SV tillåta
volume_up
[tillät|har tillåtit] {verb}

1. general

Till sist kommer vi att tillåta en harmonisering av konkurrensvillkoren.
Finally, we are going to allow the harmonisation of conditions of competition.
Patenthavare måste tillåta tillverkning av generiska alternativ i fattigare länder.
Patent holders must allow the production of generic alternatives in poorer countries.
Hur kan Europeiska unionen tillåta detta så viktiga strategiska beroende?
How can the European Union allow this enormous strategic dependence to continue?
tillåta
Vi kan inte tillåta något sådant, som skulle skada miljön.
No such step should be permitted, because it would damage the environment.
Man kan inte tillåta att kommunalt avloppsslam och avfall används som djurfoder.
Sewage sludge and waste cannot be permitted to be used in animal feed.
Inom denna ram kan man tillåta användning av eget djurfoder inom jordbruket.
In this context, the use of the holding's own animal feed within the holding can be permitted.
Rådet gav efter för de afrikanska diktatorernas krav att inte tillåta några parlament att delta.
The European Council gave in to the demand of African dictators not to admit any parliaments to the Summit.
Jag kan tillåta den i dag när vi har en allmän debatt om Kosovo, då någon grupp kan ta upp er fråga.
I can admit it today when we have a general debate on Kosovo where any of the groups can take up your question.
Står kommissionen således kvar vid sin avsikt att tillåta användningen av NK 603 i livsmedelsindustrin?
Will the Commission, therefore, maintain its intention to admit NK 603 for use in the food industry?
tillåta (also: ge fullmakt åt)
volume_up
to authorise {vb} [Brit.]
Detta förslag gör det möjligt för kommissionen att tillåta att sådana avtal ingås.
This proposal allows the Commission to authorise the conclusion of such agreements.
Får man tillåta forskning om embryon för terapeutiska ändamål?
Do we have the right to authorise research into the embryo for therapeutic purposes?
Dessutom har ingen någonsin begärt att ni skulle tillåta den här oeonologiska metoden.
Moreover, no one has ever asked you to authorise this oenological practice.
Hur kan man i själva verket tillåta att choklad får innehålla vegetabiliska fetter, och det upp till 5 % maximalt, utan att ha trovärdiga kontrollmedel för beräkningar?
Indeed, how is it possible to authorize incorporation of vegetable fats in a chocolate-flavoured product, at 5 % maximum, unless reliable quantitative methods of checking are available?
Men det är obegripligt att man hittills inte har lyckats övertyga Senegal att tillåta humanitära korridorer från Dakar, som gör det möjligt att hjälpa de fördrivna befolkningarna.
But it is incomprehensible that Senegal has still not been persuaded to authorize humanitarian corridors from Dakar to provide aid to the people who have been displaced.
Snarare verkar det tydligt att organisationen nu är utsatt för ett ökande tryck för att tillåta fiske innan man börjar tillämpa noggranna vetenskapliga undersökningar och lämpliga kontrollåtgärder.
It would appear that the organization is now subject to increasing pressures to authorize fishing before making rigorous scientific analyses and implementing adequate control measures.
Vår politik måste därför tillåta nya tekniker att utvecklas även utanför våra städer.
Our policies therefore need to enable new technologies to develop outside our towns as well.
Beviljade anslag bör tillåta alla kategorier av kandidater att delta i dessa utbyten.
Scholarships that are awarded must enable all categories of candidates to participate in these exchanges.
Europa är rikt på lokala raser: vi måste förse oss med medel som kan skydda dem genom att tillåta vaccination.
Europe has a wealth of local breeds authorising their vaccination will enable us to protect them.
tillåta (also: ha, , lura, visa)
Får man tillåta forskning om embryon för terapeutiska ändamål?
Do we have the right to authorise research into the embryo for therapeutic purposes?
Han har förödmjukat dem genom att tillåta dödande, genom att tillåta våldtäkter.
He has humiliated them, because he has allowed killings, he has allowed rapes.
Får man tillåta framställning av embryon för något annat syfte än livet självt?
Do we have the right to create embryos for any purposes other than for life itself?
Låt medlemsstaterna själva besluta vilka riskprodukter de ska tillåta.
Let the Member States decide for themselves which risk products they will allow.
Låt oss då inte heller tillåta några undantag för hushållsmjölkchoklad.
In fact let us not allow any exceptions for ordinary milk chocolate.
Vi får inte tillåta de radikala grupperna att äventyra de politiska initiativen ännu en gång.
We must not let the radical groups derail the political initiatives yet again.
Slutligen måste ni tro mig när jag säger att jag inte kommer att tillåta urvattnade stresstester.
Finally, please believe me when I say that I will not allow a watered-down stress test to take place.
Berätta gärna om ni tydligen inte tänker tillåta någon att tala om ett så viktig fråga som hållbarhet.
Please let us know if there is clearly no desire to allow someone to talk about as important a topic as sustainability.
Den lösning som har nåtts går ut på att medge ett försök och tillåta användningen av konferensbussar i fem år.
This is something on which we now have an agreement, a fact I am extremely pleased about.
tillåta (also: medge)
Till sist kommer vi att tillåta en harmonisering av konkurrensvillkoren.
Finally, we are going to allow the harmonisation of conditions of competition.
Patenthavare måste tillåta tillverkning av generiska alternativ i fattigare länder.
Patent holders must allow the production of generic alternatives in poorer countries.
Hur kan Europeiska unionen tillåta detta så viktiga strategiska beroende?
How can the European Union allow this enormous strategic dependence to continue?
Det är ett hårdnackat krav från de demokratiskt valda i denna unions institutioner att vi som européer inte kan tillåta att man vrider tillbaka klockan.
It is a dogged insistence by the democratically elected part of the institutions of this Union that we will not as Europeans countenance turning the clock back.
tillåta
Då uppstår ett tryck för att mildra bestämmelserna och tillåta fler undantag.
Then pressure arises to mitigate measures and to permit more exclusions.
Parlamentet kommer inte längre tillåta hemliga diskussioner och beslut.
This Parliament will no longer permit back-room debates and decisions.
Under sådana förhållanden skulle det vara vanvett att tillåta att fler av dessa hajar dödas.
In such circumstances, it would be madness to permit more of these sharks to be killed.

