SV umgänge
volume_up
{neuter}

1. general

umgänge
volume_up
commerce {noun} [oldfsh.]
umgänge (also: sällskap, besök, gäster, lag)
volume_up
connection {noun} [Amer.]
umgänge (also: tjänst, samfund, praktik, släktskap)
volume_up
connexion {noun} [Brit.]

2. "det att umgås"

umgänge (also: släkt)
Vi får inte uppföra nya hinder i Europa för umgänge och samarbete.
No new barriers must be put up in Europe that would be a hindrance to relations and cooperation with other countries.
Man betonar i betänkandet att jämställdheten mellan kvinnor och män måste till exempel beaktas i Europeiska unionens umgänge med islamiska stater.
The report emphasises the fact that gender equality must be taken into consideration in EU relations with Islamic states.
En annan barbarisk handling var de 99 piskrappen som utdelades till en ung kvinna efter att hon hade haft sexuellt umgänge med en tysk medborgare.
Another barbarity is that of the 99 lashes inflicted on the young woman accused of having sexual relations with the German citizen.

Synonyms (Swedish) for "umgänge":

umgänge

Context sentences for "umgänge" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishHomosexuella utgör bara en risk om de har oskyddat sexuellt umgänge.
Homosexuals might only pose a risk when they engage in unsafe sexual practices.
SwedishDenna hållning är inte förenlig med ett umgänge i partnerskap.
This is not the kind of behaviour that we expect when working in a partnership.
SwedishFör det andra stöder jag inte att åldern för samtycke till sexuellt umgänge skall sänkas under 18 år.
Secondly, I do not support the lowering of the age of consent below 18 years of age.
SwedishLåt oss alltså se till att skapa klara regler för vårt umgänge med alla våra allierade.
So, we need clear agreements with all our allies.
SwedishEtt ansvarsfullt umgänge med dessa ska läras in och läras ut.
They should be taught and learn how to use them responsibly.
SwedishVi stöder emellertid inte uppmaningen att harmonisera medlemsstaternas minimiålder för könsligt umgänge.
However, we do not support the call for harmonisation of the age of consent in the Member States.
SwedishDen tredje punkten rör homosexuellt umgänge mellan män.
The third point relates to homosexual practices between men.
SwedishEr efterträdare kommer att bedömas enligt den måttstock som ni har tillämpat i ert umgänge med kammaren.
For that we are grateful to you, for you have thereby set down a milestone in the history of the European Union.
SwedishDomstolen beslutade att offret hade samtyckt till sexuellt umgänge och drog slutsatsen att våldtäkten inte kunde bevisas.
The court decided that the victim had consented to sex and concluded that the rape was not proven.
SwedishAnvisningen om ett lekfullt umgänge som pedagogiskt tips är visserligen ofarlig men också överflödig!
The reference to encouraging play with these technologies as an educational tip may be harmless but it is superfluous!
SwedishDen moraliska kvaliteten hos ett samhälle visar sig dock i dess umgänge med de svagaste; gamla, sjuka och barn.
However, the moral quality of any society can be judged by how it treats its weakest: the old, the sick and the young.
SwedishDet är därför vår rekommendation är att rösta emot de två frågorna i rådets formulär som tar upp sexuellt umgänge.
This is why we recommend voting against the two points in the Council's questionnaire which mention sexual activity.
SwedishDen andra punkten rör sexuellt umgänge.
The second point relates to sexual activity.
SwedishInga inhägnader runt naturen utan samvetsgrant umgänge med arterna och med den naturliga rikedomen.
It is not about putting up fences around the environment, but about dealing with the species and natural resources in a conscientious manner.
SwedishDe umgängesrättsmål som vi har fått beskrivna för oss - där föräldrarna förvägras umgänge med sina barn - är mycket upprörande.
The cases of access we have heard about; in which parents are denied access to their children, are desperately distressing.
SwedishDen europeiska utbildningspolitiken bör utvecklas så att den främjar unionsmedborgarnas rörlighet och ömsesidiga umgänge.
European educational policy must be developed in such a way that it supports the movement of Union citizens and their mutual interaction.
SwedishFoster har förvägrats umgänge med sitt barn, ända sedan hans tyska fru återvände till Tyskland med barnet efter deras skilsmässa.
Mr Foster has been denied access to his child ever since his German wife returned to Germany with the child following their divorce.
SwedishI själva verket gör den portugisiska strafflagen ingen åtskillnad på området sexuell läggning vad gäller åldersgräns för sexuellt umgänge.
In fact, the Portuguese Penal Code makes no distinction in the field of sexual orientation with regard to the age of consent.
SwedishAv hänsyn till min personliga aktning för Nuala Ahern och för att bevara ett hövligt umgänge i parlamentet ber jag därför Nuala Ahern att ta tillbaka ordet trams.
I might say they were mistaken, lacking in rigour or unrealistic, but I would never dismiss them as nonsense.
Swedishha sexuellt umgänge med