"tillsammans skapa" English translation

SV

"tillsammans skapa" in English

SV tillsammans skapa
volume_up
{verb}

tillsammans skapa

Similar translations for "tillsammans skapa" in English

tillsammans adverb
English
tillsammans
English
skapa verb

Context sentences for "tillsammans skapa" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVi kan hjälpa till och på så sätt kan vi tillsammans skapa en verklig europeisk demokrati.
We can help, and that way we can establish together a real European democracy.
SwedishVi måste tillsammans med Ryssland skapa ett nytt globalt säkerhetsarrangemang eller avtal.
We must look together with Russia to a new global security arrangement or agreement.
SwedishKommissionen bör tillsammans med alla dessa skapa effektiva transiteringskontroller.
Using all these means, the Commission should be able to create effective transit controls.
SwedishDe måste arbeta tillsammans, skapa en lagkänsla och överbrygga splittrande konkurrens.
They must work together, create a common esprit de corps and overcome divisive competition.
SwedishJag hoppas att vi på så sätt tillsammans ska kunna skapa ett europeiskt mervärde för alla berörda parter.
I hope that we shall then jointly achieve European added value for all stakeholders.
SwedishMed säkerhetsnätverk kommer vi att skapa överskådlighet tillsammans med den nödvändiga flexibiliteten.
With the safety network, we will achieve clarity together with the necessary flexibility.
SwedishHur tänker kommissionen tillsammans med medlemsstaterna skapa de rätta grundvillkoren?
How does the Commission plan to create the correct boundary conditions in collaboration with Member States?
SwedishTillsammans skall vi skapa ett nytt och enat Europa - ett Europa som omfattar såväl öst som väst.
Together we have to build a new and united Europe - a Europe which includes East as well as West.
SwedishLåt mig framhålla en av de saker som vi kan göra tillsammans, vilket är att skapa en kunskapsekonomi.
Let me point to one of the things we can do together, and that is to create the knowledge economy.
SwedishDessutom har de givit oss en känsla av att de tillsammans kan skapa ett lag som förtjänar parlamentets förtroende.
Moreover, they have shown that together they will form a team worthy of Parliament's trust.
SwedishOm vi däremot arbetar tillsammans på att skapa en sådan tidsplan, så tror jag att vi skall kunna nå fram till detta.
However, if we establish the schedule together, I am sure we will be able to achieve our aims.
SwedishTillsammans vill vi skapa en hållbar stad där invånarna trivs och näringslivet har en möjlighet att frodas.
Together we create a sustainable town where residents thrive and the industry has an opportunity to thrive.
SwedishMen tillsammans kan de skapa något som det här.
But combined, they can create something like this.
SwedishDärför måste vi tillsammans arbeta med att skapa konvergens både på området för social trygghet och på skatteområdet.
We therefore need to work together to achieve convergence in this field, both on social security and on taxation.
SwedishVi enades mycket snabbt om prioriteringarna och lyckades tillsammans skapa förnuftiga grundvillkor och utgångspunkter.
We agreed on the priorities very quickly and together managed to introduce rational elements and points of departure.
SwedishVi måste tillsammans skapa ett smidigt och samtidigt säkert transiteringssystem, eftersom unionens transiteringssystem är nödvändigt.
We must together create a flexible and at the same time safe transit system as this is vital for the Community.
SwedishJag hoppas att vi tillsammans kan skapa ett heltäckande, sammanhängande system som innefattar ansvar för alla aktörer.
I hope that together we can establish a comprehensive, coherent system that ensures the responsibility of each actor within it.
SwedishHerr talman, låt oss aldrig glömma att här måste vi skapa, alla tillsammans, ett Europa som bygger på människors frihet.
Mr President, we must never forget that our task here is to build, all together, a Europe based on the freedom of the citizens.
SwedishVi hoppas att EU, Förenta staterna och kreditvärderingsinstituten kan arbeta tillsammans för att skapa ett system som fungerar ordentligt.
We hope that the EU, the United States and the CRAs can work together to create a system that operates properly.
SwedishVi har en gemensam dokumenterad historia som har gjort det möjligt för oss att tillsammans skapa en gemensam europeisk framtid.
We have a common, documented, historical memory which has made it possible for us to build our common European future together.