"understödja" English translation

SV

"understödja" in English

SV understödja
volume_up
{verb}

understödja (also: bistå, hjälpa till, servera, befordra)
Ett beaktande av ordningsreglerna kommer att understödja detta.
Compliance with the code of conduct will help in that.
Kan ni föreställa er att man, inom ramarna för detta Interreg-program som ni nämnde, kan understödja just sådana projekt med vilka man skulle få denna fartygstrafik att fungera?
Could you imagine how the Interreg programme you mentioned might help projects like these, which bring shipping services into operation?
Kan vi äntligen i detta parlament se fram emot något som kan understödja en politisk dialog i Baskien; något som har likheter med Downing Street-förklaringen?
Could we in this Parliament at last look for something new that will help a political dialogue in the Basque country, something similar to the Downing Street Declaration?
understödja (also: stödja, subventionera)
volume_up
to subsidise {vb} [Brit.]
Är det lämpligt att EU använder offentliga medel för att understödja påtryckningsgrupper?
Is it appropriate for the European Union to use public funds to subsidise pressure groups?
Vi måste sluta understödja amerikanerna genom att exportera unga forskare till dem.
We must stop subsidising the Americans by exporting young researchers to them.
Det handlar inte om att be konsumenter att understödja europeiska tillverkare som inte är konkurrenskraftiga, en förenklad jämförelse som görs alltför ofta.
It is not a question of asking consumers to subsidise uncompetitive European producers, because the easy comparison is too often made.
understödja (also: subventionera)
Är det lämpligt att EU använder offentliga medel för att understödja påtryckningsgrupper?
Is it appropriate for the European Union to use public funds to subsidise pressure groups?
Vi måste sluta understödja amerikanerna genom att exportera unga forskare till dem.
We must stop subsidising the Americans by exporting young researchers to them.
Det handlar inte om att be konsumenter att understödja europeiska tillverkare som inte är konkurrenskraftiga, en förenklad jämförelse som görs alltför ofta.
It is not a question of asking consumers to subsidise uncompetitive European producers, because the easy comparison is too often made.
understödja (also: uppmuntra, tåla, tillåta, gilla)
understödja (also: gynna, ta parti för)
volume_up
to favor {vb} [Amer.]
understödja (also: likna, gilla, ta parti för)
Jag kan varmt understödja godkännandet av ändringsförslag 82 i herr Schnellhardts betänkande.
I am also wholeheartedly in favour of accepting Amendment No 82 in this report by Mr Schnellhardt.
Fastän jag ger mitt stöd åt att alla tillräckligt stora hamnar tas med, kan jag ändå understödja Atkins ändringsförslag 79.
Although I am in favour of the inclusion of all major ports, I can, nevertheless, give my support to Amendment 79 proposed by Mr Atkins.
understödja (also: fylla på, tanka, driva, underhålla)
Det är från sådana ställen som propaganda sänds ut och insamling sker för att understödja vidriga mord på oskyldiga människor, som i Madrid.
These are places where such propaganda is broadcast and funds are collected to fuel the barbarous murder of innocent people, as in Madrid.
understödja (also: avhjälpa, befria, avlösa, mildra)
understödja (also: stödja, subventionera)
volume_up
to subsidize {vb} [Amer.]
understödja (also: betala, subventionera)
understödja

Synonyms (Swedish) for "understödja":

understödja

Context sentences for "understödja" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVi måste sluta understödja amerikanerna genom att exportera unga forskare till dem.
We must stop subsidising the Americans by exporting young researchers to them.
SwedishDå skulle jag dra tillbaka min originaltext och understödja Chanteries förslag.
I would then withdraw my original text and accept Mr Chanterie's amendment.
SwedishJag ber emellertid alla mina kollegor att understödja denna motion från budgetutskottet.
But I do urge all colleagues to support this request by the Committee on Budgets.
SwedishÄnnu en gång vill jag lägst understödja det första ställningstagandet i parlamentet.
Once again, I want, as a minimum, to support Parliament' s first position.
SwedishLåt oss betydligt intensivare än hittills understödja de kretsar som söker samarbete.
Let us give even stronger support than before to those circles that want cooperation.
SwedishVi måste alltså understödja dem som är beredda att återställa fred och ordning.
We must support, therefore, all those who are prepared to restore peace and public order.
SwedishÄnnu en gång vill jag lägst understödja det första ställningstagandet i parlamentet.
Once again, I want, as a minimum, to support Parliament's first position.
SwedishDet är ett oansvarigt misstag att satsa offentliga medel på att understödja den flottan.
It is an irresponsible mistake to spend public money to maintain this fleet.
SwedishJag ber parlamentet att fortsätta att understödja mig i mina bemödanden om detta.
I would urge Parliament to continue to support me in this endeavour.
SwedishI så måtto kan vi understödja det ändringsförslag som Ettl här har kommenterat.
We therefore support the amendment outlined by Mr Ettl a moment ago.
SwedishPå så sätt skulle vi, enligt min åsikt, konsekvent understödja solcellsenergi och jordvärme.
So I think we should give firm support to photovoltaic and geothermal energy.
SwedishDet är mycket viktigt att vi gör detta för att understödja den civila dialogen.
It is very important that we do this to underpin civil dialogue.
SwedishUnder dessa förhållanden planeras ett val för att understödja det nya irakiska parlamentet.
Under these conditions elections are being planned to promote the new Iraqi parliament.
SwedishSamtidigt vill jag understödja mycket av det som Iivari sade om mindre språkområden.
At the same time, I want to support a good deal of what Mrs Iivari said about minority language areas.
SwedishBåda är målsättningar i fördraget, och de kan understödja varandra.
Both are objectives of the Treaty and each can support the other.
SwedishI denna bemärkelse kommer min parlamentsgrupp att understödja resolutionen.
With this in mind, my group will support the resolution.
SwedishDet är helt oacceptabelt att understödja en sektor som producerar en produkt som skadar folkhälsan.
It is quite unacceptable to support a sector producing a product which damages public health.
SwedishVi måste ägna mer uppmärksamhet åt att försöka få socialpolitiken att understödja strukturförändringar.
We must devote more attention to finding ways for social policy to underpin structural change.
SwedishVi har inte ens kunnat vika en sekund åt att fundera över om parlamentet vill understödja detta eller inte.
We had literally no time to consider whether Parliament wished to lend its support or not.
SwedishDet betyder att vi alla skall understödja de principer som Lööw har lagt fram i sitt utmärkta betänkande.
We should therefore all support the principles laid down by Mrs Lööw in her excellent report.