"totalt sett" English translation

SV

"totalt sett" in English

EN

SV totalt sett
volume_up
{adverb}

Jag anser att betänkandet totalt sett är positivt, även om det säkert kan förbättras.
I find the report positive overall, although it could certainly be improved.
Först och främst pressfrihet: totalt sett råder en brist på mediepluralism.
First of all, media freedom: overall, there is a lack of media pluralism.
Därför röstade vi emot ändringsförlagen och lade ned vår röst totalt sett.
We therefore voted against the amendments and abstained overall.

Similar translations for "totalt sett" in English

totalt adverb
sett verb
English

Context sentences for "totalt sett" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Swedishtotalt sett är det bara dessa fyra områden som kan komma att orsaka problem.
So, in general, there are only these four points which may cause difficulties.
Swedish. - (NL) Totalt sett är detta ett väl avvägt resolutionsutkast.
in writing. - (NL) All in all, this resolution has been drafted in balanced terms.
SwedishTrots detta anser jag att betänkandet om ECB totalt sett är ett steg i positiv riktning.
Nevertheless, I consider that, taken as a whole, the ECB report is a positive step.
SwedishTotalt sett kommer meddelandet av vara till nytta för kreditinstituten och för konsumenterna.
Taken as a whole, the communication will be of use to banks and also consumers.
SwedishJag tror att vi totalt sett - även om det har tagit tid - har åstadkommit ett bra arbete.
I think that, on balance - even if it has taken a long time - we have done a good job.
SwedishTotalt sett måste vi förbättra kunskapen om djuphavsfisket och bestånden.
As a whole, we have to gain better knowledge of deep sea fishing and improve the stocks.
SwedishHär borde man snabbt tänka om; men totalt sett röstar vi ja till Schulz betänkande.
Urgent changes are needed in this respect; but on the whole we agree with Mr Schulz's report.
SwedishStrukturfonderna spelar totalt sett en mycket framträdande roll i den utvidgade unionen.
In the enlarged Union the Structural Funds as a whole will play a very significant role.
SwedishDet är en fråga om metod och det är totalt sett en fråga om politisk substans.
It is now a question of method and of political substance as well.
SwedishJag är glad att i kommissionens rapport kunna se att resultaten totalt sett är positiva.
From the Commission report I am pleased to note that, globally, the results are positive.
SwedishJag tror att det annars ändå visar sig att parlamentet totalt sett har rönt en stor framgång.
Otherwise I think it is clear that on the whole Parliament has been most successful.
SwedishDetta parlament kan totalt sett vara stolt över det man har uppnått under de senaste fem åren.
Parliament can be proud, on the whole, of what it has achieved in the last five years.
SwedishMen totalt sett har för närvarande mer än 3 000 företag sagts upp.
But a total of 3 000 businesses have now been given their marching orders.
SwedishDet är totalt sett 156 000 km långt. 78 000 km av dessa hör till TEN-näten.
It totals 156 000 kilometres in length, of which 78 000 km are accounted for by the TEN network.
SwedishDe föreliggande betänkandena har emellertid totalt sett en god inriktning.
On the whole, however, these reports tend in the right direction.
SwedishVattenbruk är totalt sett en av de snabbast växande livsmedelssektorerna.
Globally, aquaculture is one of the fastest-growing food sectors.
SwedishLikaså måste vi fastslå att totalt sett ingen vävnad och inga celler från embryon får användas.
We must also make it clear that no tissue or cells from embryos in general may be used.
SwedishTotalt sett, herr kommissionsledamot, är förslaget inte bra, Vi behöver hitta något bättre.
All in all, Commissioner, this proposal is not appropriate. We need to find something better.
SwedishTotalt sett kommer den nya eurozonen att vara snäll mot de stora företagen, men hård mot de små.
All in all, the new euro zone will be soft on large enterprises but hard on the small ones.
SwedishJag tycker att vi totalt sett kom fram till en hedervärd kompromiss i våra diskussioner med rådet.
All in all I think we reached an honourable compromise in our discussions with the Council.