1. general
Han är också socialdemokrat som i förra valet sade att de skulle " tygla marknadskrafterna ".
He is also a member of the Social Democrats, who said before the last election that they would 'bridle market forces '.
Han är också socialdemokrat som i förra valet sade att de skulle " tygla marknadskrafterna" .
He is also a member of the Social Democrats, who said before the last election that they would 'bridle market forces' .
Jag vet att ni knappast kunde tygla er glädje över det vi berättade om FN-reformerna.
I know you could scarcely contain your delight at what we said about reforming the United Nations.
Jag skulle också vilja be fru Riis-Jørgensen att tygla sin otålighet till dess.
I would also like to ask Mrs Riis-Jörgensen to contain her impatience until then.
Jag hoppas att vi har kunnat tygla detta, genom att gå vidare.
I hope that we were able to contain this, going forward.
Endast så kan vi tygla effekterna av klimatförändringen i framtiden.
This is the only way for us to curb the impact of climate change in future.
De måste vidta alla nödvändiga åtgärder för att tygla handeln med barn.
They must take all necessary measures to curb the abuse of children.
Myndigheterna har till uppgift att tygla människors obundenhet.
Government must curb man's laxity.
Med andra ord, de rustar de europeiska monopolen för att tygla den växande gräsrotsrörelsen.
In other words, they are armouring the European monopolies in order to manage the rising grass-roots movement.
Det gläder mig att vi har lyckats tygla kommissionens och rådets entusiasm inför en mer detaljerad lagstiftning, något som inte är önskvärt i mitt tycke.
I am pleased that we have managed to tame the regulatory enthusiasm of the Commission and the Council for more detailed legislation, which, in my opinion, is not desirable.
Om vi verkligen vill hjälpa ungdomen måste vi tygla företeelsen ”eviga praktikanter”.
If we really want to help the youth, we need to rein in the phenomenon of 'eternal trainees'.
Jag beklagar verkligen att vår talman, som var närvarande, inte lyckades tygla dem och återkalla dem till ordningen.
I greatly regret the fact that our President of this Parliament, who was at the meeting, failed to rein them in and bring them to order.
Om vi får ordning på det här kommer vi att kunna tygla det onödiga slöseriet med pengar och fortfarande göra en nettovinst.
If we sort this out, we will be able to rein in the unnecessary throwing around of money and still come out with a net profit.
Betänkandet kommer i sin nuvarande form att bidra till en ytterligare liberalisering av kapitalmarknaderna, trots att det viktigaste borde vara att tygla dem.
In its present form, the report will contribute to further liberalisation of the capital markets, in spite of the fact that what is most important is to restrain them.
I detta fall uppmanar jag kommissionen, rådet och alla övriga regeringschefer i EU att göra allt de kan för att hjälpa oss att tygla den aktuella EU-medlemsstaten, dvs.
In that case I urge the Commission, the Council and all other EU Heads of State to do all they can to help us restrain their fellow EU Member State.
Om vi verkligen vill hjälpa ungdomen måste vi tygla företeelsen ”eviga praktikanter”.
If we really want to help the youth, we need to rein in the phenomenon of 'eternal trainees'.
Jag beklagar verkligen att vår talman, som var närvarande, inte lyckades tygla dem och återkalla dem till ordningen.
I greatly regret the fact that our President of this Parliament, who was at the meeting, failed to rein them in and bring them to order.
Om vi får ordning på det här kommer vi att kunna tygla det onödiga slöseriet med pengar och fortfarande göra en nettovinst.
If we sort this out, we will be able to rein in the unnecessary throwing around of money and still come out with a net profit.
2. "ge upp, låta bli, lämna"

Synonyms (Swedish) for "tygla":

tygla

Context sentences for "tygla" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishJag skulle också vilja be fru Riis-Jørgensen att tygla sin otålighet till dess.
I would also like to ask Mrs Riis-Jörgensen to contain her impatience until then.
SwedishVi måste alla därför vara mer effektiva när det gäller att tygla denna handel.
All of us therefore have to be more effective in curbing this trade.
SwedishEndast så kan vi tygla effekterna av klimatförändringen i framtiden.
This is the only way for us to curb the impact of climate change in future.
SwedishOm vi verkligen vill hjälpa ungdomen måste vi tygla företeelsen ”eviga praktikanter”.
If we really want to help the youth, we need to rein in the phenomenon of 'eternal trainees'.
SwedishDe måste vidta alla nödvändiga åtgärder för att tygla handeln med barn.
They must take all necessary measures to curb the abuse of children.
SwedishVarför kommer kommissionen med två texter, där man i båda försöker att tygla reklamen?
Why is the Commission tabling two texts both of which intend to impose restraints on advertising?
SwedishJag vet att ni knappast kunde tygla er glädje över det vi berättade om FN-reformerna.
I know you could scarcely contain your delight at what we said about reforming the United Nations.
SwedishMan måste därför skyndsamt finna praktiska lösningar för att tygla problemet och reglera det.
Practical solutions therefore need to be found urgently to contain and regulate the problem.
SwedishGuatemala sitter fast i en våldskultur som regeringen tycks sakna förmåga att tygla.
Mr President, Guatemala has been caught up in a culture of violence which the government seems unable to curb.
SwedishMed andra ord, de rustar de europeiska monopolen för att tygla den växande gräsrotsrörelsen.
In other words, they are armouring the European monopolies in order to manage the rising grass-roots movement.
SwedishJag hoppas att vi har kunnat tygla detta, genom att gå vidare.
I hope that we were able to contain this, going forward.
SwedishUtbrottet av fågelinfluensa i Nederländerna förra året visade hur svårt det kan vara att tygla sjukdomen.
The outbreak of avian flu in the Netherlands last year illustrated how hard the disease can be to contain.
SwedishHan är också socialdemokrat som i förra valet sade att de skulle " tygla marknadskrafterna" .
He is also a member of the Social Democrats, who said before the last election that they would 'bridle market forces' .
SwedishVi måste utarbeta nya instrument som kan tygla spekulationen och återställa finanssektorns uppgift.
We need to prepare new instruments capable of curbing speculation and restoring the role of the financial sector.
SwedishHan är också socialdemokrat som i förra valet sade att de skulle " tygla marknadskrafterna ".
He is also a member of the Social Democrats, who said before the last election that they would 'bridle market forces '.
SwedishMyndigheterna har till uppgift att tygla människors obundenhet.
SwedishVi hade behövt en åtgärd för att tygla främlingshatet.
We needed a measure to curb xenophobia.
SwedishVi måste överväga hur vi kan använda nationell lagstiftning och EU-lagstiftning för att tygla företagspolitik av detta slag.
We must consider how we can use national and European legislation to curb that kind of corporate policy.
SwedishVi måste säkra att detta inte används för att tygla politiska motsättningar som man tidigare gjort i Folkrepubliken Kina.
We must ensure that it is not used to curb political dissent as has been done in the People's Republic of China.
SwedishTygla skuldsättningen med konstitutionella metoder för att förhindra att ännu en grekisk, irländsk eller portugisisk kris inträffar.
Curb indebtedness by constitutional methods to prevent another Greek, Irish, or Portuguese crisis from happening.