"totalt" English translation

SV

"totalt" in English

SV

totalt {adverb}

volume_up
1. general
Varför var förresten Frankrike så totalt emot att befolkningstätheten skulle räknas med?
Anyway, why was France so dead against counting in population density?
Vi är därför förbluffade över att se att man försöker hänvisa till ett dokument som är totalt betydelselöst och så gott som försvunnet.
We are therefore amazed to note that efforts are being made to refer to a document that is entirely meaningless and as good as dead.
Vi kan inte fortsätta föra en politik som leder till att totalt 2 miljoner ton frisk fisk - 25 procent av all fisk som fångas i Europeiska unionen - döda kastas tillbaka i havet varje år.
We cannot continue the policy which leads to overall 2 million tonnes of healthy fish - 25% of all fish caught in the EU - being dumped dead back into the sea every year.
totalt (also: brutto)
Totalt sett motsvarar utgifterna för denna budgetpost i den senaste versionen av förhandlingsramen 0,37 procent av EU:s BNI.
Overall, the expenditure for this heading in the latest version of the negotiating framework represents 0.37% of the European Union’s gross national income.
Enligt kommissionen uppgick förpliktelserna om stöd till finanssektorn till totalt 3,5 miljarder euro, med andra ord en tredjedel av EU:s bruttonationalprodukt.
According to your services, aid commitments to the financial sector total EUR 3.5 billion: in other words, one third of the EU's gross domestic product.
Det skulle betyda ett totalt nederlag för väst i kampen mot islamisk terrorism.
This would mean an out-and-out defeat for the West in the fight against Islamic terrorism.
Dessutom har vi totalt förlorat kontrollen över kostnaderna för detta projekt som planeras i Bryssel.
Besides, the costs of the project which has been scheduled for Brussels are running totally out of control.
Ni har uttalat er för ett konkret förbud, ett totalt, globalt förbud.
You have come out in favour of a specific prohibition, a total, universal prohibition.
Regimen införde en könsapartheid som totalt förnekade kvinnors identitet.
The regime introduced a gender apartheid that totally denied women’ s identity.
Kommersiella överväganden får inte tillåtas att dominera detta fält totalt.
Commercial concerns should not be allowed to dominate this vital area totally.
Vi kan göra en liknande skala av osannolikheter; ingenting är totalt omöjligt.
We could make a similar scale of improbabilities; nothing is totally impossible.
totalt (also: helt, fullständigt)
2. colloquial
totalt (also: direkt, absolut, helt sonika)
volume_up
cold {adv.} [Amer.] [coll.]
Det var när hon fick läsa en artikel om Raynaud´s sjukdom och kort därefter mötte företaget Performance in Cold på en kongress i Kiruna som hon totalt fastnade för ämnet.
It was when she read an article about Raynaud's disease and shortly thereafter met with company Performance in Cold at a congress in Kiruna, as she was completely hooked on the subject.

Synonyms (Swedish) for "totalt":

totalt

Context sentences for "totalt" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishEtt totalt förbud av tobaksreklam är ett angrepp på det fria ekonomiska systemet.
A total ban on tobacco advertising is an attack on the liberal economic system.
Swedishtotalt sett är det bara dessa fyra områden som kan komma att orsaka problem.
So, in general, there are only these four points which may cause difficulties.
SwedishÄven hans familj har förlorat ett barn och deras värld har förändrats totalt.
His family too have lost a child and their world too has been turned upside down.
SwedishDet blir en vinst på 620 miljoner euro om lånet är på totalt 8,4 miljarder euro.
Given an estimated total of EUR 8.4 billion, that makes a profit of EUR 620 million.
SwedishTotalt sett är vi därför nöjda med det betänkande som röstades om i utskottet.
Overall, then, we are pleased with the report which was voted on in committee.
SwedishTyska röda korset lade ut totalt 30 miljoner tyska mark för att hjälpa flyktingarna.
The German Red Cross spent a total of DM 30 million on supporting the refugees.
SwedishTotalt har antalet myndigheter ökat från 11 stycken 1995 till 27 stycken i dag.
The number of agencies has increased from 11 in 1995 to a total of 27 today.
SwedishHär har vi exportbidrag från perioden 1991-1994 för totalt över 11 miljarder ecu.
Here we have export refunds from the period 1991-1994 totalling over ECU 11 billion.
SwedishNär det gäller den sociala dimensionen var den totalt frånvarande i grönboken.
As for the social aspects, they were completely absent from the Green Paper.
SwedishOch apropå sysselsättningen: 2006 skapades totalt 3,5 miljoner nya arbetstillfällen!
And talking about employment: in 2006 altogether 3,5 million new jobs were created!
SwedishDe 27 medlemsstaterna i Europeiska unionen har totalt 500 miljoner invånare.
The 27 Member States of the European Union have a total of 500 million inhabitants.
SwedishBidragen är i allmänhet på cirka 20 000 euro per år, eller 5,4 miljoner euro totalt.
They generally amount to about EUR 20 000 a year or EUR 5.4 million in total.
SwedishAngående: Totalt bötesbelopp för företag enligt konkurrenslagstiftningen
Subject: Total proceeds from fines imposed on businesses under competition rules
SwedishGlasålbestånden tilltar och avtar, även om trenden totalt sett är nedåtgående.
Stocks of elvers wax and wane even if there is a downward overall decline.
SwedishVi fick totalt in 3 920 klagomål, en femprocentig ökning jämfört med föregående år.
In total, 3920 complaints were received, a 5% increase compared to the previous year.
SwedishNästan 30 års väpnad konflikt har totalt förstört Afghanistans rättsväsen.
Almost 30 years of armed conflict have wrecked Afghanistan's judicial system.
SwedishEU bidrar således med 65 procent av de 9 miljoner euro som finns tillgängliga totalt.
The European Union is thus contributing 65% of the EUR 9 million available in total.
SwedishKan vi få en garanti att man inte kommer att anställa fler än dessa totalt 141 personer?
Can we have an assurance that this total of 141 personnel will not be exceeded?
SwedishDet består av ungefär 200 olika sorters proteiner, tusentals proteiner totalt.
It is made up of about 200 different types of proteins, thousands of proteins in total.
SwedishDet har totalt revolutionerat hanteringen, överföringen och användningen av information.
It has completely revolutionised the management, transfer and use of information.