SV tillägg
volume_up
{neuter}

1. general

Jag rekommenderar att förordningen godkänns utan tillägg eller ändringsförslag.
I recommend that the Regulation be approved without addition or amendment.
Det är ett kompromissändringsförslag som skulle bli som ett tillägg.
This is a compromise amendment that would remain as an addition.
Mitt stöd till alstrande av ren energi gäller inte för detta tillägg.
My support for the generation of clean energy does not apply to this addition.
tillägg (also: bilaga, bihang, supplement)
Min grupp gläder sig åt att föredraganden godtar detta som tillägg.
My group is delighted that the rapporteur has accepted this as a supplement.
Ändringsförslag 5 kan jag endast stödja som ett tillägg till punkt 30.
I am only able to support Amendment No 5 as a supplement to Paragraph 30.
Därför är jag beredd att godkänna ändringsförslag 2 från PPE-DE, men då som ett tillägg.
That is why I am prepared to accept Amendment No 2 tabled by the PPE-DE, but as a supplement.
tillägg
volume_up
add-on {noun}
Inaktivera alla andra tillägg om du vill se om ett specifikt tillägg orsakar en konflikt i Verktygsfält.
Disable all other add-ons to see whether a specific add-on conflicts with Toolbar.
Inaktivera alla andra tillägg om du vill se om ett specifikt tillägg orsakar en konflikt i verktygsfältet.
Disable all other add-ons to see whether a specific add-on conflicts with Toolbar.
Näringslivet får uppmärksamhet medan kultur ses som något av underordnad betydelse, något slags tillägg.
Business gets noticed, but culture is seen as something incidental, a sort of add-on.
tillägg (also: aktbilaga)
Det innebar ett tillägg till mänsklighetens historia, och till omänsklighetens.
It became an addendum to the history of humanity, and of inhumanity.
Utskottet har infört ett tillägg avseende bl.a. Estland.
The Committee has introduced an addendum concerning Estonia, among other countries.
Men om i vill, kan jag låta det gå till omröstning som tillägg.
But if you wish I can put it to a vote as an addendum.
tillägg
volume_up
addon {noun} (add-on)
Inaktivera alla andra tillägg om du vill se om ett specifikt tillägg orsakar en konflikt i Verktygsfält.
Disable all other add-ons to see whether a specific add-on conflicts with Toolbar.
Inaktivera alla andra tillägg om du vill se om ett specifikt tillägg orsakar en konflikt i verktygsfältet.
Disable all other add-ons to see whether a specific add-on conflicts with Toolbar.
Näringslivet får uppmärksamhet medan kultur ses som något av underordnad betydelse, något slags tillägg.
Business gets noticed, but culture is seen as something incidental, a sort of add-on.
tillägg (also: bilaga)
volume_up
annex {noun}
Fru Breyer, det stämmer inte att frågan om teknisk nödvändighet i tillägg 2 inte är definierad.
It is not true, Ms Breyer, that the issue of technical need is not defined in Annex 2.
Men införandet av bilaga XV i anslutningsfördraget innebär att jag röstar för detta tillägg om jag röstar för utvidgningen.
But the inclusion of Annex XV in the Accession Treaty means that voting for enlargement endorses its inclusion.
Kommissionens förslag till anslutningsfördrag ändrades av rådet genom tillägget i bilaga XV.
The Commission proposal for the Enlargement Treaty was changed by the Council with the addition of Annex XV.
tillägg (also: inlägg)
volume_up
insert {noun}
Observera att dessa tecken som ska infogas som tillägg framför eller bakom slutnotssymbolen bara används vid automatisk numrering.
Note that these characters that you want to be inserted before or after the endnote icon are only applied in the case of automatic numbering.
Kort sagt måste kommissionen avvisa diverse föreslagna tillägg som innebär att det i ett gemenskapsinstrument skrivs in stycken i preambeln där det hävdas att själva instrumentet inte bör antas.
Finally, the Commission has to reject various amendments seeking to insert in a Community act recitals which state that this same act should not be adopted.
tillägg
tillägg
Google lämnar inga garantier beträffande några tillägg.
Google does not make any warranties or guarantees about any add-ons.
Inaktivera alla andra tillägg om du vill se om ett specifikt tillägg orsakar en konflikt i Verktygsfält.
Disable all other add-ons to see whether a specific add-on conflicts with Toolbar.
Inaktivera alla andra tillägg om du vill se om ett specifikt tillägg orsakar en konflikt i verktygsfältet.
Disable all other add-ons to see whether a specific add-on conflicts with Toolbar.

