"tom" English translation


Did you mean: töm, tömma
SV

"tom" in English

volume_up
tom {adj.}

SV tom
volume_up
{adjective}

tom (also: blank, ren, oförstående, pur)
volume_up
blank {adj.}
Placera cellmarkören i en tom cell, t.ex. J14, och starta funktionsautopiloten.
Set the cursor in a blank cell, e.g., J14, and activate the Function Autopilot.
Den här funktionen omvandlar ett tal till en tom textsträng.
This function converts a number to a blank text string.
För att definiera en andra mall klickar du återigen på en tom cell och gör som beskrivs ovan.
To define a second style, click again in a blank cell and proceed as described above.
tom (also: innehållslös)
volume_up
empty {adj.}
Med detta alternativ infogas en tom överskriftsrad i texttabellen.
With this option, an empty heading line will be inserted in the text table.
I ett sådant fall kan Du ta hjälp av en tom grupp, som följande exempel visar.
In these cases, an empty group helps, as shown in the following example.
Att trygga sysselsättningen borde vara en prioritet, och inte en tom gest.
Safeguarding employment should be a priority, not an empty gesture.
Om så inte blir fallet är alla deklarationer om detta bara tom retorik.
If not, all declarations in this respect will remain hollow rhetoric.
However, this appears to be a hollow phrase.
Formellt sett anges det att subsidiaritetsprincipen bör respekteras, men det är egentligen inte mer än en tom klyscha.
Although there is a formal acknowledgement that the principle of subsidiarity needs to be observed, it is a hollow phrase.
tom (also: naken, blottad, bar, utsatt)
volume_up
bare {adj.}
De två gångna årens erfarenhet visar att kommissionens ursprungliga förslag inte bara var realistiskt, utan t.o.m. motsvarade ett minimum av vad som var nödvändigt.
The experience of two years demonstrates that the Commission's initial proposal was not only realistic but was the bare minimum.
tom (also: fattig, trång, ofruktbar, steril)
volume_up
barren {adj.}
tom
volume_up
emtpy {adj.}
Plenisalen är redan nästan tom och argumenten är i stort sett uttömda.
   Mr President, the Chamber is already almost empty, and the arguments have nearly been exhausted.
tom (also: fullständig, naken, bar, ren)
volume_up
stark {adj.}
tom (also: ogiltig)
volume_up
void {adj.}
Varje gång ger ni efter för tomhetens frestelse.
Each time, you succumb to the heady lure of the void.
Det är långt ifrån någon tom gest att lägga fram en europeisk uppförandekodex.
It is far from being a futile gesture for us to put forward a European code of conduct.

Synonyms (Swedish) for "tom":

tom

Context sentences for "tom" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishI morse hörde vi mycket tissel och tassel om Tom O'Reillys avslutning på lördagen.
This morning we've heard a lot of whispers about Tom Reilly's wrap-up on Saturday.
SwedishPå mitt språk säger vi: bättre ett halvt ägg än en tom äggkopp.
Mr President, as the saying goes: better some of a pudding than none of a pie.
SwedishI pressen läser vi t.o.m. att kommissionen är beredd att ta tillbaka sina förslag.
We even read in the press that the Commission is prepared to withdraw its proposals.
SwedishT.o.m. mycket allvarliga, eftersom de skulle kunna leda till en explosion av euron.
They will be very serious even, since they might lead to the explosion of the euro.
SwedishOm rutan är tom, gäller funktionen inte för någon av de markerade cellerna.
If the box is not checked, the option does not apply to any of the selected cells.
SwedishRita en tom eller en fylld rektangel med eller utan rundade hörn, som en namnskylt.
Draw a rectangle as a text box, which can contain names and job titles, for example.
SwedishDet är antalet jobb Tom tackat nej till, innan vi hittade ett nära hemmet.
It's the number ofjob offers Tom turned down before we found one close to home.
SwedishDetta fördärvliga beteende har i vissa stater t.o.m. blivit en verklig nationalsport.
This corruption has even become a veritable national sport in certain States.
SwedishDet är t.o.m. värre än 1992 eftersom kompensationerna inte ens är fullständiga.
The situation is even worse than in 1992 because not everyone will receive compensation.
SwedishT.o.m. den ryska regeringen säger detta.
She fought against corruption and violence; even the country's government says she did.
SwedishDen här är absolut för begränsad -- kanske t.o.m. för fisken, och absolut för oss.
This one is almost certainly too limited -- perhaps even for the fish, certainly for us.
SwedishMen t.o.m. vid dessa låga energipriser är vi uppenbarligen inte kapabla att göra det.
Even with low energy prices, we are obviously not in a position to do this.
SwedishReklam förekommer idag överallt och riktas t.o.m. till minderåriga och barn.
Advertisements are everywhere nowadays and are even aimed at children and other minors.
SwedishVissa av dessa länder har fått vänta länge, vissa kanske t.o.m. onödigt länge.
Some of these countries have had to wait a long time; some perhaps longer than necessary.
SwedishAllt det här - organisationen, tunnlarna, Tom och Harry - höll mig vid liv.
You know, Mac, all this - the organisation, tunnelling, Tom and Harry - kept me alive.
SwedishNågra förespråkar t.o.m. en gradvis avveckling av stödet till sektorn.
Indeed, some argue for gradual withdrawal of support from this sector altogether.
SwedishExploateringen stöds t.o.m. av gemenskapsmedel - dvs. medborgarnas pengar.
This exploitation is even supported by Community resources - that is, citizens' money.
SwedishDet är bara några veckor, eller t.o.m. bara några dagar, till de italienska allmänna valen.
We are but a few weeks, or even a few days, away from Italian national elections.
SwedishTre länder uppnådde t.o.m. 1, 2 procent, nämligen Finland, Irland och Österrike.
Three countries even achieved inflation rates of 1.2 %, namely Finland, Ireland and Austria.
SwedishProfessor Tom Morén, ämnesföretrdare Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Professor Tom Morén,  Chair professor Department of Engineering Sciences and Mathematics