"tvinga fram" English translation

SV

"tvinga fram" in English

SV tvinga fram
volume_up
{verb}

1. general

Kommissionen bör införa sanktioner för att tvinga fram dessa insatser.
In order to enforce this cooperation, the Commission must put sanctions in place.
EU måste söka instrument för att kunna kontrollera och tvinga fram efterlevnad av sanktionerna.
The Union must look for instruments to monitor and enforce the sanctions.
Alla åtgärder som kan vidtas här måste ha som mål att försöka tvinga fram de bästa metoderna och de bästa idéerna.
Any actions that we can take here must seek to enforce best practices and ideas.
tvinga fram (also: ta ut, hämta, skriva av, dra ut)
Dessutom finns ett stort antal rapporter om att tortyr rutinmässigt och systematiskt används som förhörsmetod för att tvinga fram erkännanden.
In addition, documented reports of torture used as a routine and systematic interrogation method of extracting confessions are found in abundance.

2. "ur gömställe"

tvinga fram

Similar translations for "tvinga fram" in English

tvinga verb
tving noun
English
fram- adjective
English
fram adjective
English
fram adverb

Context sentences for "tvinga fram" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVi måste särskilt få med oss Kina och Indien för att tvinga fram förändringen.
In particular we must bring China and India on board to force the change.
SwedishDet handlar inte heller om, som det står i punkt 10, att tvinga fram en överflyttning.
Neither is it a question, as it says in paragraph 10, of forcing modal shift.
SwedishDet fanns anledning till att tvinga fram sådana stränga åtgärder till att börja med.
There were reasons for imposing such stringent measures in the first place.
SwedishDessa avgöranden kan man inte tvinga fram med hjälp av lagstiftningsramar.
We cannot force them into these decisions by adopting general regulations.
SwedishVi kan inte göra någonting för att tvinga fram en organisatorisk lösning.
There is nothing we can do to change the current structure of the industry.
SwedishTvärtom skulle konkurrensen tvinga fram att andra metoder utvecklas.
Instead, competition would mean that other methods would have to be developed.
SwedishFörenta staterna skall inte tillåtas tvinga fram en förändring av den situationen.
The United States should not be allowed to force this to be changed.
SwedishSplittringen inom parlamentet gör det dock omöjligt att tvinga fram den bästa lösningen.
The division in Parliament, however, makes it impossible to secure this best solution.
SwedishPoängen är dock inte att tvinga fram ömsesidigt erkännande till varje pris.
The point, however, is not to impose mutual recognition at all costs.
SwedishJag har nog inte möjlighet att tvinga fram exakt vad ni vill höra.
I am not in a position to force exactly what you would like to hear, maybe.
SwedishAtt tvinga fram mer frihet via europeiska regleringar tycker jag inte är någon tillåtlig väg att gå.
In my view, using European rules to impose greater freedom is not acceptable.
SwedishDet åligger därför Europas medborgare att tvinga fram mer demokrati.
It is therefore up to the citizens of Europe to exact more democracy.
SwedishPartnerskapsprincipen ger oss inte rätt att tvinga fram överenskommelser.
On the basis of this same principle of partnership, we do not have the right to impose agreements.
SwedishDetta skulle tvinga fram rating utan motsvarande implicit garanti från EU-länderna.
This rule has not so far been applied stringently enough.
SwedishEn integrerande regering som därmed är kapabel att tvinga fram ett återdragande av de väpnade grupperna.
The country needs an integrating government able to compel armed groups to withdraw.
SwedishAlltså inga diskriminerande åtgärder för att tvinga fram kvinnorna.
So, there should be no positive discrimination to include women.
SwedishJag menar att detta direktiv kommer att tvinga fram ett bottenläge.
That strikes us as cheap politics on the back of European poultry farmers, which is not what we want.
SwedishDetta skulle tvinga fram rating utan motsvarande implicit garanti från EU-länderna.
This should of necessity give rise to a rating without a corresponding implicit guarantee from the EU countries.
SwedishDet är just därför som även EU bör tvinga fram en avrustning.
That is exactly why Europe, too, should press for disarmament.
SwedishJag menar att detta direktiv kommer att tvinga fram ett bottenläge.
I think this directive will force a race to the bottom.