SV tydlig
volume_up
{adjective}

tydlig (also: frisk, öppen, full, klar)
volume_up
clear {adj.}
Medborgarinitiativet är en mycket tydlig prioritering för rådets ordförandeskap.
The Citizens' Initiative is a very clear priority for the Presidency of the Council.
Det måste finnas tydlig lagstiftning för att effektivt begränsa riskerna.
There must be clear legislation in which the risks are adequately contained.
Från informationsåtgärderna måste det utgå en tydlig kvalitativ styrning.
There must be information campaigns to promote a clear emphasis on quality.
tydlig (also: uppriktig, klar, rak, direkt)
volume_up
direct {adj.}
En slagkraftig politik för hållbar utveckling kräver en rak och tydlig samhällskritik.
An effective policy on sustainable development requires direct and clear social criticism.
De direkta kriterierna för anslutning finns tydligt angivna i Europaavtalen.
The direct criteria for accession are clearly stated in the Europe Agreements.
Utskottet nämner en mer direkt koppling mellan skattebetalarna och EU-institutioner - en mer tydlig EU-skatt.
The Committee mentions a more direct connection between the taxpayers and EU institutions - a more definite EU tax.
tydlig (also: olik, påtaglig, utpräglad, klar)
Ändå anser jag att det måste finnas en tydlig linje mellan säkerhet och förtryck.
Nevertheless, I believe that there must be a distinct line between ensuring security and repression.
Detta språk har fått en ganska tydlig status inom unionen sedan Irlands anslutning 1973.
The language has been accorded a quite distinct status within the Union since Ireland joined in 1973.
På den punkten har vi ett klart och tydligt åtagande gentemot FIFA.
We have FIFA's clear and distinct commitment that this will happen.
tydlig (also: öppen, klar, explicit, rättfram)
Rörande kategori 5 är texten helt tydlig och jag har inga kommentarer till den.
On Category 5 the text is quite explicit and I do not have to say anything on it.
Till sist vill jag göra en tydlig hänvisning till det grundläggande konceptet inom detta område – förebyggande åtgärder.
Lastly, an explicit reference to the key concept in this area – prevention.
Texten i överenskommelsen är i sig självt detaljerad och tydlig.
The text of the understanding itself is detailed and explicit.
tydlig (also: speciell, uttrycklig, klar, bestämd)
Tydlighet har uttryckligen eftersträvats i det här betänkandet.
Clarity has been the express concern of this report.
Vi anser att vår text har en tydlig hierarki och är uttryckt på ett klarare språk.
We think our text indicates a clear hierarchy and is expressed in clearer language.
Jag anser att kommissionen bör göra ett tydligt uttalande i den frågan.
I believe the European Commission should express itself quite clearly on this.
Det finns en tydlig förbindelse mellan en sådan mekanism och protokollet.
There is an obvious link between such a mechanism and the Protocol.
Betydelsen och påverkan från denna industri är tydlig - liksom farorna med den.
Therefore, the importance and influence of this industry is obvious - as are its dangers.
Detta är tydlig protektionism, och Europeiska kommissionen bör bekämpa detta problem.
This is obvious protectionism, and the European Commission should be fighting this problem.
tydlig (also: vardaglig, uppriktig, ärlig, tråkig)
volume_up
plain {adj.}
Vår ståndpunkt är klar och tydlig och fullt förenlig med mandatet från talmanskonferensen.
Our position is plain and simple and fully in line with the mandate of the Conference of Presidents.
Men prioriteringen är faktiskt tydlig för alla.
In point of fact, the priority is plain for all to see.
Det måste träffas tydliga avtal om befogenheterna på det här området.
We need plain agreements on competencies in this field.
Detta kan göras genom en tydlig, öppen och korrekt information.
That could be done through clear, transparent and correct information.
Spararna förtjänar tydlig information som är lätt att förstå och lättillgänglig.
Savers deserve transparent information, which is easy to understand and available.
Märkning med färgkoder påverkar konsumenterna och utgör inte tydlig information.
Colour coded labelling influences consumers and does not form the basis for transparent information.
tydlig (also: klar, ledad, vältalig, talför)
Kollegerna Malerba och Desama som föredragande och även kollegan McNally har berört det hela mycket tydligt.
Mr Malerba, Mr Desama, as rapporteur, and also Mrs McNally have all addressed the problem in a very articulate way.
Som ett forum för en bred, tydlig och demokratisk debatt spelar ert parlament en grundläggande roll för att formulera denna politiska vilja.
As the forum for a broad, transparent and democratic debate, your House plays a crucial role in articulating that political will.
Det andra ändringsförslaget hävdar att det tydligt måste framgå att det rör sig om oledade och inte om ledbussar.
The second amendment states that it ought to be made clear that these provisions apply to rigid buses, not articulated buses.
tydlig (also: allmän, generell, öppen, full)
volume_up
broad {adj.}
Vi kan bara uppnå våra mål genom en tydlig och ambitiös runda.
We can only attain our objectives through a broad and ambitious round.
Den är inte lika tydlig i alla länder.
The spectrum is relatively broad, but it still poses problems sometimes.
