"underhålla" English translation

SV

"underhålla" in English

SV underhålla
volume_up
[underhöll|har underhållit] {verb}

1. general

Jag är utsänd för att underhålla gästen.
The king commands me to entertain his guests.
Television must empower as well as entertain.
A robot to entertain them.
Eftersom EU inte kommer att underhålla någonting är detta bedrägeri.
The EU will maintain nothing, so this is a scam.
En tredjedel av nätet håller på att förfalla på grund av bristen på resurser för att underhålla det.
A third of the network is going to ruin through lack of resources to maintain it.
3. att underhålla och förbättra utvecklingssamarbetet för att hjälpa Indien uppfylla millennieutvecklingsmålen.
3. maintain and improve co-operation in development policies to help India meet the Millennium Development Goals.
Dessutom måste landet underhålla nästan en miljon flyktingar och internt flyttade personer.
Furthermore, the country has to support nearly one million refugees and internally displaced persons.
(EN) Vi vet att det i framtiden kommer att vara en minskande arbetsstyrka som försöker underhålla fler pensionärer.
We know that in the future there will be a shrinking workforce trying to support more pensioners.
De ändringsförslag som mildrar den här kritiken kommer jag därför att stödja, för vänskap måste man underhålla.
I will therefore support the amendments that moderate this criticism, for it is important to nurture friendships.
underhålla (also: roa)
Med undantag av vattenkraftcentralerna fortsätter förnybara energikällor att bara vara en pryl i syfte att underhålla folket.
Apart from hydraulic power stations, renewable power sources continue to be nothing but gadgets designed to amuse people.
Jag vet inte om detta kommer att underhålla oss tillräckligt mycket fram till valen, men det är åtminstone ett bidrag som vi ger i denna viktiga fråga.
I do not know whether this will amuse us enough before the elections, but at least it is a contribution which we are bringing to this important issue.
underhålla (also: , skaffa, anse, påträffa)
Bergen är en specifik plats, tämligen känslig, och det bästa sättet att underhålla den kommer alltid att vara att utveckla ett mycket livskraftigt jordbruk där.
Mountain regions are special, rather vulnerable places, and nothing better will ever be found to protect them than to encourage healthy agriculture.
Det har till och med bidragit till att underhålla terrorismen.
Repression has instead, in response, played a part in fuelling terrorism.

2. colloquial

underhålla (also: döda, slå ihjäl, dräpa, imponera)

Synonyms (Swedish) for "underhålla":

underhålla

Context sentences for "underhålla" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishHyser han några reseplaner, eller skall han underhålla några distingerade besökare?
Does he have some travel plans or is he entertaining some distinguished visitors?
SwedishJag ser ibland något annorlunda på detta, men vi kan även underhålla oss över detta.
I sometimes think they are not, but that is something we can discuss.
SwedishDetta mjukvaruprogram används för att underhålla och utbilda sin publik genom visualisering.
This software entertains and educates its audience through visualisation.
SwedishAnnars skulle vi kunna underhålla tio kompletta infanteribataljoner.
Alternatively we could keep in service ten complete infantry battalions.
SwedishKostnaden för att underhålla dem överstiger 200 miljoner euro per år.
The cost of maintaining them is more than 200 million euros per year.
SwedishDet har till och med bidragit till att underhålla terrorismen.
Repression has instead, in response, played a part in fuelling terrorism.
SwedishVåra ändringsförslag 1, 2 och 3 kommer av att vi anser att vi måste underhålla de framsteg som gjorts.
Hence our Amendments Nos 1, 2 and 3, because we must sustain the progress we have made.
SwedishI stället kommer vi att underhålla den under jag vet inte hur lång tid.
Instead all this is going to go on indefinitely.
SwedishVi skall inte sluta upp med att underhålla detta dåliga samvete.
We must continue to nurture that guilty conscience.
SwedishDet största problemet är att underhålla två parlamentsbyggnader parallellt, en i Bryssel och en i Strasbourg.
The main problem is the maintenance of two European Parliament buildings in parallel, in Brussels and Strasbourg.
SwedishSedan dessa länder blev självständiga, har man inte gjort några egentliga ansträngningar för att underhålla vattensystemet.
Since the independence of these countries, no real effort for maintaining the water system has been made.
SwedishAtt underhålla avregleringens eld?
Is its purpose to speed up the process of deregulation?
SwedishTjuren bidrar till att underhålla betesmarker, till miljöskydd och landsbygdens utveckling.
The bull contributes to the maintenance of pastures, it contributes to the protection of the environment and it contributes to rural development.
SwedishAtt erkänna och underhålla det gemensamma kulturarvet är slutligen en viktig gåva att lämna i arv till framtida generationer.
Finally, recognising and maintaining the common cultural heritage are an important bequest to future generations.
SwedishEuropaparlamentets uppgift är inte att gå med på att genom bränslets kvalitetssubventioner underhålla oljeindustrin.
It is the European Parliament's duty to refuse to ensure the survival of the oil industry by subsidizing poor quality oil.
SwedishMänniskor måste förstå att det som vi gör är inte att underhålla ryska militära fälttåg i Tjetjenien eller någon annanstans.
People should be clear that what we are doing is not sustaining Russian military campaigns in Chechnya or anywhere else.
SwedishVi kan inte ha två grupper av stater i Europeiska unionen med varsitt sätt att underhålla förbindelserna med Förenta staterna.
We cannot have two groups of states in the European Union, each with its own way of maintaining relations with the USA.
SwedishDärför är den ekonomiska reformen ett sätt att underhålla och förnya Europas sociala modell, inte tvärtom.
That is why economic reform is a means to an end when it comes to maintaining and renewing the European social model, not the other way round.
SwedishDärför måste man inom sådana områden där det fortfarande finns rent vatten även med hjälp av forskning underhålla denna försvinnande naturresurs.
That is why research must help preserve this vanishing natural resource in those areas that still have clean water.
SwedishVi måste underhålla det.