"tillämpa" English translation

SV

"tillämpa" in English

SV tillämpa
volume_up
[tillämpade|har tillämpat] {verb}

En utveckling av dessa företag skulle göra slut på arbetslösheten, men de har inte råd att bedriva forskning eller att tillämpa progressiva och moderna produktionsmetoder.
The development of the latter would eliminate unemployment, yet they cannot afford to carry out research or to implement progressive and modern production methods.
Jag vill påstå att fordran som riktas mot Jemen att man inte ska tillämpa dödsstraff mot ungdomsbrottslingar är ett exempel på EU:s karakteristiska minimalistiska inställning.
I would like to say that the call for Yemen not to carry out the death sentence on juveniles is an example of the European Union's characteristic minimalist approach.
tillämpa (also: träna, använda, öva, utföra)
De fortsätter alla att tillämpa den primitiva och avskyvärda metoden med dödsstraffet.
They continue to share a primitive and abominable practice: the death penalty.
Det är hög tid att civiliserade länder slutar tillämpa abort.
It is high time civilised countries discontinued the practice of abortion.
Europeiska kommissionen är skyldig att tillämpa subsidiaritetsprincipen i praktiken.
The European Commission has a duty to allow the subsidiarity principle to operate freely in practice.
tillämpa (also: träna, använda, öva, utföra)
Jag instämmer dock i er uppfattning att på detta område måste vi tillämpa nolltolerans.
Having said that, I agree with you: we have to practise zero tolerance here.
Vi talar om subsidiaritet; låt oss tillämpa den principen för en gångs skull.
We talk of subsidiarity; let us practise it for once.
Det är något som EU bör tillämpa i sin politik.
That is something that the European Union should practise as a policy.

Synonyms (Swedish) for "tillämpa":

tillämpa

Context sentences for "tillämpa" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDet blir lättare för företagen att tillämpa överskådliga och förenklade dokument.
Firms will find it easier to comply with transparent and simplified legislation.
SwedishVi har medvetet valt att tillämpa en strategi med interregionala förhandlingar.
We have deliberately chosen to base an approach on region-to-region negotiations.
SwedishFör det andra är vi emot att delvis tillämpa vissa aspekter av konstitutionen.
Secondly, we are against the partial application of aspects of the Constitution.
SwedishDessutom måste de välja ut och tillämpa ett antal krav på offentlig upphandling.
Furthermore, they must select and use a number of public procurement requirements.
SwedishEventuella problem med att tillämpa avtalet kommer givetvis att behöva utvärderas.
Any difficulties in applying this agreement will of course have to be assessed.
SwedishVi borde i stället tala om och tillämpa endast en budget baserad på verkliga behov.
We should be talking about and implementing only a budget based on actual needs.
SwedishJag ser fram emot att få se medlemsstaterna tillämpa den och arbeta väl med den.
I look forward to seeing Member States implementing and working well with it.
SwedishVi talar helt enkelt om att tillämpa olika kriterier för olika målsättningar.
We are simply talking about applying different criteria to different objectives.
SwedishOm det finns gemenskapslagstiftning är medlemsstaterna tvungna att tillämpa den.
If there were Community legislation, the Member States would be forced to apply it.
SwedishMen vi måste tillämpa nya andra generationens tekniker för att framställa biogas.
We must, however, apply new second-generation technologies to produce biogas.
SwedishFörst då kommer vi att kunna tillämpa en effektiv gemensam invandringspolitik.
Only then will we be able to implement an effective common immigration policy.
SwedishVi bör inte tillämpa skilda normer utan tillämpa samma normer på oss själva.
We should not apply double standards, but apply the same standards to ourselves.
SwedishI detta fall var det ett riktigt beslut att tillämpa subsidiaritetsprincipen.
In this case, it was the right decision to apply the principle of subsidiarity.
SwedishOch Österrike insände den vetenskapliga motiveringen för att tillämpa artikel 16.
In addition Austria submitted a scientific justification for its use of article 16.
SwedishJag ser fram emot att få se medlemsstaterna tillämpa den och arbeta väl med den.
What does it mean to consumers, the people who will be affected by this legislation?
SwedishVi kan inte tillämpa en strategi som passar alla för de områden som planen omfattar.
We cannot use a one-size-fits-all approach across the areas covered by the plan.
SwedishDet är viktigt att upprätta och tillämpa en strategi för elektronisk förvaltning.
It is important to create and apply a strategy for electronic administration.
SwedishTvärtom skulle man ständigt behöva tillämpa en penningpolitik för stimulans.
On the contrary, it would be necessary to apply a permanent policy of reflation.
SwedishVi kommer att fortsätta att tillämpa reglerna i direktivet television utan gränser.
We will continue to apply the rules of the Television Without Frontiers Directive.
SwedishTill exempel är antalet kriterier som medlemsstaterna skall tillämpa färre.
For example, there are fewer criteria that the Member States will have to apply.