"sysselsätta" English translation

SV

"sysselsätta" in English

SV sysselsätta
volume_up
[sysselsatte|har sysselsatt] {verb}

Alla bemödanden i den riktningen måste framför allt inriktas på att sysselsätta unga människor.
All efforts in this direction must, above all, be focused on employing young people.
Hela livsmedelskedjan i Finland beräknas sysselsätta ungefär 300 000 personer, dvs. drygt 13 procent av lönearbetarna.
The entire food chain in Finland is estimated to employ approximately 300 000 people, which is some 13% of the employed workforce.
Hur många personer inom kommissionen är sysselsatta med efterhandsrevisioner?
How many people does the Commission employ to conduct ex-post audits?
sysselsätta (also: inta, inneha, uppta, besätta)
Detta problem kommer att sysselsätta oss under de närmaste sex, sju åren och förmodligen längre.
This problem will occupy us for the next six or seven years, and probably even longer.
Jag tror att timmerfrågan kommer att sysselsätta oss ännu mer intensivt i framtiden.
(DE) Madam President, I believe that the subject of timber will occupy us even more intensively in future.
Det kommer att sysselsätta oss ett bra tag.
It is something which is going to occupy us for some time to come.
Men det är en stor fråga, den som ni har ställt, som helt säkert kommer att sysselsätta inte bara oss, utan även er, under mycket lång tid framöver.
But you have raised an important issue which will no doubt engage both the Council and the European Parliament for a long time to come.
Många läkare är sysselsatta med att avsluta tusentals patienters liv, bland dem nyfödda barn.
There are many doctors engaged in ending the lives of thousands of patients, including newborn infants.
För tillfället är vi sysselsatta med samtalen i samband med Lomékonventionen, så vi har alltså vid denna tidpunkt inte dragit några slutsatser.
At this moment we are engaging in the dialogue of the Lomé Convention, so at this stage we have not drawn conclusions.

Context sentences for "sysselsätta" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDet finns för oss ingen anledning att EU också skall sysselsätta sig med frågan.
We cannot see any reason why the EU should deal with this area as well.
SwedishFör en tid sedan fick jag tillfälle att sysselsätta mig litet närmare med hela den här frågan.
Some time ago, I was given the opportunity to look into this matter more deeply.
SwedishAlla bemödanden i den riktningen måste framför allt inriktas på att sysselsätta unga människor.
All efforts in this direction must, above all, be focused on employing young people.
SwedishI Europa finns det i dag 16 miljoner arbetslösa som vi inte kan sysselsätta.
Europe currently has 16 million unemployed whom it cannot absorb.
SwedishGenom att sysselsätta 100 miljoner arbetstagare bidrar de till den ekonomiska tillväxten.
Providing over 100 million jobs, SMEs contribute to economic growth.
SwedishI den största staden i min region är 1 250 människor direkt sysselsätta i ett tobaksföretag.
In the largest city in my region 1 250 people are directly employed by a tobacco company.
SwedishFrågan om kränkning av medborgerliga rättigheter kommer ju att sysselsätta oss senare.
We shall of course deal with the violation of civil rights later.
Swedish(NL) För en tid sedan fick jag tillfälle att sysselsätta mig litet närmare med hela den här frågan.
Some time ago, I was given the opportunity to look into this matter more deeply.
SwedishJag tror att svaret är att EIB:s syfte är att sysselsätta sina egna medarbetare.
I think the answer to that question is that the purpose of the EIB is the employment of its own employees.
SwedishKommer denna organisation också att sysselsätta sig med säkerheten för den militära luftfarten, vill jag fråga kommissionären?
Can the Commissioner tell me whether it will also deal with the safety of military aviation?
SwedishDet enda som intresserar är att ge ekonomiskt stöd till de arbetsgivare som skall sysselsätta någon person med funktionsnedsättning.
The only good thing is that employers are subsidised for taking on people with disabilities.
SwedishAvdelningen kommer att sysselsätta över 5 000 personer på EU:s ambassader i olika länder världen över.
It is noted that this service will involve more than 5 000 people in the EU embassies in various countries around the world.
SwedishVi kanske skulle sysselsätta oss litet mer med vad de med rätta kan kräva av oss, och vad de kan lära oss.
We should perhaps concern ourselves a little more with what they can rightly demand of us and with what they can teach us.
SwedishEn fråga som i än högre grad kommer att sysselsätta oss även inom fiskeriområdet i sökandet efter nya resurser.
It is a subject that we will be increasingly preoccupied with in the fisheries sector as we search for new resources.
SwedishInförandet av euron skapar tveklöst allvarliga problem, av vilka enbart vissa verkar sysselsätta kommissionen.
The introduction of the euro will undoubtedly give rise to very serious issues, only some of which seem to concern the Commission.
SwedishNarkotikaproblemet kommer tyvärr att sysselsätta det internationella samfundet ännu i många årtionden.
Mr President, unfortunately, the drugs problem is likely to remain on the international community's agenda for several decades to come.
SwedishMed vad skall de sysselsätta sig?
SwedishJag vet att det finns ett särskilt intresse hos de baltiska staterna och är övertygad om att den kommer att sysselsätta oss i framtiden.
I know that the Baltic states are particularly interested and I am sure that we shall be addressing this in due course.
SwedishDetta skulle påverka den brittiska arbetsmarknaden, som beräknas sysselsätta 1,4 miljoner arbetstagare vid bemanningsföretag, mycket negativt.
This would have a significant negative impact on the UK labour market, with its estimated 1.4 million temporary workers.
SwedishDär finns det ett par problem, och vi kommer att behöva sysselsätta oss med dem i framtiden.
We have adequate competition on content; one or two problems do exist in this sector, and we shall have to deal with them in the future.