2. "tillägg (till en bok)"

tillägg (also: appendix, bilaga, bihang)
volume_up
appendix {noun} (supplement (of a book))
Not an afterthought or an appendix.
Jag stöder detta förslag, men endast om dessa tillägg godkänns inom en period av två månader.
I support this proposal, but only if those appendices are approved within a two-month period.
Den processen får inte betraktas som något slags tillägg till den traditionella utbildningen utan bör bli en fullödig del av utbildningssystemet.
This process must not be seen as some sort of appendix to traditional education, but should become a full part of the education system.

3. "skriftspråk"

tillägg
volume_up
insertion {noun} (written language)
Rådets tillägg av orden " när det är praktiskt genomförbart " är ett stort problem.
The insertion by the Council of the words 'where practicable ' is a big problem.
Rådets tillägg av orden " när det är praktiskt genomförbart" är ett stort problem.
The insertion by the Council of the words 'where practicable' is a big problem.
Detta tillägg, som här framlagts via ett muntligt förslag av Fabra Vallés, skapar inga svårigheter, det stöter inte på motstånd.
This insertion, which is the subject of an oral amendment by Mr Fabra Vallés, does not cause any problems and is not being opposed.

Context sentences for "tillägg" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishJag konstaterar att ingen av de tre underpunkter som föreslagits som tillägg valdes.
I note that none of the three sub-items proposed for inclusion has been adopted.
SwedishDu kan när som helst öppna listan med tillägg och aktivera inaktiverade tillägg igen.
Go back to your list of extensions at any time to re-enable disabled extensions.
SwedishSåvitt jag förstår har de övriga gruppernas företrädare godkänt detta tillägg.
I understand that this meets with the approval of the other groups' representatives.
SwedishHär, fru kommissionär, är det synnerligen önskvärt att göra ett tillägg i direktivet.
An amendment to the Directive would definitely be appropriate here, Commissioner.
SwedishLåt mig emellertid stryka under att kommissionen i princip accepterar dessa tillägg.
But I must also emphasize that in principle the Commission accepts this inclusion.
SwedishDetta hindrar inte att det, som jag ser det, är nödvändigt att göra detta tillägg.
That does not, as far as I am concerned, remove the need for this amendment.
SwedishÄndringsförslag 65, post 04 02 12, antas med ett tillägg på 1 miljon euro.
Amendment No 65, in line 04 02 12, is accepted with an increase of EUR 1 million.
SwedishÄndringsförslag 66, post 04 12 15, antas med ett tillägg på 1 miljon euro.
Amendment No 66, in line 04 12 15, is accepted with an increase of EUR 1 million.
SwedishI betänkandet nämns Nato endast en gång, till synes som ett tillägg i efterhand.
The report makes only one mention of NATO, seemingly as an afterthought.
Swedish   – Jag har lyssnat noggrant på det som frågeställaren sa i sitt tillägg.
   . I have listened carefully to the terms of the questioner's supplementary.
SwedishDet kommer dock att bli en översyn av listan och det kan bli en del tillägg till den.
There will, however, be a review of the list and there may be some extension to it.
SwedishNi sade att ni skulle godkänna tillägg från frågeställare som är närvarande.
You said you would accept supplementaries from questioners who are present.
Swedishtillägg kompetenskrav opponent vid disputation avsnitt 13.3 (Re dnr 1510-12)
Additional requirements faculty examiner section 13.3 (Vice-chancellor ref no1510-12)
SwedishOch, slutligen, en tredje grupp för att göra tillägg i detta direktivs bilagor.
Finally, the third group involved amendments to the directive's annexes.
SwedishDetta tillägg representerar en sådan tolkning av begreppet innovation som nu behövs.
This represents that broad interpretation of the notion of innovation that is needed.
SwedishMånga tillägg och webbappar utför sina funktioner med hjälp av bakgrundssidor.
Many extensions and web apps use background pages in order to carry out their functions.
SwedishI tillägg till hans frågor vill jag komma med följande tre kommentarer.
Leading on from his questions, I would like to make the three following comments.
SwedishMot bakgrund av detta vill jag föreslå ett muntligt tillägg till mitt ändringsförslag 22.
With this is mind, I should like to move an oral amendment to my amendment 22.
SwedishTexten har kompletterats med en del tillägg på Friedrich Hoppenstedts rekommendation.
Some things have been added to the text thanks to the recommendation by Mr Hoppenstedt.
SwedishSyftet med att komma hit är att göra tillägg till de frågor som har bordlagts.
The point of coming here is to ask supplementaries on the questions that have been tabled.