"tvista" English translation

SV

"tvista" in English

SV tvista
volume_up
[tvistade|har tvistat] {verb}

1. general

tvista (also: angripa, anfalla)
Om vi måste tvista ska det vara om denna dagordning, inte om dess budbärare.
If we are to argue, it must be about that agenda, not its messengers.
Det har han emellertid själv sagt, det behöver vi alltså inte fortsätta att tvista om.
But he said that himself so we do not need to argue about it any further.
Det är inte ett enormt antal artiklar att tvista om, bara några få grundläggande institutionella frågor.
There are not a vast number of articles to argue about, only a few key institutional issues.
Att turismen kan ha många bieffekter är inget att tvista om.
   Mr President, that tourism can have many side-effects is not a matter of dispute.
The amount of remuneration is a matter of dispute.
För att lagstiftningen ska bli möjlig krävs det helt klart att medlemsstaterna slutar tvista om språkfrågan så att vi kan få ett EU-patent.
The law clearly demands that the Member States end the dispute about languages so that we can have a European patent.
Om frågan " förbud mot farliga ämnen " kan man alltid tvista.
We may quarrel about the ban on hazardous substances.
Om frågan " förbud mot farliga ämnen" kan man alltid tvista.
We may quarrel about the ban on hazardous substances.

2. business

Att turismen kan ha många bieffekter är inget att tvista om.
   Mr President, that tourism can have many side-effects is not a matter of dispute.
The amount of remuneration is a matter of dispute.
För att lagstiftningen ska bli möjlig krävs det helt klart att medlemsstaterna slutar tvista om språkfrågan så att vi kan få ett EU-patent.
The law clearly demands that the Member States end the dispute about languages so that we can have a European patent.

Synonyms (Swedish) for "tvista":

tvista

Context sentences for "tvista" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDet kommer att finnas gränsfall om vilka man alltid kommer att tvista.
There will always be borderline decisions on which there will always be arguments.
SwedishFör det är ju så att det inte går att tvista om smak.
The European Parliament cannot and should not prescribe a harmonised euro taste.
SwedishJag tänker nu inte börja tvista med kollegan Swoboda om var Balkan börjar.
Mr President, I am not about to start arguing the toss with Mr Swoboda over where the Balkans begin.
SwedishSomliga områden kommer vi att tvista om, det gör vi redan nu.
We shall have a fight on our hands in some areas; we already have.
SwedishVi kommer att tvista mycket om detaljerna i en sådan politik.
We will have many battles over the details of such a policy.
SwedishJag ska inte tvista om enskilda punkter men jag tycker att betänkandet helt enkelt inte är konsekvent.
I do not take issue with the individual points, but I do think that the report is simply inconsistent.
SwedishLåt oss emellertid inte tvista med varandra på detta sätt.
However, let us not contend with one another in this way.
SwedishDäremot är det beklagligt att parlamentet igen var tvunget att tvista om medlen för västra Balkan.
However, it is unfortunate that Parliament once again had to fight with regard to funds for the West Balkans.
SwedishDetta är en fråga som vi fortfarande skulle kunna tvista om.
This may well continue to be a live issue.
SwedishDet är inte ett enormt antal artiklar att tvista om, bara några få grundläggande institutionella frågor.
In making this proposal, the finance ministers are betraying a pre-democratic understanding of parliamentarianism.
SwedishFör det är ju så att det inte går att tvista om smak.
After all, there is no accounting for taste.
SwedishTrots detta: Vi kommer förmodligen att få fortsätta att tvista om nationalstaternas önskemål, som jag tar på stort allvar.
However, we will probably have to carry on debating the wishes of the Nation States, which I take very seriously.
SwedishDet är dags att sluta tvista om den senaste tidens meningsskiljaktigheter och att koncentrera sig på EU:s aktiva åtagande i Irak.
It is time to stop arguing about recent differences and to concentrate on the EU's proactive engagement there.
SwedishFråga ledamöterna i budgetutskottet vilka triviala småbelopp de för närvarande håller på att tvista om med rådet.
Ask the Members who belong to the Committee on Budgets what trivial, small amounts they are currently arguing about with the Council.
SwedishDet är ingenting att tvista om.
SwedishMan kan givetvis tvista om, huruvida en och annan undantagsbestämmelse vid de minsta kraftverken skall få gälla något år längre.
Of course there is room for argument about whether particular exceptional arrangements can be extended for a year or two in the case of small power plants.
SwedishJag anser att vi inte bör tvista om den ena eller andra månaden, och föreslår att vi anpassar oss och noterar datumet den 1 maj.
As I see it, we should not be arguing about one month or another, and I suggest that we should make the necessary adjustments here and accept the date of 1 May.
SwedishDet finns säkert skäl att tvista om hur filter påverkar hälsan, men det torde inte råda något tvivel om att en cigarill med filter i alla fall är en aning mer hälsosam än en cigarill utan filter.
The health effects of filters can certainly be disputed, but it ought to be indisputable that a cigarillo with a filter is in any case slightly more healthy than a cigarillo without a filter.