"totalförbud" English translation

SV

"totalförbud" in English

SV totalförbud
volume_up
{neuter}

totalförbud

Context sentences for "totalförbud" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDet riktiga valet står dock mellan den här uppförandekoden och ett totalförbud.
However, the real choice is between this code of conduct and a complete ban.
SwedishVi måste anta och uppdatera ett direktiv med totalförbud för rattfylleri.
We need to adopt and update a directive introducing a total ban on drink driving.
SwedishDet har föreslagits ett totalförbud mot den första gruppen för barn i alla åldrar.
It is proposed that there be a complete ban on the first group for children of all ages.
SwedishJag upprepar att jag är för ett totalförbud mot vapen ombord på luftfartyg.
I repeat that I am in favour of a total ban on weapons on board aircraft.
SwedishSammanfattningsvis, det vi önskar är ett förebyggande ramverk, inte ett totalförbud.
In conclusion, what we want is a precautionary framework and not a prohibitive diatribe.
SwedishOmfattar förslaget ett totalförbud för drivgarn (med undantag för Östersjön)?
Does the proposal include a total ban on these nets, with the exception of the Baltic Sea?
SwedishEtt totalförbud mot viss forskning leder till större risker för missbruk och spekulation.
A total ban on certain forms of research leads to greater risks of abuse and risk-taking.
SwedishVi har redan totalförbud i Irland och Storbritannien - hela Storbritannien.
We already have total bans in Ireland and the United Kingdom - the whole of the United Kingdom.
SwedishMånga EU-medborgare gör det inte och de stöder ett totalförbud mot import av sälskinn.
Indeed, many EU citizens do not, and they support a total ban on the import of seal fur skins.
SwedishDenna överenskommelse innebär tyvärr inget totalförbud för professionell användning av DCM.
This agreement will not, I am sad to say, mean a total ban on the professional use of DCM.
SwedishCDA/PPE-ledamöterna anser att det är orealistiskt med ett totalförbud mot att kasta fångst överbord.
In the view of the CDA/PPE delegation, a total ban on discards is unrealistic.
SwedishSå länge som tobak är en laglig produkt bör vi inte kräva ett totalförbud mot rökning.
As long as tobacco is a legal product, we should hold back from demanding a total ban on smoking.
SwedishDetta tillvägagångssätt är rimligare än ett totalförbud mot att kasta fångst överbord.
This approach is more sensible than a total ban on discards.
SwedishDärför är vi för ett totalförbud mot sådana djurförsök och för ett marknadsföringsförbud.
We are therefore in favour both of a total ban on such animal experiments and of a marketing ban.
SwedishDessutom kom man, som ni alla vet, 1989 överens om ett totalförbud mot tobaksreklam i TV.
Furthermore, a total ban on the advertising of tobacco on TV was, as you all know, agreed in 1989.
SwedishVi anser att man bör införa ett totalförbud mot användningen av gener som är resistenta mot antibiotika.
It seems to us that we should strictly forbid the use of antibiotic-resistant genes.
SwedishDessutom är en klar majoritet av medborgarna för ett totalförbud mot handel med sälprodukter.
Moreover, a clear majority of citizens are in favour of a complete ban on trade in seal products.
SwedishDessutom vet vi att det inte är realistiskt med ett totalförbud mot att kasta tillbaka fångst.
Moreover, a total ban on discards is not realistic, as we know.
SwedishDokumentet bör därför betraktas som ett steg på vägen mot ett totalförbud mot atomvapen.
This document should be considered, therefore, as a step on the road to the total ban of atomic weapons.
SwedishEuropaparlamentet efterlyser ett internationellt totalförbud mot saluföring av blåfenad tonfisk.
The European Parliament is calling for a total ban on the marketing of bluefin tuna internationally.