"tjänst" English translation

SV

"tjänst" in English

volume_up
tjänst {comm. gen.}

SV tjänst
volume_up
{common gender}

1. general

tjänst (also: akt, förrättning, service, hjälp)
Ni skulle göra oss en tjänst och ni skulle göra det Europa som ni tror på en tjänst.
You will do us a service, and you will do a service to the Europe in which you believe.
Folkhälsan är verkligen inte en ekonomisk, industriell eller kommersiell tjänst.
Certainly public health is not an economic, industrial or commercial service.
Jag skulle vilja att kommissionen erkände att detta är en nödvändig social tjänst.
I want the Commission to recognise that this is a necessary social service.
tjänst (also: gillande, rosett, fördel, välvilja)
volume_up
favour {noun} [Brit.]
Tidigare samma år gjorde kommissionen nederländarna samma tjänst.
Earlier this year the Commission did a similar favour for the Dutch.
Det kan snarare verka som om vi ber rådet och medlemsstaterna om en tjänst.
It may rather appear as if we are asking the Council and Member States for a favour.
Ni gör oss alla en tjänst om ni i någon mån håller er till talartiden.
You will be doing us all a favour if you keep more or less to the time allowed.
tjänst (also: byrå, uppgift, kontor, expedition)
volume_up
office {noun}
Min grupp vill att den nya Europeiska kommissionen träder i tjänst så snabbt som möjligt.
My Group wants the new European Commission to come into office as soon as possible.
Alla som ingår i kabinettet måste lämna sin tjänst när kommissionärens uppdrag upphör.
Each cabinet member should be absolutely required to leave office with the Commissioner.
Den har nu varit tillräckligt länge i tjänst, och skulle ha kunnat åstadkomma förbättringar där.
It has been in office long enough to have brought in the necessary improvements.
tjänst (also: anställning, plats, stolpe, befattning)
volume_up
post {noun}
Man kan inte tjänst för tjänst skilja på när man administrerar och när man är operativt verksam!
You cannot distinguish, post by post, when someone is administering and when they are operationally active.
Jag har tidigare fått veta att de undertecknades samtidigt som denna person innehade sin tjänst.
I was told in the past that they were signed whilst that person was in post.
Vi hade velat se ett tillkännagivande vad gäller denna tjänst.
That is a post that we would like to have seen advertised.
volume_up
connection {noun} [Amer.]
3.krav på praktisk vägledning för studerande, praktikanter m.m. i samband med en utbildning som är en tjänst i allmänhetens intresse enligt EU-lagstiftningen.
3.requirements concerning practical guidance for students, trainees etc. in connection with training which under EC law constitutes a service of general interest.
tjänst (also: samfund, praktik, umgänge, släktskap)
volume_up
connexion {noun} [Brit.]
    Denna artikel skall inte tillämpas på anställning i offentlig tjänst.
This Article shall not apply to employment in the public service.
Euron skall vara ett instrument i tillväxtens och sysselsättningens tjänst.
The Euro must be an instrument of growth and employment.
Denna person slutade sin tjänst hos kommissionen den 31 december 2001.
That person left the Commission's employment on 31 December 2001.
tjänst (also: rosett, ynnest)
volume_up
favor {noun} [Amer.]
Hallå, Ja, Kan du gör mig en tjänst... och sända upp tolv kuddar till rum 504?
Yeah, could you do me a favor... and send up 12 pillows to 504?
Lyssna jag undrar om du skulle kunna göra mig en stor tjänst.
Listen, I was wondering if you could do me a big favor.
Men om det blir den här, så gör mig en tjänst.
But if it be this one, grant me a favor.
tjänst (also: uppgift, anställning, hem, utrymme)
volume_up
place {noun}
Denna tjänst kommer inte att ha full förmåga att agera innan det råder tillräcklig öppenhet och ekonomiskt ansvar.
Not until sufficient transparency and financial responsibility are in place will this service be fully capable of action.
År 2010 ledigförklarades en tjänst i alla de 27 medlemsstaternas tidningar.
In 2010 a vacancy advertisement was placed in newspapers in all 27 Member States.
Låt den rådande ekonomin stå till helhetens tjänst.
Let the strong economy be placed at the service of the whole.
tjänst (also: förändring, attack, nummer, form)
volume_up
turn {noun}
Detta är viktigt, för då kommer ni verkligen att göra Storbritanniens och EU: s medborgare en stor tjänst.
That is essential, for then you will really do the citizens of Great Britain and those of Europe a good turn.
Föredraganden för budgeten, Reimer Böge, gjorde oss en god tjänst genom att gå med på att bevilja 100 miljoner euro.
The rapporteur for the budget, Mr Böge, did us a good turn by agreeing to grant EUR 100 million.
Detta är viktigt, för då kommer ni verkligen att göra Storbritanniens och EU:s medborgare en stor tjänst.
That is essential, for then you will really do the citizens of Great Britain and those of Europe a good turn.

