"tidsmässig" English translation

SV

"tidsmässig" in English

SV tidsmässig
volume_up
{adjective}

tidsmässig (also: aktuell, modern, up-to-date)

Context sentences for "tidsmässig" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishI de fall där en tidsmässig harmonisering är möjlig borde en sådan tillämpas, men det är återigen ett nationellt ansvar.
Where harmonisation in time is possible, that should be done, but once again, that is a national responsibility.
Swedishen tidsmässig begränsning av projektplanerna,
SwedishDet innebär att det även i fortsättningen skall finnas rambestämmelser med en tidsmässig begränsning.
We in Germany have a regulation entitled the Group Exemption Regulation, which states that a regulatory framework should continue to exist, subject to a time limit.
SwedishOm Simpson menar att kommissionen alltid måste föreslå det som parlamentet tänker sig, är det för det första en tidsmässig snedvridning av förloppet.
He has got things the wrong way round if he thinks that the Commission should always make proposals which match Parliament's vision.
SwedishDet finns alltid bieffekter även med en föreslagen tidsmässig begränsning; därmed kan man inte heller utesluta ett långsiktigt bevarande.
Even when a deadline is proposed, this always has certain consequences and so we should not rule out maintaining this state of affairs indefinitely.
SwedishVidare är det så att samtidigt som begreppet tidsmässig samordning var motiverat för bestämmelserna i förslaget till EU-konstitution finns det inte längre någon grund för det.
While, moreover, the notion of temporal coordination was justified with the provisions of the draft EU constitution, there are no longer any grounds for it.
SwedishEftersom motsvarande förordningar från 1995 emellertid inte föreskrev någon tidsmässig begränsning beträffande de västra vattnen, måste vi här åtgärda den rättsliga osäkerhet som råder.
However, as the relevant regulations from 1995 did not establish any time limit for the western waters, we must remove the legal uncertainty which exists here.
SwedishJag måste betona att ett väsentligt kännetecken för många av unionens program är en tidsmässig fördröjning mellan de allmänna åtagandebemyndigandena och genomförandet av dem i konkreta projekt.
I should stress that the time lag between overall commitment appropriations and their conversion to specific projects is a feature of many Union programmes.