SV

svag {adjective}

volume_up
1. general
Oppositionsgrupperna karakteriseras ofta av en svag formaliseringsgrad.
Opposition groups are often characterised by a weak level of formalisation.
Utvecklingen är tvärtom mycket svag, och den politiska viljan i denna fråga saknas.
On the contrary, growth is very weak and the political will is lacking.
Efter denna positiva aspekt vill jag avslutningsvis också ta upp en svag punkt.
I would like to follow this positive aspect by mentioning another weak point.
Vad Haiti varnar oss för är att regler kan vara dåliga för att regeringar är för svaga.
What Haiti warns us is that rules can be bad because governments are weak.
Irland skulle inte ha varit del av den monetära unionen, och Irlands ekonomiska ställning skulle vara lika svag som Islands.
Ireland would not be in the monetary union and Ireland's economic position would be as bad as Iceland's.
Jag vet att en svag förbättring har skett, men om detta inte ordnas inom en snar framtid så kommer det att upplevas som något mycket negativt i Turkiet.
I know there has been a slight improvement, but unless the balance is redressed properly in the near future this will naturally be perceived in Turkey as a very bad thing.
Ni ser en linje, en svag linje som korsar bilden.
And you'll see there is a line, a faint line going across that image.
Your pulse is so faint.
Genom ett litet teleskop skulle det inte gå att se något men här syns hundratals små, svaga fläckar.
Through a small telescope, this would look quite blank, but you see here hundreds of little, faint smudges.
Detta synes mig vara en ytterst svag grund för att kontrollera lagstiftning.
That seems to me a very feeble basis for monitoring legislation.
Det verkar bli en mycket svag skrivning om offentlighetsprincipen.
The wording about the principle of public access to official records looks to be very feeble.
Jag antar att de som spekulerar i fastigheter drar nytta av att Valencias autonomi är så svag.
It is my assumption that real estate speculators take advantage of the feeble nature of Valencian autonomy.
svag (also: mager, knapp, negativ, låg)
Man betonar att inflationen är svag, genom att fästa uppmärksamheten på att efterfrågan går tillbaka.
It also underlined that inflation is low and drew attention to the fall in demand.
Den folkliga förståelsen för EU-federalismen har kanske aldrig haft en så svag ställning som nu.
Public sympathy for EU federalism has probably never been as low as now.
This is a very low-key text from the legislative point of view.
svag (also: tunn)
Redan nu blir ganska ofta kontakten mellan parlamentets ledamöter och väljare synnerligen svag.
Communications between Parliament and the voters are already very often pretty tenuous.
Hittills har dock kopplingen mellan handeln och företagens sociala ansvar i bästa fall varit svag, och många meningsutbyten har förekommit.
Yet up till now, the link between trade and corporate social responsibility has been tenuous at best, and arguments abound.
I förbigående kan påpekas att positionsdokumentet tydligt visar att de fackliga organisationerna är fullt medvetna om att deras position är mycket svag.
Incidentally, it is clear from the position paper that the trade unions know full well that their position is extremely tenuous.
Men målsättningarna är svaga, oklara och ligger långt i framtiden.
Yet the objectives are timid, vague and extremely long term.
Det ursprungliga förslaget var väldigt svagt och också vagt.
The original proposal was extremely weak and also vague.
Den nuvarande lagstiftningen sägs, som man redan har påpekat, vara alltför svag på grund av användning av termen ”tillfällig”.
Current legislation, as has already been pointed out, is said to be too vague due to the term 'temporary' that has been used.
svag (also: dålig, krasslig)
volume_up
dicky {adj.} [Brit.]
svag (also: dunkel, matt, vag, oklar)
Det ljus som de utstrålar är i alltför många fall svagare än utlovat och försvagas ju äldre lampan blir.
In too many cases, the light which they emit is dimmer than promised and becomes dimmer still as the lamp ages.
svag (also: tråkig, dum, mörk, dyster)
Någon svag person inom kommissionen begick misstaget att acceptera en nivå av 250 mg.
Some feckless person in the Commission foolishly said yes, a 250 mg limit would be acceptable.
svag (also: slapp)
De flesta är utmattade, många är vilsna, rädda eller svaga.
Most will be exhausted, many disorientated, frightened or frail.
Vården av de gamla och svaga är en utmaning för oss alla, och tyvärr är det en utmaning som alla förmodligen kommer att möta någon gång i våra liv.
Care for the frail and elderly is a challenge that faces us all and unfortunately it is one that we will probably all face ourselves at some stage in our lives.
svag (also: blek, ljus, matt, färglös)
Men låt oss föreställa oss att några utomjordingar hade studerat vår svaga blå punkt långt bort i kosmos, inte bara i 40 år, utan under hela jordens 4,5 miljarder år långa historia.
But let's suppose some aliens had been watching our pale blue dot in the cosmos from afar, not just for 40 years, but for the entire 4.5 billion-year history of our Earth.
I ett land vars demokratiska traditioner ännu är svaga är det ett icke försumbart faktum, som vi måste framhålla och uppmuntra.
In a country whose democratic traditions are still shaky, this is a not insignificant point which we must underline and encourage.
svag (also: dålig, smal, liten, slank)
These are our only, and very slim, hopes.
Jag är fullt medveten om att det godkändes med en ganska så svag majoritet och att det inte var något lätt beslut för flera av utskottsledamöterna.
I am fully aware that this was passed by a pretty slim majority and that for many committee members this was not a decision that was taken lightly.
För två år sedan motsatte sig vår grupp, som en svag majoritet av parlamentets ledamöter, kommissionens första förslag till direktiv avseende patenterbarheten för bioteknologiska uppfinningar.
Two years ago, our Group, along with a slim majority of members of the European Parliament, opposed the Commission's first proposal for a directive on patenting biotechnological inventions.
svag (also: blek, tunn, urvattnad)
Dessa krav verkar vara allt för svagt definierade.
These requirements seem to be too weakly defined.
Jag måste säga, vi kommer att rösta om det, men jag tycker att det är svagt uttryckt.
I must say that we shall vote for it, but I consider it to be expressed rather weakly.
Rådet har ofta - och jag har upplevt detta alltför ofta - med svag röst sagt: det rör sig om subsidiaritetsprincipen, en nationell fråga.
The Council has often - and I have experienced this all too often - weakly said: that is subsidiarity, a national matter.
svag (also: kraftlös)
svag (also: matt, vissnande, avtynande)
svag (also: liten, klen, ynklig)
Fortsatta ansträngningar kommer att behövas för att våra åtaganden skall kunna hävda sig i tider av svag ekonomisk tillväxt och besparingar i statsfinanserna.
Continued efforts will be needed to stick to our commitments against a background of sluggish economic growth and fiscal austerity.
2. formal
3. anatomy: "andning"
svag
volume_up
shallow {adj.} (breathing)

