SV tynga
volume_up
[tyngde|har tyngt] {verb}

1. general

Det säger sig själv att investeringskostnaderna till största delen kommer att tynga de berörda länderna och påfresta de nationella budgeterna, vilka redan nu är satta under hårt tryck.
It is clear that the cost of these investments will be borne mainly by the countries involved, a particularly painful burden for the national budgets, which are already under severe pressure.
tynga (also: arbeta, rulla, utarbeta, sträva)
volume_up
to labour {vb} [Brit.]
tynga (also: sega)
Vi vill ha ett system med höga standarder, men det måste vara praktiskt användbart och får inte tynga de redan överbelastade medlemsstaterna med fullständigt omöjliga uppgifter.
We want to see a system with high standards, but it must be workable and should not present already overburdened Member States with completely impossible tasks.
Detta vore verkligen tragiskt och skulle tynga allas våra samveten.
This would be a real tragedy and one which would weigh heavily on the conscience of us all.
Att vidare namnge länder bidrar bara till att tynga texten och väcka upp onödiga nationalistiska reaktioner.
Furthermore, quoting countries only serves to weigh down the text and to awaken pointless nationalist reactions.
Om vi inte kan agera snabbt kommer detta problem att tynga ned den europeiska ekonomin ännu mer, och framför allt EU-medborgarnas liv.
If we cannot act swiftly then this problem will weigh more heavily on the European economy, and above all on the lives of European citizens.

2. "vara en stor (psykisk) börda för"

Synonyms (Swedish) for "tynga":

tynga

Context sentences for "tynga" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishAlla de övriga är värda stöd, även om de i viss mån kan tynga resolutionsförslaget.
All the others have my support even though they may somewhat overload the draft resolution.
SwedishJag tänker inte tynga er här med en mängd siffror, bara mycket kort.
I do not want to burden you with figures here, but I will perhaps give you a short extract.
SwedishNu vill parlamentet inte bara tynga ekonomin med ännu mer drastiska klimatbestämmelser.
Today, Parliament not only wants to burden the economy with still more drastic climate regulations.
SwedishVarför skall det tynga ned en framgångsrik näring med ännu mera byråkrati?
Why is it going to burden a successful industry with more red tape, with no justification whatsoever?
SwedishVi måste hitta en lösning nu, annars kommer nya infektioner att för alltid tynga vårt samvete.
A solution must be found immediately, otherwise any further infection will remain forever on our conscience.
SwedishTro inte att kommissionen inte inser vilka risker som skulle kunna tynga det centrala scenariot.
You must not believe that the Commission does not consider the risks which could threaten its central scenario.
SwedishÅtstramningen av bestämmelserna om registrering och godkännande kommer att tynga industrin med enorma kostnader.
Tightening up the provisions on registration and authorisation will burden industry with enormous costs.
SwedishMen Kosovo kommer att tynga oss.
And Kosovo will be a factor in our finances.
SwedishSkall vi tynga lastbilstrafiken med kostnaderna för vägarna eller skall vi ta bort omkostnaderna för infrastrukturen från järnvägarna?
Will we burden trucks with the cost of motorways or will we deduct from the railways the cost of infrastructure?
SwedishPå samma gång har ELDR stått emot alla försök att tynga ned detta betänkande med en "shoppinglista" med sektorspecifika önskemål.
At the same time the ELDR has resisted all attempts to burden this report with a shopping list of sector-specific requests.
SwedishPå samma gång har ELDR stått emot alla försök att tynga ned detta betänkande med en " shoppinglista " med sektorspecifika önskemål.
At the same time the ELDR has resisted all attempts to burden this report with a shopping list of sector-specific requests.
SwedishEn rättslig ram inom detta område får i själva verket bara till effekt att i onödan tynga ett område som mår väl av spontanitet och kreativitet.
In fact, a legal framework in this area would serve only to burden pointlessly a sector that thrives on creativity and spontaneity.
SwedishDet var därför särskilt olägligt att utnyttja den här andra behandlingen för att ytterligare tynga den administrativa och lagstiftande processen.
So it was particularly inopportune to use this second reading to slow down the administrative and legislative process still further.
SwedishDärför vill jag be er att sluta spela ut inrikespolitiken mot EU-politiken och tynga rådets ordförandeskap med inhemska problem.
For that reason, I would ask you to stop playing domestic policy off against European policy and burdening your Council Presidency with domestic issues.
SwedishVidare motsätter vi oss bestämt att nya delar av de egna medlen exploateras, då vi inte vill tynga medborgarna med ytterligare bördor.
Moreover, we are also vehemently opposed to the development of new ways of providing the EU with its own resources, because we do not wish to impose any additional burdens on the people of Europe.
SwedishAtt utöka direktivets räckvidd till att omfatta både flyktingar och personer med status som skyddsbehövande i övrigt kan inte leda till något annat än att tynga statskassan ännu mer.
Extension of the area of application to include refugees and beneficiaries of subsidiary protection can only serve to burden the public purse even more.
SwedishVi vill ha ett system med höga standarder, men det måste vara praktiskt användbart och får inte tynga de redan överbelastade medlemsstaterna med fullständigt omöjliga uppgifter.
We want to see a system with high standards, but it must be workable and should not present already overburdened Member States with completely impossible tasks.
SwedishI dag när EU upplever en ekonomisk nedgång bör vi koncentrera oss mer på åtgärder för att stärka unionens ekonomi, i stället för att tynga den med ytterligare kostnader.
Today, when Europe is experiencing economic decline, we should concentrate more on measures intended to strengthen the Union's economy, and not burden it with additional costs.
SwedishDetta ledde oss till slutsatsen, redan vid första behandlingen, att det gäller att inte i onödan tynga ner procedurer som redan har konsoliderats med onödiga, ineffektiva och bindande regler.
This has led us to consider, on the first reading, that we should not unnecessarily burden procedure that is already consolidated with useless, inefficient and binding regulations.
SwedishDet säger sig själv att investeringskostnaderna till största delen kommer att tynga de berörda länderna och påfresta de nationella budgeterna, vilka redan nu är satta under hårt tryck.
It is clear that the cost of these investments will be borne mainly by the countries involved, a particularly painful burden for the national budgets, which are already under severe pressure.