"tillförlitlig" English translation

SV

"tillförlitlig" in English

SV tillförlitlig
volume_up
{adjective}

1. general

tillförlitlig (also: äkta, autentisk)
Jag vill börja med att be kommissionen att sluta leka kurragömma och lägga fram en tillförlitlig rapport den 8 november och inte en saga, som den har för vana att göra på detta område.
I would begin by asking the Commission to stop playing hide-and-seek and to produce, on 8 November, an authentic report and not a children’ s story, as it is wont to do in this area.
Jag vill börja med att be kommissionen att sluta leka kurragömma och lägga fram en tillförlitlig rapport den 8 november och inte en saga, som den har för vana att göra på detta område.
I would begin by asking the Commission to stop playing hide-and-seek and to produce, on 8 November, an authentic report and not a children’s story, as it is wont to do in this area.
tillförlitlig (also: pålitlig, diskonterbar)
tillförlitlig (also: uppriktig, verklig, äkta, riktig)
tillförlitlig (also: lämplig, trevlig, angenäm, tilltalande)
volume_up
good {adj.}
Den indexering av minimitarifferna som Cox lagt fram är ett bra medel för att göra regleringen enkel och tillförlitlig.
The indexing of minimum rates introduced by Mr Cox is a good way of making the regulation simple and reliable.
Grundvalen är bra, tillförlitlig och stabil, och hur viktigt detta är, ser vi när vi betraktar turbulensen runt omkring oss i hela världen.
Our basis is a good one, reliable and stable, and we can see how important this is in view of the worldwide turmoil around us.
Detta hjälper oss att säkerställa korrekt information för våra användare, samtidigt som företagsägarna får tillförlitlig exponering.
This lets us keep information accurate for our users while giving our business owners credible exposure as well.
tillförlitlig (also: pålitlig)
Varje livsmedelsmärkningspolitik måste vara noggrann och tillförlitlig för både producenterna och konsumenterna.
Any food labelling policy must be accurate and dependable for both the producers and the consumers.
Alla dessa dokument, i synnerhet ombudsmannens, visar det mycket tillförlitliga och pålitliga arbete som utförts under året.
All these reports, particularly that of the Ombudsman, show the very reliable, dependable work that has been done over the year.

2. "som man kan lita på, trovärdig"

tillförlitlig (also: driftsäker, pålitig, säker, rejäl)
Tillförlitlig information om den nuvarande irakiska regimens natur saknas inte.
There is no lack of reliable information on the nature of the present Iraqi regime.
Kvinnor har rätt till tillförlitlig information och personlig rådgivning.
Women have the right to reliable information and to compassionate counselling.
En tillförlitlig riskbedömning kräver omfattande analyser och referensmätningar.
Reliable risk assessment requires comprehensive analyses and reference measurements.

Synonyms (Swedish) for "tillförlitlig":

tillförlitlig

Context sentences for "tillförlitlig" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishAtt ha en tillförlitlig och effektiv inre marknad är en central aspekt av detta.
A viable and effective Internal Market plays a key part in this.
SwedishDärför är det nödvändigt att se till att informationen är fullständig och tillförlitlig.
In this regard, it is necessary to ensure that the information is accurate and complete.
SwedishVi anser att detta strider mot principen att budgeten ska vara tillförlitlig och tydlig.
In our opinion, that does not fit in with the principle of budgetary accuracy and clarity.
SwedishDet är dessutom nödvändigt att sprida tillförlitlig information till konsumenterna.
It is also necessary to spread exact information among consumers.
SwedishHar kommissionen tillförlitlig statistik om denna typ av dysfunktionsproblem?
Does the Commission have accurate statistics on 'dys' problems?
SwedishApoteksföreståndare behöver också tillgång till tillförlitlig distribution av kvalitetsprodukter.
Pharmacists also need access to trustworthy supplies of quality products.
SwedishDet är omöjligt att göra en tillförlitlig och fullständig förteckning över dess aktiva medlemmar.
There is no possibility of drawing up a definitive and inclusive list of its operatives.
SwedishMen vi måste låta våra farhågor bygga på tillförlitlig information; vi måste ha korrekta uppgifter.
But we must base our concerns on authoritative information; we have to get our facts right.
SwedishSaken är den att skanningsutrustningen inte är tillförlitlig.
The fact is that the scanning equipment to be used is not accurate.
SwedishEn tillförlitlig och stabil euro är viktig för både euroområdets 16 stater och unionen som helhet.
A credible and stable euro is a core not only of the eurozone of 16; it is a core of the Union as a whole.
SwedishSkulle en mer tillförlitlig livsmedelsmärkning ha hjälpt oss att snabbare identifiera smittkällan?
Would more accurate food labelling have helped us to identify more quickly the source of the contamination?
SwedishSom Edit Bauer sa saknas det tillförlitlig statistik om arbetsplatser på både nationell nivå och EU-nivå.
As Mrs Bauer said, there is a lack of decent statistics on workplaces at both a national and an EU level.
SwedishVi ställs ofta inför kriminell verksamhet som vi saknar tillförlitlig information eller statistik om.
We often find ourselves facing criminal activity on which we do not have adequate information or statistical data.
SwedishMen den verkliga frågan här är att informationen som lämnas av myndigheterna i Bolivia inte är tillförlitlig.
However, the real issue here is that the information coming from the Bolivian authorities cannot be trusted.
SwedishMen det vi behöver är mer tillförlitlig och vetenskaplig information och rådgivning innan vi beslutar om ett förbud.
However, what we need is more accurate and scientific information and advice before taking a decision to ban.
SwedishJag menar att den franska kärnkraften, som är mycket tillförlitlig, bör tjäna som referens på området.
I think that the French nuclear industry, which has a high level of reliability, should be used as a reference for this matter.
SwedishVi behöver också uppmuntra länder att tillhandahålla tillförlitlig officiell statistik om hur de tillämpar dödsstraffet.
We also need to encourage states to provide accurate and official statistics on their use of the death penalty.
SwedishEn samverkan är därför absolut nödvändig för att den europeiska politiken skall fungera, vilket förutsätter en klar och tillförlitlig rollfördelning.
It is therefore essential that we act in unity if European policy is to work.
SwedishJag anser att fiskeriförvaltningen måste bygga på aktuell, tillförlitlig och vetenskapligt underbyggd kunskap om bestånden.
I think that fisheries management has to be based on up-to-date, accurate scientific knowledge of stock status.
SwedishSom vi redan har hört ingår cirka 130 länder i nätverket och det bidrar till att vi kan få tillförlitlig information.
As we have already heard, this network involves approximately 130 countries and allows us to obtain sound information.