"synnerligen" English translation

SV

"synnerligen" in English

SV

synnerligen {adverb}

volume_up
1. general
Jag tror att detta kan bli ett synnerligen svårt problem under detta förfarande.
In my opinion, that can be an extremely difficult issue in this procedure.
Jag fann Chiracs uttalanden under rådet i Nice synnerligen intressanta.
I found Mr Chirac's statement at the Nice Council extremely interesting.
Dialogen med partnerländerna är, menar jag, synnerligen viktig.
I think that dialogue with the partner countries is extremely important.
synnerligen (also: mycket, allra)
General Morillons förtjänstfulla betänkande kommer alltså synnerligen lägligt.
General Morillon's creditable report therefore comes at a very good time.
Europaparlamentet är fortfarande en synnerligen omodern arbetsplats.
The European Parliament is still a very old-fashioned place to work in.
Kontakterna mellan parlamentet och revisionsrätten förefaller också synnerligen byråkratiska.
Furthermore, relations between Parliament and the Court of Auditors seem very bureaucratic.
synnerligen (also: väl, mycket, bra, noggrant)
Även Fatuzzo, som företräder pensionärerna, är synnerligen nöjd.
Even Mr Fatuzzo, the pensioners ' representative, is well pleased.
Även Fatuzzo, som företräder pensionärerna, är synnerligen nöjd.
Even Mr Fatuzzo, the pensioners' representative, is well pleased.
Föredraganden har lagt fram en synnerligen genomtänkt text.
The rapporteur has presented a very well thought-out report.
synnerligen (also: i synnerhet, speciellt)
Situationen är synnerligen allvarlig nära gränsen mellan Mexiko och Förenta staterna.
The situation is especially bad close to the border between Mexico and the United States of America.
Vi kan diskutera nivån, men principen i detta speciella ärende är synnerligen viktig.
The level can be discussed but the principle especially on this matter is very important.
Våld mot barn är synnerligen motbjudande.
Violence against children is especially odious.
2. old-fashioned
synnerligen (also: övermåttan)

Synonyms (Swedish) for "synnerligen":

synnerligen

Context sentences for "synnerligen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishEnligt min mening är dock kommissionens förslag en synnerligen bra kompromiss.
In my opinion, the Commission' s proposal is a rather good compromise, however.
SwedishJag är synnerligen nöjd med ert svar.
(EL) Mr President, Commissioner, I am particularly pleased with your answer.
SwedishEnligt min mening är dock kommissionens förslag en synnerligen bra kompromiss.
In my opinion, the Commission's proposal is a rather good compromise, however.
SwedishDjurens välbefinnande är en synnerligen viktig fråga vad transporterna beträffar.
Animal welfare is an exceedingly important matter, as far as transport is concerned.
SwedishToppmötet i Kairo var synnerligen viktigt, en historisk milstolpe.
Mr President, the Cairo Summit has been genuinely significant, an historic milestone.
SwedishDärutöver kan vi se ett synnerligen glädjande tillstånd för Östersjöfisket.
Moreover, we can see that the Baltic fisheries are in exceptionally good shape.
SwedishHär, fru kommissionär, är det synnerligen önskvärt att göra ett tillägg i direktivet.
An amendment to the Directive would definitely be appropriate here, Commissioner.
SwedishEU-domstolen har redan avkunnat sin dom, så detta är en synnerligen opolitisk fråga.
The Court of Justice has already ruled on all this. It is highly unpolitical.
SwedishVi känner alla till att det var en synnerligen tuff uppgift som ni hade att utföra.
We are all aware that this was a particularly tough task that you had to accomplish.
SwedishUnder de senaste sextio åren har Kroatien fått utstå en synnerligen avskyvärd fascism.
In the last 60 years, Croatia experienced a particularly awful form of fascism.
SwedishFolk har följt detta projekt med en gemensam valuta på ett synnerligen kritiskt sätt.
People have followed this single currency project with no more than a critical eye.
SwedishDet skulle vara synnerligen nyttigt för debatten inom våra nationalstater.
That would be particularly helpful to the debate within our own nation-states.
SwedishÖsterrike har varit synnerligen engagerat i detta under sina månader som ordförandeland.
Austria has been particularly committed to this in the months of its Presidency.
SwedishÖstersjön har på många sätt en synnerligen allvarlig miljösituation i dag.
There are currently particularly serious environmental problems in the Baltic Sea.
SwedishFörekomsten av narkotikahandlare och så stor brottslighet är synnerligen oroväckande.
The presence of drug-dealers and so much crime are more than worrying today.
SwedishDet är synnerligen viktigt att man korrekt bedömer hur effektiva EU:s sanktioner är.
It is particularly important to evaluate the effectiveness of EU sanctions correctly.
SwedishDet är därför synnerligen viktigt att vi stöder texten i dess nuvarande utformning.
The programme contributes to shaping these undefined elements of European citizenship.
SwedishMen avsnittet om barns rättigheter anser jag vara synnerligen välkommet.
But I would particularly like to welcome her section on the rights of children.
SwedishJag anser därför att detta direktiv är nödvändigt och synnerligen viktigt.
These proposals lessen the requirement to speak English across air traffic control.
SwedishTvå tredjedelar inom de närmaste åren är ett synnerligen ambitiöst mål.
A reduction of this magnitude over the next few years is a truly ambitious goal.