"tioårsperiod" English translation

SV

"tioårsperiod" in English

SV tioårsperiod
volume_up
{common gender}

tioårsperiod

Synonyms (Swedish) for "tioårsperiod":

tioårsperiod
Swedish

Context sentences for "tioårsperiod" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDetta leder till årliga besparingar om 2,2 miljoner euro över en tioårsperiod.
This will reduce annual interest by EUR 2.2 million over a ten-year period.
SwedishNi kanske är tillräckligt djärv att säga att detta bör ske inom en tioårsperiod.
Perhaps you might have the courage to say that this should be done within a ten-year period.
SwedishVi har kommit halvvägs in i den tioårsperiod (2005-2015) som ägnas åt integreringen av romer.
We are halfway through the ten-year period (2005-2015) devoted to Roma inclusion.
SwedishI betänkandet fastställs de grundläggande principerna för nästa tioårsperiod.
This report lays down the basic principles for the next ten years.
SwedishBönderna behöver veta i vilken riktning kommissionen ämnar föra dem under kommande tioårsperiod.
Farmers need to know in what direction the Commission intends to take them over the next decade.
SwedishKommer enheten att komma igång med sin verksamhet under denna kommissions tioårsperiod och, i så fall, när?
Will it be running during this Commission's ten years and, if so, by when?
SwedishDe måste finnas för att ge åtgärdsprogrammen en viss trovärdighet under nästa tioårsperiod.
They have to be there in order to lend a certain amount of credibility to the action programme for the next ten years.
SwedishDetta beslut skall tillämpas under en tioårsperiod.
This decision is to be applied for a period of ten years.
SwedishSystemet, som infördes för tio år sedan, upphör i slutet av 2005 och en ny tioårsperiod inleds 2006.
The system which was adopted ten years ago will expire in late 2005, and in 2006 a new ten-year cycle will begin.
SwedishI prognoserna antas landet få en ännu mer dominerande position inom den högteknologiska sektorn inom loppet av en tioårsperiod.
Forecasts suggest that the country will have an even more dominant position in the high-tech sector in a decade's time.
SwedishTillverkningen av de generiska läkemedlen skulle därmed kunna påbörjas före utgången av ovan nämnda tioårsperiod.
The manufacture of the generic medicinal products should therefore be able to begin before expiry of the above-mentioned ten-year period.
SwedishUr saklig synvinkel måste kommissionen beakta hur hamnens verksamhet har utvecklats under nästan en tioårsperiod.
From a factual point of view, the Commission has to take into consideration the evolution of the port's activity over almost a ten-year period.
SwedishHär krävs gemensamma och samordnade lösningar, en gemensam vision och en förstärkt europeisk reformagenda för nästa tioårsperiod.
These require common and coordinated solutions, a common vision and a strengthened European reform agenda for the next ten years.
SwedishI meddelandet sätter man upp mål för en tioårsperiod medan gemenskapsbudgeten endast medger ett kortsiktigt ekonomiskt stöd.
In the communication, goals have been set for a 10-year period, whereas the Community budget ensures only short-term financial support.
SwedishMedlemsstaterna ges därvid möjlighet att under en tioårsperiod välja kollektiv finansiering, t.ex. skatter, som alternativ.
It gives the Member States the opportunity, over a ten-year period, to opt for collective financing, for example taxes, as an alternative.
SwedishFastän miljöhandlingsprogrammet har utarbetats för en tioårsperiod, har jag även fört fram målsättningar för en längre period än så.
Although the environment action programme is drawn up for a ten-year period, I have also proposed targets for a period exceeding this.
SwedishI fråga om tobaksodling bör inriktningen vara att subventioner till tobaksodling skall fasas ut inom en fem- till tioårsperiod.
On the issue of tobacco growing the approach should be that subsidies for tobacco growing should be phased out within a five to ten-year period.
SwedishVi kan börja arbetet med att minska bland annat tobaksstöd på ett sådant sätt att det kan avskaffas helt inom en tioårsperiod.
We can begin this work by reducing the tobacco subsidy, among other things, and in such a way that it can be abolished completely within a ten-year period.
SwedishGoogle är villigt att investera 15 miljoner euro årligen för att snabbt digitalisera och tillgängliggöra upp till 20 miljoner verk under en tioårsperiod.
Google is prepared to invest EUR 15 million a year in rapidly digitising and making available up to 20 million works in 10 years.
SwedishI detta sammanhang bör vi inte undvika följande konstaterande: de åtaganden som gjordes för föregående tioårsperiod har inte uppfyllts.
In that case, we must not try to evade the following conclusion, namely that the commitments made for the preceding decade have not been fulfilled.