"tema" English translation

SV

"tema" in English

SV tema
volume_up
{neuter}

1. general

tema (also: fråga, ämne, motiv, föremål)
Herr ordförande, betänkandet Marset Campos anger ett ytterst viktigt tema.
Mr President, the Marset Campos report examines an extremely important subject.
Under varje ordförandeskap behandlas ett visst tema med prioritet.
A specific subject is given top priority attention during each presidency.
Men detta är ett tema att diskutera i samband med debatten om Grönboken.
But that is a subject to be discussed in the debate on the Green Paper.
tema (also: röd tråd, ledmotiv)
volume_up
theme {noun}
Ett viktigt tema i det här betänkandet gäller flerspråkigheten i Europaparlamentet.
An important theme in this report is Parliament's multilingualism.
För varje tema som du klickar på, visas objekten som det innehåller till höger.
For each theme that you click you see the objects it contains shown on the right.
Stockholmsprogrammets bärande tema är ”Att bygga medborgarnas Europa”.
The key theme of the Stockholm Programme is 'Building a Citizens' Europe'.
tema (also: ämne, motiv)
volume_up
motif {noun}
tema (also: anledning, skäl, ämne, motiv)
volume_up
motive {noun}
tema (also: fråga, ämne, sak, punkt)
volume_up
topic {noun}
Det gav till och med upphov till att en offentlig utfrågning arrangerades på detta tema.
It was even thought worthwhile arranging a public hearing on this topic.
Rörlighet är också ett tema inom ramen för Lissabonmålen.
Mobility is also a topic within the framework of the Lisbon objectives.
Faktum är att det var ett mycket viktigt tema vid Europeiska rådets möte den 1 mars.
In fact, it was a very important topic at the 1 March European Council.

2. "uppräkning av typiska verbformer"

Synonyms (Swedish) for "tema":

tema
Swedish

Context sentences for "tema" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishBarns rättigheter måste vara ett genomgående tema i allt arbete i kommissionen.
Children's rights must be a cross-cutting element in all the work of the Commission.
SwedishTema är reformeringen av den gemensamma organisationen av marknaden för humle.
It deals with the reform of the common organization of the market in hops.
SwedishDetta är ett allmänt samhälleligt tema som måste ges en ingående behandling.
This is a general social issue and must be treated with the greatest care.
SwedishEller som Margrit Shildrick, nyligen installerad professor vid Tema Genus, uttrycker det:
Or, as Margrit Shildrick, newly appointed professor at Gender Studies, puts it:
SwedishDessa kommer att fortsätta som i dag, med medborgarskap som övergripande tema.
These will continue as at present, under the umbrella of citizenship.
SwedishTema Teknik och social förändring; Kommunal, regional och nationell energipolitik
Department of Thematic Studies - Technology and Social Change: Energy, Technology and Society
SwedishTema Barn Tema Genus Tema Teknik och social förändring Tema Vatten i natur och samhälle
Child Studies Gender Studies Technology and social change Water and environmental studies
SwedishMargrit Shildrick är nyligen installerad professor vid Tema Genus.
Margrit Shildrick is a newly appointed professor at the Division of Gender Studies.
SwedishDet är också tydligt att det är ett tema, fullt med fallgropar och också fullt med möjligheter.
Obviously too, it is an area in which both pitfalls and opportunities abound.
SwedishSom ni vet kommer genomförandet av Lissabonstrategin att vara ett centralt tema för toppmötet.
As you know, the implementation of the Lisbon Strategy will be central to the summit.
SwedishOch jag anser att Jack Straws tal var ” en pudding utan tema ” som Churchill sa en gång.
The EU, the said, is the wrong institutional platform from which to deal with globalisation.
SwedishTema Barn har växt fram som en del av Linköpings universitets tvärvetenskapliga tradition.
Child studies have evolved as a part of Linköping University's interdisciplinary tradition.
SwedishJami Weinstein är filosof och LiU-forskarassistent i genusstudier vid Tema Genus.
Weinstein is a philosopher and researcher in gender studies.
SwedishInstitutionen för Tema bildades 1980 och innebar något nytt och oprövat i den svenska forskarvärlden.
In 1980, the Department of Thematic Studies adopted a new approach for Sweden.
SwedishDessa kommer att fortsätta som i dag, med medborgarskap som övergripande tema.
We think development at this level, too, is very important.
SwedishOch han fördubblade det sedan ytterligare en gång, minns Bo Svensson, professor på Tema Vatten.
And then he doubled it again,” recalls Bo Svensson, professor at WES.
SwedishJag vill säga att jag anser detta vara ett verkligt viktigt och betydelsefullt tema.
I think this is a really important and significant matter.
SwedishTema Teknik och social förändring, Linköpings universitet
The Division of Energy Systems, Linköping University Institute of Technology
SwedishDet säger Emma Strollo som våren 2013 disputerar vid Tema Genus.
So says Strollo, who will defend her thesis at the Department of Gender Studies this autumn.
SwedishDet här är ett typiskt resultat som många har kommit fram till, ett tema med många variationer.
This is a typical result that many people have presented, and there are many variations on it.