2. formal

Parlamentet kommer inte längre tillåta hemliga diskussioner och beslut.
This Parliament will no longer permit back-room debates and decisions.
Under sådana förhållanden skulle det vara vanvett att tillåta att fler av dessa hajar dödas.
In such circumstances, it would be madness to permit more of these sharks to be killed.
Det är upp till medlemsstaterna att tillåta fri rörlighet och främja icke-diskriminering.
It is for the European Union to permit free movement and non-discrimination.

Synonyms (Swedish) for "tillåta":

tillåta

Context sentences for "tillåta" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishHan har förödmjukat dem genom att tillåta dödande, genom att tillåta våldtäkter.
He has humiliated them, because he has allowed killings, he has allowed rapes.
SwedishDetta är något som vi inte bör tillåta oss med tanke på nuvarande arbetsmarknadsläge.
And in the context of jobs and the labour market that is the last thing we want.
SwedishDet skapar åter en olikhet för våra medborgare som kommissionen inte skulle tillåta.
It means a new inequality for our citizens which the Commission must not tolerate.
SwedishFrågan om att tillåta transporter utan uttryckligt medgivande tas upp i betänkandet.
The report raises the issue of permitting transport without explicit authorisation.
SwedishI förslaget försöker man att skydda bin och minska byråkratin för att tillåta ämnen.
The proposal seeks to protect bees and reduce red tape for substance authorisation.
SwedishAlla de föreslagna åtgärderna måste dock tillämpas i samstämmighet och tillåta insyn.
But all these proposed measures must be applied in a coherent and transparent way.
SwedishJag skulle därför tacka er för att inte tillåta att detta förslag genomförs.
I would therefore thank you for not allowing this proposal to be implemented.
SwedishAlla olyckor med oljeprodukter medför katastrofer vi inte kan tillåta oss.
Every accident involving petroleum products is a catastrophe we cannot afford.
SwedishVi får däremot inte tillåta en överreglering som förhindrar tillväxt och sysselsättning.
Over-regulation, however, must not be allowed to prevent growth and employment.
SwedishDe som är för fördraget kan inte tillåta sig att vara självbelåtna på något sätt.
Those in favour of the Treaty cannot afford to be complacent in any way.
SwedishDärmed kan man tillåta sig dra slutsatsen att det finns ett orsakssamband.
It can therefore be legitimately concluded that this is a case of cause and effect.
SwedishVi får inte tillåta, om än oavsiktligt, några fler stängningar på detta viktiga område.
We must not induce, however unintentionally, any more closures in that vital area.
SwedishJag föreslår inte att vi ska behöva tillåta pistoler och knivar på skolan.
I'm not suggesting that we need to be allowing guns and knives into school.
SwedishJag för min del kan inte tillåta att man springer efter ett rörligt mål.
As far as I am concerned, I do not think we should run after a moving target.
SwedishÄven vi anser att vi inte längre bör tillåta en subventionering av flygtrafiken.
We also believe that we should not continue to subsidise air traffic.
SwedishOm jag kan tillåta mig att skämta om ett så viktigt ämne: och de rödhåriga, Roth?
And if I may joke about such an important subject: redheads, Mrs Roth?
SwedishOm vi vill att EU ska uppnå resultat kan vi inte tillåta sådana projekt.
If we want a Europe that produces results, we cannot tolerate such projects.
SwedishJag tycker att det är viktigt att EU har velat tillåta den här metoden.
It strikes me as an important topic, if Europe has asked to license this technique.
SwedishNu ger detta en grund för att tillåta korsfinansiering också i andra känsliga områden.
Now, this provides a basis for permitting cross-finance in other sensitive areas also.
SwedishTillåta importer från Egypten, tredje land och tillåtit import från Thailand.
It allowed imports from Egypt, Thailand and other non-member countries.