2. "göra ngn en"

tjänst
volume_up
boon {noun}

Synonyms (Swedish) for "tjänst":

tjänst

Context sentences for "tjänst" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishSärskilt tv i allmänhetens tjänst i Europa borde klara sig utan produktplacering.
Public broadcasting in Europe, in particular, should do without product placement.
SwedishÅr 2010 ledigförklarades en tjänst i alla de 27 medlemsstaternas tidningar.
In 2010 a vacancy advertisement was placed in newspapers in all 27 Member States.
SwedishGenom dessa överdrifter har en majoritet av parlamentet gjort Europa en dålig tjänst.
Through these excesses a majority of this Parliament has done Europe a disservice.
SwedishOm enbart Ryssland visar sin kraft, så gör man inte Europa någon tjänst med det.
We shall be doing Europe no favours if we allow a one-sided show of strength by Russia.
SwedishAndreasen avstängdes från sin tjänst genom ett kommissionsbeslut av den 28 augusti 2002.
Mrs Andreasen was suspended from duty by a Commission decision of 28 August 2002.
SwedishUnionens forskningspolitik står per definition i de europeiska medborgarnas tjänst.
By definition, the Union's research policy is for the citizens of Europe.
SwedishJag vill också tacka honom för hans utmärkta arbete sedan han tillträdde sin tjänst.
I would also like to thank him for the excellent job he has done since his appointment.
SwedishRadio och tv i allmänhetens tjänst är mer än en ekonomisk faktor.
(DE) Mr President, public broadcasting is more than an economic factor.
Swedish Kan kommissionen stå till tjänst med en tidsplan för när pilotprojektet ska vara geomfört?
 What concrete plans does the Commission have for carrying out the pilot project?
SwedishOm ni vill ha ytterligare uppgifter, så kan vi stå till tjänst med det.
If you have any more information, please let us know, and we will see what we can do.
SwedishAtt överta marknaden medför skyldigheten att tillhandahålla en allmän tjänst.
What is the use to consumers if they do not know to which rights they are actually entitled?
SwedishDärför tror jag, att vi inte gör oss någon tjänst om vi sparar inom detta område.
That is why I believe we shall be doing ourselves no favours by economizing on this programme.
SwedishVi gör inte våra turkiska vänner någon tjänst genom att få dem att glömma sin historia.
We are not benefiting our Turkish friends in any way by making them forget their history.
SwedishProtokoll om systemet för radio och TV i allmänhetens tjänst i medlemsstaterna
Protocol on the system of public broadcasting in the Member States
SwedishParlamentet begärde detta för några år sedan, och kommissionen står oss till tjänst nu.
Parliament requested this a few years ago and the Commission is now meeting this request.
SwedishJag står till er tjänst att inom dessa ramar ge de förklaringar ni önskar av oss.
Within those limits, I am at your disposal to provide the explanations that will be asked of us.
Swedish Vilka blir de nästa stegen i översynen av meddelandet om radio och TV i allmänhetens tjänst?
 What are the next steps in the revision of the Broadcasting Communication?
SwedishNär män söker en tjänst måste man bortse från några av alla de meriter de räknar upp.
When men apply for a job, some of the many qualifications they reel off have to be discounted.
SwedishRätten till vapenfri tjänst har dock existerat i Finland sedan 1931.
There has been such a right in existence in Finland, however, since 1931.
SwedishDet är ingen god tjänst: varken för Europa eller för de mänskliga rättigheterna.
This does no favours, either for Europe or for human rights.