"tonläge" English translation

SV

"tonläge" in English

SV tonläge
volume_up
{neuter}

Context sentences for "tonläge" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishNi fann rätt tonläge för detta tillfälle, och detta vill jag tacka er för.
You found the right tone for the occasion, Commissioner, and for that I thank you.
SwedishDe kommer att ändra ton på sin röst ofta pratar de i ett lägre tonläge.
They'll alter their vocal tone, often making their vocal tone much lower.
SwedishVi måste uttrycka våra varningar och förslag i ett strängt tonläge.
We have to express our warnings and suggestions in a strict tone.
SwedishTyvärr finner man, bortsett från ett fåtal undantag, exakt samma tonläge i Evans betänkande.
Unfortunately, the Evans report, give or take a few exceptions, follows in exactly the same vein.
SwedishDebattens tonläge och innehåll talar i hög grad för sig själv.
The tone of the debate and its content very much speaks for itself.
SwedishDärtill lyckades detta tonläge mildra vår börda.
Furthermore, that tone managed to ease our burden.
SwedishDiskussionerna om vad som hänt efter upplösningen av Jugoslavien har ofta förts i ett högt tonläge.
Mr President, the debates on what has happened since the break-up of Yugoslavia often adopt a rather high tone.
SwedishMan måste dock även tala i rätt tonläge.
But we also need to speak with the right voice.
SwedishTalman Pat Cox skrev ungefär detsamma i en skrivelse i dag, där han uppmanade föredraganden att ändra tonläge och rensa bort personangreppen.
However, I should stress that the protection of media pluralism is primarily a task for the Member States.
SwedishJag anser att det är ett av försöken att ge den s.k. klagan på arbetarnas rörlighet, bristen på rörlighet en gång till ett högre tonläge.
It seems to be yet another attempt to substantiate the old complaint that the workforce is not sufficiently mobile.
SwedishNär det gäller det betänkande som presenteras och debatteras här i dag och debattens tonläge måste jag till att börja med tacka er för ert stöd.
Firstly, on the report presented and debated here today and on the manner of this debate, I must thank you for your support.
SwedishOch den som idag talar om de albanska socialisternas tvivelaktiga roll måste fråga sig om detta inte är ett felaktigt tonläge.
And anyone who still talks about the dubious role of the socialists in Albania should be asking himself whether he is striking the right note.
SwedishJag är rädd att jag kommer att fortsätta i ett något skeptiskt tonläge, men först av allt en fråga till kommissionsledamoten.
Mr President, I am afraid that I am going to continue in a slightly sceptical line, but first of all a question to the Commissioner.
SwedishI dag tycker jag emellertid att kommissionens tonläge till viss grad är berättigat av just de skäl som anges av Luisa Morgantini och andra.
Today, however, it seems to me that the Commission’s tone is to some extent justified by the very reasons stated by Mrs Morgantini and others.
SwedishI dag tycker jag emellertid att kommissionens tonläge till viss grad är berättigat av just de skäl som anges av Luisa Morgantini och andra.
Today, however, it seems to me that the Commission’ s tone is to some extent justified by the very reasons stated by Mrs Morgantini and others.
SwedishTalman Pat Cox skrev ungefär detsamma i en skrivelse i dag, där han uppmanade föredraganden att ändra tonläge och rensa bort personangreppen.
The President, Pat Cox, wrote as much in a letter today, in which he called on the rapporteur to correct the tone and cut out the personal references.
SwedishFör att avsluta i ett mer optimistiskt tonläge menar jag att betänkandets styrka ligger i förslaget till en strategisk EU-plan för energiteknik.
To conclude on a more optimistic note, the report's strength lies, in my opinion, in its proposal for the European Strategic Energy Technology Plan.
SwedishJag kan konstatera att diskussionen i parlamentet om asylsökande inte hade det provocerande tonläge som är vanligt i flera medlemsstater.
I take note that the discussion in Parliament on the issue of asylum seekers did not have the inflammatory tone frequently used in several EU Member States.
SwedishDet bör sägas att förslaget tog sin utgångspunkt i ett tonläge som avgjort skilde sig från vad som hade krävts av en objektiv analys.
The proposal started off, it must be said, in decidedly lifeless tones as regards an objective analysis; then the tone improved along the way.
SwedishDet var exakt samma tonläge som i det tjeckiska ordförandeskapet, sakligt och resultatorienterat.
I would like at this point to applaud the tone of the Prime Minister's speech, as it was exactly the tone of the Czech Presidency itself, matter-of-fact and results-orientated.