"tappa" English translation


Did you mean: täppa
SV

"tappa" in English

Try not to drop your clipboard.
How can they drop me onto my own head?
Han tappar sina nyckar, och jag kommer lysa så att han hittar dem.
He'll drop his keys, and I won't glow to help him find 'em.
Experterna börjar tappa bort sig och medborgarna känner inte längre igen sig.
The experts are beginning to lose the thread, and the citizens are completely lost.
Annars kommer medlemsstaternas medborgare att tappa förtroendet.
Otherwise citizens in the Member States will lose confidence.
Men vi får inte tappa utgångspunkten för förhållandet ur sikte.
Let us not lose sight, however, of the starting point of the relationship.
Utan sociala framsteg kommer den ekonomiska tillväxten förr eller senare att tappa fart.
Without social progress, economic progress will run out of steam sooner or later.
Därför är det nu inte läge att tappa orken eller att kasta in handduken.
This, therefore, is not the time to run out of steam or to throw in the towel.
Deras kortsiktiga vision får mig att tappa andan och kommer bara att göra skada på lång sikt.
Their short-sightedness of vision takes my breath away and will only do harm in the long run.
Låt ingen tappa bort, när han eller hon skall lägga sin röst, den känsla av stolthet och värdighet som borde besjäla oss alla när vi skall ge röst åt de europeiska folkens ideal och känslor.
When casting our votes, let none of us lose sight of the sense of pride and dignity which must guide us in voicing the ideas and feelings of the European peoples.
Nu vill Spanien tappa av hälften av vattnet i floden Ebro för att främja turismen i Sydspanien.
These days, Spain wants to tap half of the Ebro's water to promote tourism in southern Spain.
Nu vill Spanien tappa av hälften av vattnet i floden Ebro för att främja turismen i Sydspanien.
These days, Spain wants to tap half of the Ebro' s water to promote tourism in southern Spain.

Synonyms (Swedish) for "tappa":

tappa

Context sentences for "tappa" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishTurkiet håller på att tappa fart på sin väg mot EU-anslutning.
Madam President, Turkey's momentum towards EU accession continues to falter.
SwedishEn kontinent som man säger håller på att tappa demografisk vikt.
We, Europe, are a continent which is losing in terms of demographic weight.
SwedishMen om vi inte för ut samma budskap kommer EU att tappa i trovärdighet.
However, unless it speaks with one voice, this will result in loss of credibility.
SwedishDärför är det i fortsättningen viktigt att vinna och inte tappa terräng.
It is therefore essential to make up lost ground rather than falling further behind.
SwedishHittills har mycket utförts, men de utmaningar som återstår kan få en att tappa modet.
I should like to give an example here of the changes that have occurred.
SwedishHittills har mycket utförts, men de utmaningar som återstår kan få en att tappa modet.
Much has been done so far, but daunting challenges remain ahead of us.
SwedishI vilket fall som helst är det bästa receptet att inte tappa fattningen i tider av turbulens..
In times of distress, the best advice is always to avoid knee-jerk reactions.
SwedishJag ska vara ärlig mot er: kommentarer av det här slaget får mig nästan att tappa hakan ibland.
I will be honest with you: this kind of comment rather surprises me at times.
SwedishJag säger till mina egna landsmän att man får inte tappa bort frågan.
I say to my own countrymen that it should not be dismissed out of hand.
SwedishDe deltagande grupperna skulle tappa förtroendet och det goda arbete som pågår skulle raseras.
That would break trust with communities and would diminish much of the good work under way.
SwedishVi håller på att tappa greppet om denna fråga, kanske på grund av brist på information och studier.
This problem is getting out of hand, perhaps through lack of information and research.
SwedishMen vi får inte tappa bort oss i en period av trångsynt självrannsakan.
But we must not get lost in a period of narrow introspection.
SwedishDet är inget ovanligt och den summan bör inte få oss att tappa fattningen.
They are simply part of normal business and we should not be perturbed by the amount of money involved.
SwedishMåste vi drabbas av hälso- och regleringsfobi och tappa all sans?
Do we need to sink into a health and regulatory phobia and drift?
SwedishVi får inte tappa bort oss i debatter om definitioner och mätproblem.
We should not allow ourselves to get lost in debates about definitions and problems of measurement.
SwedishJag måste säga att nyss höll jag på att tappa öronen när jag hörde Pirkers inlägg.
I must say that just now I could not believe my ears when I heard Mr Pirker's contribution to this discussion.
SwedishHär löper jag en risk att fås att tappa fotfästet.
   Mr President, I am in danger of being tripped up here.
SwedishJag anser att de som har resurser och inte använder dem är förutbestämda att tappa mark.
It is my opinion that those who have resources and do not put them to use are destined to go into decline.
SwedishFör närvarande verkar kärnkraftslobbyn tappa terräng.
For the time being, the nuclear power lobby appears to be gaining ground.
SwedishBilar som får Svensson att tappa hakan när de ser dem.
Cars that make average people stare in amazement when they see them.