SV trots
volume_up
{neuter}

1. "öppet motstånd, olydnad"

trots (also: utmaning)
Cypern är fortfarande under turkisk militärockupation i trots mot internationell lag.
Cyprus is still under Turkish military occupation, in defiance of international law.
Trots domstolens beslut har man inte lämnat tillbaka mark som beslagtogs för många år sedan.
In defiance of court rulings, they have failed to return land that was seized many years ago.
Varför har kommissionen handlat så här och trots försiktighetsprincipen lämnat fältet fritt för risker?
Why did the Commission act in defiance of the precautionary principle by choosing to open Pandora’s Box?

Synonyms (Swedish) for "trots":

trots

Synonyms (English) for "trot":

trot

Context sentences for "trots" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDessa framsteg är trots allt otillräckliga med hänsyn till vad som står på spel.
Even so, these achievements are still inadequate in terms of the issues at stake.
SwedishDär finns rysk närvaro – ryska soldater, trots att de har lovat att lämna landet.
It has Russian interference – Russian soldiers, although they promised to leave.
SwedishDet finns trots allt en logik i Rysslands agerande, men den skiljer sig från vår.
There is in fact a logic to Russia's actions, but this is not the same as ours.
SwedishDet är trots allt det som skänker debatten verklig tyngd och politisk innebörd.
That is, after all, what gives our debate real substance and political meaning.
SwedishMen jag vill trots allt återigen uttrycka mitt fulla stöd i kampen mot hiv/aids.
Nevertheless, I would reiterate my total commitment to the fight against HIV/AIDS.
SwedishMen trots att de är inprogrammerade använder vi dem ändå på ett förfinat sätt.
But of course, they are hard-wired but we use them still in a sophisticated way.
SwedishDetta är tyvärr inte lika bra, men det finns trots allt en del bra inslag i det.
This, unfortunately, is not so good although there are some good things in it.
SwedishTrots att jag har en hel bunt på tyska, skulle jag föredra dem på mitt eget språk.
Although I have a whole stack in German, I would prefer them in my own language.
SwedishOch trots det, det vi faktiskt ser är ljus som inte kan förklaras av stjärnljuset.
And yet, what we actually see is light that can't be explained by the starlight.
SwedishMånga människor har utlämnats trots att det saknats egentlig bevisning emot dem.
Many people have been extradited where there is no real evidence against them.
SwedishTrots det har vi varit tvungna att undvika att rösta om en rad ändringsförslag.
However, we have been obliged to abstain from voting on a number of amendments.
SwedishTrots detta bör vi naturligtvis samarbeta med de båda sistnämnda i den här frågan.
That said, we should of course cooperate with both of the latter on this issue.
SwedishTrots detta kan man inte förneka att Europa är den bästa kontinenten att leva i.
Having said that, it cannot be denied that Europe is the best continent to live in.
SwedishTrots detta förklarar kommissionens ordförande att ratificeringen ska fortsätta.
Nevertheless, the Commission President says that ratification is to continue.
SwedishTrots det saknar van Velzen en sak i Plooij-Van Gorsel-betänkandet: samordning.
Yet, Mr van Velzen misses one thing in the Plooij-van Gorsel report: coordination.
SwedishTrots det kommer min grupp att ansluta sig till dem som vill bevilja ansvarsfrihet.
Nevertheless, my group will align itself with those who wish to grant discharge.
SwedishTrots detta måste det sägas att den också innehåller vissa irriterande kommentarer.
It nevertheless needs to be said that it also contains some irritating remarks.
SwedishVi talar trots allt om naturkatastrofer, och det omfattar också översvämningar.
After all, we are talking about natural catastrophes and that also includes floods.
SwedishTrots att det är sent anser jag att det varit en mycket intressant diskussion.
Mr President, even though it is late I think it was a very interesting discussion.
SwedishDe framtida generationerna, våra barn, verkar trots allt dra det kortaste strået.
After all, the future generations, our children, appear to be getting a rough deal.