"trycka" English translation

SV

"trycka" in English

SV trycka
volume_up
[tryckte|har tryckt] {verb}

I det andra programmet räcker det sedan att trycka på musknappen i mitten.
In the other application it is sufficient to press the middle mouse button.
Vi måste trycka på så att rättigheter erkänns både på hemmaplan och utomlands.
We must press for rights to be recognised at home as well as abroad.
De behöver inte trycka på någon knapp för nedlagda röster eller göra något annat.
They do not have to press any buttons to abstain or anything else.
Sedan bestämmer staten självständigt hur den låter framställa dessa mynt och trycka sedlarna.
It will be its sovereign decision how to mint these coins and print these notes.
I dag har vi faktiskt givit storbolagen tillstånd att trycka pengar.
Today we have effectively given the big companies a licence to print money.
Det är som att ha en licens för att trycka pengar och en tunna med gratis bläck.
This is like having a license to print money and a barrel of free ink.
trycka (also: pressa, slå, driva, stampa)
Det är ett sätt att trycka ihop en väldigt stor mängd av information och förståelse på en väldigt liten yta.
It's a way of squeezing an enormous amount of information and understanding into a small space.

Synonyms (Swedish) for "trycka":

trycka

Context sentences for "trycka" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishJag skulle vilja trycka på några av de tankar som framförs i det här betänkandet.
I would like to highlight a few of the ideas we encounter when reading this report.
SwedishTa bort platshistoriken genom att trycka på Rensa alla i rullgardinsmenyn Platser.
Clear your recent locations by touching Clear all in the Locations drop-down menu.
SwedishDet kommer dock inte att bli några fler framsteg om inte EU fortsätter att trycka på.
However, that progress will not continue unless the European Union keeps pushing.
SwedishVi kan inte bara trycka på en knapp någonstans i systemet och medlen kommer fram.
We cannot just push a button somewhere in our system and the funds appear.
SwedishSom teoretisk medlem av kvartetten har unionen möjligheter att trycka på.
As, in theory, a member of the quartet, the Union has the means to carry weight.
SwedishNär du ser etikettdokumentet öppnar du datakällvyn genom att trycka på F4.
When you see the label document, open the data source view by pressing the F4 key.
SwedishDu raderar en förkortning genom att markera den och trycka på tangenten Delete.
Delete an abbreviation by selecting it and then pressing the ' Del ' key.
SwedishKommer jag trycka ner dom din halls.
The next time I find you smoking that shit...... l'll stuff it down your throat.
SwedishDet är viktigt att trycka på rådet så att det intar en positiv ståndpunkt till detta.
It is vital to insist that the Council take a positive stance in this matter.
SwedishDet kommer att bli ännu svårare att förhindra, bota och trycka tillbaka drogkulturen.
It will be increasingly harder to prevent, deal with and suppress drug abuse.
SwedishIstället för att trycka ut vattnet, använde de kanalerna för att dra in vatten igen.
Instead of pushing water out, they used the channels to pull water back in.
SwedishJag skulle därför vilja trycka på fyra punkter inför de kommande förhandlingarna.
For this reason, I would like to highlight four points for the forthcoming negotiations.
SwedishHan kan trycka sig in inuti hjärtat, och riktigt känna hur klaffarna rör sig.
He can go inside, push inside of the heart, and really feel how the valves are moving.
SwedishDe här menykommandona väljer du genom att bara trycka på det understrukna tecknet.
You can access these menu items directly by simply pressing the underlined character key.
SwedishJag vill än en gång framhålla och trycka på att konsumenterna inte vill ha BST.
I would like to stress once again that the consumers do not want BST.
SwedishVi bör trycka på för att större resursbidrag ges av dem som disponerar dessa.
We must apply pressure in order that those who have resources may contribute more of them.
SwedishJag vill än en gång trycka på öppenheten: sätt inte på er förband förrän ni är sårade.
I must insist once again on transparency: do not apply a bandage until you are injured.
SwedishJag skulle vilja trycka på att vanskötsel inte är detsamma som bedrägeri.
I would like to stress that mismanagement is not the same thing as fraud.
SwedishMen skall vi inte enas om att vi alla håller det under bevakning och fortsätter trycka på.
Can we not all agree to keep an eye on the matter and to continue to exert pressure?
SwedishJag vill därför trycka på sex frågor som jag ser som prioriterade.
I should therefore like to highlight six issues that I consider to be priorities.