Det är viktigt att nå en bred enighet så att vi kan sända ut en tydlig signal i den här frågan.
It is important to arrive at a broad consensus so that we can send out a clear signal on this.
tydlig (also: klar, bestämd, entydig, ren)
EU måste fastställa en tydlig hierarki i det nya ramdirektivet för avfall.
Europe has set a clear-cut hierarchy in the new framework directive on waste.
Här är det fråga om en tydlig önskan från parlamentets sida, och jag anser att den är ytterst passande.
This is about a clear-cut wish from Parliament and I think that it is extremely well-timed.
En enkel, tydlig tullagstiftning visar sig plötsligt omfatta ett reglemente i tre tjocka band.
A simple and clear-cut customs act suddenly appears to be backed by legislation which fills three thick volumes.
Och det är viktigt att en sådan stadga antas med en tydlig majoritet.
Nevertheless, it is important that such a statute should be adopted by an emphatic majority.
Colombias självständiga befolkning, med det högsta valdeltagandet i historien, var tydlig och gav mig ett övertygande mandat.
The sovereign population of Colombia, in the highest vote in history, expressed itself clearly and delivered to me an emphatic mandate.
Det relativt höga valdeltagandet är ett tydligt svar till de som argumenterar att Hongkongs invånare inte är intresserade av demokrati.
The relatively high turnout is an emphatic answer to those who would argue that Hong Kong residents are not interested in democracy.
tydlig (also: påtaglig, uppenbar)
Denna brist blev smärtsamt tydlig när en allvarlig miljökatastrof inträffade.
This deficiency was made painfully evident by a serious environmental disaster.
Detta har lett till en tydlig resurserbesparing i gemenskapsbudgeten.
This has led to an evident saving of resources in the Community budget.
Inga EU-sanktioner bör upphävas förrän en tydlig regimförändring har inletts.
No European Union sanctions should be lifted before an evident regime transition has commenced.
tydlig (also: läslig)
Märkningen skall vara tydlig och läsbar för att konsumenterna skall kunna göra ett fritt val.
Labelling must be clear and legible, so as to allow consumers to be free to make the right choices.
Vi behöver en tydlig, övergripande och läsvänlig källa till information om samtliga EU-institutioners verksamhet.
We need a clear, cohesive and legible source of information on the activities of all the European Union institutions.
I det förslag som antogs i dag fastställs en skyldighet att ge tydlig och väl läsbar information, vilket uppmuntrar till smarta och välgrundade val.
The proposal adopted today introduces the obligation to provide clear and legible information, encouraging shrewd and informed choices.
Rapporten är klar och tydlig i sina rekommendationer.
The report is lucid and clear in its recommendations.
Det tydliga uttalandet från Europeiska rådet i Stockholm tycks tala emot denna negativa tolkning.
The European Council's lucid explanation in Stockholm seems to contradict this negative interpretation.
Jag avslutar med en komplimang till föredraganden för hans modiga, tydliga och värdefulla betänkande.
In conclusion I should like to compliment the rapporteur on his courageous, lucid and valuable report.
tydlig (also: utpräglad, märkt, markerad)
volume_up
marked {adj.} (easily noticeable)
Vi anser det nödvändigt att dessa produkter får en så tydlig kvalitetsmärkning som möjligt.
We consider it essential that such products should be quality marked as clearly as possible.
Det finns en tydlig motsättning mellan vad EU:s förespråkare säger och vad rådet säger.
There is a marked contradiction between what is said by Europe’s advocates and what is said by the Council.
Det har också skett en tydlig minskning i Portugal men antalet sjukdomsfall ligger fortfarande över EU-genomsnittet.
There has also been a marked reduction in Portugal, but the incidence rate is still above the EU average.
tydlig (also: uppenbar, fiffig, patenterad)
volume_up
patent {adj.}
För det andra har vi en tydlig brist på infrastruktur.
Secondly, we have a patent lack of infrastructure.
Som de följande årens tragedier visade har talet om kommunism och frihet alltid utgjort en tydlig oxymoron.
As the tragedies of the following years demonstrated, to speak of communism and freedom has always represented a patent oxymoron.
Det krävs därför en tydlig definition av vad som får och inte får patenteras.
Accordingly, a clear definition of what can and cannot be patented is required.
Tryggad energiförsörjning har en tydlig yttre dimension.
Energy security has a pronounced external dimension.
Det faktum att skillnaderna kan komma att växa visar med tydlighet att tillämpningen av sammanhållningsfonden har varit ett fiasko.
The fact that it is possible for these differences to become more pronounced shows that the application of the cohesion fund has been relatively unsuccessful.
Därför vill tacka våra politiska vänner i CDU och CSU och även de liberala för att de visat en sådan tydlig solidaritet med rådets ordförandeskap.
That is why we want to say a word of thanks to our political friends in the CDU and CSU, and also to the Liberals, for showing such pronounced solidarity in their support of the Council Presidency.
tydlig (also: klar, entydig, otvetydig)
Vi vill att EU ska visa ledarskap genom en tydlig och klar politisk vilja.
We want the EU to show leadership by expressing a clear, unequivocal political will.