Context sentences for "svag" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDet här måste vara sista gången som våra förhandlingar förs med så svag övertygelse.
This must be the last time that our negotiations should be so lacking in conviction.
SwedishHur hanterar vi ett ökande globalt energibehov när tillgången förblir svag?
How do we handle soaring global energy demand while supply remains tight?
SwedishMed en svag ekonomisk utveckling kan vi helt enkelt inte upprätthålla vår sociala modell.
With poor economic performance, we simply cannot sustain our social model.
SwedishMissfärgningen kan vara en allergisk reaktion eller en svag nässelfeber.
Her discoloration could be an allergic reaction or a mild form of hives.
SwedishDärför har vi inte en svag och eftergiven attityd mot detta land.
However, what is important is that we have a dialogue with a country like Iran.
SwedishDessa tjänsters rättsliga ställning är alldeles för svag inom dagens EU.
In Europe today, the legal status of these services is much too fragile.
SwedishDen europeiska kulturen har dessvärre endast en svag närvaro världen över.
European culture has, unfortunately, only a small presence worldwide.
SwedishOckså kommissionen deltar i utarbetandet av programmen, men med en mycket svag insats.
The Commission is also involved in the creation of programmes, but with a very small input.
SwedishHans inställning i frågan är helt korrekt, men den har en svag punkt.
His approach to the matter is entirely correct, but it has one fatal flaw.
SwedishDetta är fortfarande en i grund och botten svag process, och vi kan inte stödja den helhjärtat.
This is still a fundamentally flawed process and one we cannot endorse fully.
SwedishFattigdom, sjukdom, konflikter och förtvivlan är ofta resultatet av svag nationell styrning.
Poverty, disease, conflict and despair are often the result of poor national governance.
SwedishEU får inte låta Kap Verde blir en svag länk i dess kedja av grannar.
Moreover, the debate on these issues has recently shifted considerably.
SwedishUndantagen är för många, och principen får inte bli för svag.
There are too many exemptions, and the principle must not be unduly weakened.
Swedish. – Förfarandena i detta parlament placerar oss i en svag ställning.
   This Parliament’s procedures leave us in a position of weakness.
SwedishEMU är ett centralistiskt högriskprojekt med svag folklig förankring.
EMU is a centralizing, high-risk project which lacks popular backing.
SwedishDetta återspeglar inte alls någon stram hushållning utan en svag förvaltning.
In no way does this reflect rigorous financial management: it is symptomatic of poor administration.
SwedishDock vet vi att konjunkturprogram inom den nationella ramen naturligtvis bara har en svag effekt.
We know that anti-cyclical programmes carried out at national level have little effect.
SwedishÅr 2004 präglas av en svag återhämtning i den europeiska ekonomin.
The year 2004 is marked by a slight recovery in the European economy.
SwedishDetta var även en svag länk i kommissionens och parlamentets arbete.
This was a weaker area of the Commission and Parliament's work too.
SwedishHan kände sig lite svag och tvingades lämna skeppet under mitt befäl
He was feeling unwell, and had to leave the ship under my command.