SV tack
volume_up
{neuter}

tack
volume_up
thank {noun}
Tack för att ni kom, tack för att ni är med oss och tack till alla kolleger.
Thank you for coming, thank you for being with us and thank you to the Members.
Ännu en gång ett stort tack till föredraganden, och tack för uppmärksamheten.
Once again, many thanks to the rapporteur, and thank you for your attention.
Tack, herr Crowley, och tack för att ni inte insisterar på en kompletterande fråga.
Thank you Mr Crowley, and thanks too for not insisting on a supplementary.

Context sentences for "tack" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishHjärtligt tack, nu kan vi äntligen fortsätta att stödja en förnuftig produktion.
We can now at long last continue to support a very reasonable method of production.
SwedishMånga av förbättringarna har skett tack vare honom och dem som arbetar i sektorn.
Many of the improvements are due to him and the people working in that sector.
SwedishMen tack vare att det är en visuell illusion kan vi enkelt demonstrera felet.
But the nice thing about visual illusion is we can easily demonstrate mistakes.
SwedishStadgan skall vara juridiskt bindande, tack vare att den införlivas i fördraget.
The Charter must have fully binding legal status by being incorporated in the Treaty.
SwedishOm vi förtjänar en europeisk konstitution, så är det tack vare er och Europa.
If we deserve a European Constitution, it is because of your efforts and Europe’s.
SwedishPå samma sätt har det här paketet tillkommit tack vare kommissionens hårda arbete.
Similarly, this package has resulted from a huge amount of effort by the Commission.
SwedishÄven ett tack för kontinuiteten i arbetet med att utvidga parlamentets befogenhet.
Recognition, too, for this continuity in the work to extend Parliament's competence.
SwedishTack. Nu skulle jag emellertid vilja bemöta era kritiska kommentarer om påven.
Now, however, I should like to respond to your critical comments regarding the Pope.
SwedishTack och lov blev inte d ' Amato omvald; nu har vi en mindre att bekymra oss om.
Thankfully d'Amato cannot be voted in again, so that leaves one less to be considered.
SwedishFrämst tack vare bistånd från USA har landet åstadkommit en viss ekonomisk framgång.
Mainly due to US aid, it has chalked up a certain amount of economic success.
SwedishFolkets engagemang har blivit uppenbart tack vare demonstrationernas omfattning.
The people’s involvement is evident from the scale of the demonstrations.
SwedishTack vare det här programmet kan de delta i processen och börja organisera sig.
This programme allows them to take part in the process and get organising.
Swedish   – Jag förenar mig med Neil MacCormick i hans tack till er för det direkta svaret.
   Commissioner, I join Mr MacCormick in thanking you for your direct answer.
SwedishÄven jag vill framföra mitt tack till Fassa för hans betänkande.
Mr President, I too want to express my appreciation for Mr Fassa's report.
SwedishTack, herr Puerta. Vi skall naturligtvis rätta till det enligt era önskemål.
Very well, Mr Puerta, we shall naturally make the corrections as you request.
SwedishVi är i närheten av att få ett avtal om detta tack vare Haugs betänkande.
We are somewhere near to getting an agreement on that through Mrs Haug's report.
SwedishDet är också tack vare personer som kollega Brok och f.d. kollega Guigou.
We owe this partly to our colleague Mr Brok and our former colleague Mrs Guigou.
SwedishHannes Swoboda förtjänar ett tack för sitt arbete i dag och under de senaste åren.
I feel sure he speaks for a majority if not all of the Commission and Parliament too.
SwedishSituationen kunde lösas bland annat tack vare Europeiska kommissionens ansträngningar.
That ended as a result of the efforts of the European Commission, amongst others.
SwedishTack för era synpunkter, och jag beklagar att ni orsakades sådana problem.
We will write you a letter explaining what has happened, from this perspective.