Martin, jag kan säga er att detta är en klar och tydlig ståndpunkt.
Mr Martin, I can tell you that this is a clear and unequivocal position.
EU måste inta en tydlig ståndpunkt i denna fråga.
The European Union must adopt an unequivocal position on this.
tydlig (also: märkbar, synlig, synbar, siktbar)
Det var en fredlig men tydlig demonstration som man tappade kontrollen över.
A peaceful visible demonstration ran out of control.
Det är av grundläggande betydelse att EU spelar en tydlig och effektiv roll i arbetet med att främja exporten.
It is essential that the EU play a visible and effective role in promoting exports.
Ingen EU-lag bör antas utan en tydlig röstmajoritet både i parlamentet och i rådet.
No EU law should be passed without a visible voting majority both in this Parliament and in the Council.
tydlig (also: uppenbar)
Denna förändring framgår tydligt av det betänkande om utvidgningsstrategin som är föremål för dagens debatt.
This change is palpable in the report on the enlargement strategy that is the topic of today ’ s debate.
Under sin livslängd har dessa program visat tydlig framgång och de har bidragit till en modernisering av utbildningssystemen i Europa.
These programmes have demonstrated palpable success over their lifespan and have contributed to the modernisation of the educational and training systems in Europe.
Det finns en tydlig önskan om normalisering inom många områden i landet och viljan att glömma det förgångna och tänka på framtiden delas av alla landets invånare.
The desire for normalisation is palpable in many areas of the country and the wish to forget the past and to think of the future is shared by all its inhabitants.
Vår bild av den aktuella situationen blir därför inte helt tydlig.
This leaves us with a picture of the current situation without any definite certainties.
Jag säger ”helt tydlig”, eftersom vi faktiskt har en viss bild redan.
I say ‘definite certainties’, because we certainly have some idea already.
Jag anser att det också krävs en tydlig politik om Syrien.
I believe that a definite policy on Syria is also required.

Context sentences for "tydlig" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishJag hoppas att talmannen skall kunna ge oss en tydlig förklaring om vad som hänt.
I therefore feel that it is for the Presidency to clarify the sequence of events.
SwedishMålet för vårt arbete måste vara att göra ansvarsfördelningen mycket tydlig.
We must work towards ensuring that this responsibility is set out quite clearly.
SwedishDet finns som sagt en tydlig brist på solidaritet och en hög grad av försiktighet.
There is, once again, a perceived lack of solidarity and a high degree of timidity.
SwedishErt arbetsprogram ger inte någon särskilt tydlig information på den punkten.
Your work programme does not provide very definitive information in this respect.
SwedishDenna kategori måste också ges en tydlig definition och beaktas i statistiken.
This category must also be clearly defined and taken into account in the statistics.
SwedishNederländerna har formulerat en tydlig begäran och lagt fram flera ändringsförslag.
The Netherlands has clearly formulated a request and tabled quite a few amendments.
SwedishRespekten för individen har blivit tydlig igen, även bland politiska ledare.
Respect for the individual has become apparent again, even among political leaders.
SwedishDärför behöver vi en tydlig definition av räckvidden för denna förordning.
For that we need a precise definition of what the scope of this regulation is.
SwedishDen kontinuitet som är nödvändig för hela EU:s arbete blir åter tydlig här.
The continuity necessary to the work of the entire EU is again apparent here.
SwedishI betänkandet efterlyses en tydlig balans mellan offentliga och privata intressen.
The report calls for a real balance between public and private interests.
SwedishJag hoppas att det inte blir så, eftersom vi måste sända en tydlig signal.
I hope that this will not be the case, because we need to send out a strong signal.
SwedishNi var tydlig i dag och jag hoppas att även Nicolas Sarkozy kommer att vara det.
You put it plainly today, and I hope Nicolas Sarkozy will do likewise.
SwedishMin grupp förordar en tydlig bekräftelse av förbudet mot all kloning som avser människor.
My group is in favour of affirming clearly that all human cloning must be banned.
SwedishDe frågor som rör nationellt intresse och majoritetsomröstning måste få en tydlig lösning.
The area of national interest and majority voting must be resolved with clarity.
SwedishVi kommer att ta en mycket tydlig ledning i de internationella förhandlingarna.
We will be taking a very intensive lead in international negotiations.
SwedishJag säger ” helt tydlig ”, eftersom vi faktiskt har en viss bild redan.
In no way do we have a problem with these exiles, but the Iranian regime does.
SwedishEftersom jag bara hade en och en halv minut på mig kanske jag inte var tillräckligt tydlig.
Since I only had one and a half minutes perhaps I did not make myself understood.
SwedishI dag måste vi utfärda en tydlig begäran om eldupphör, men det räcker inte.
Today, clearly, we must issue a strong demand for a cease-fire, but this is not enough.
SwedishJag skulle gärna vilja att det också görs en tydlig åtskillnad i betänkandet.
I should like to have seen this distinction clearly made in the report.
SwedishEU har nu ett stort ansvar, Vår roll som ledare måste därför göras mer tydlig.
The EU now has a major responsibility; our role as leaders must therefore be made clearer.