"undertryckande" English translation

SV

"undertryckande" in English

SV

undertryckande {neuter}

volume_up
undertryckande (also: förtryck, underkuvande)
Undertryckande och diskriminering av kvinnor har alltför länge hört till vardagen.
Mr President, Madam Commissioner, oppression and discrimination against women have been the order of the day for far too long.
Vi är för närvarande bekymrade över oroligheterna och vågen av brutalt undertryckande som råder, och som redan har kostat många människoliv.
We are currently concerned at the unrest and the wave of brutal oppression which exist, and which have already cost many people their lives.
Jag måste tyvärr säga er, att om vi nu lyckades störta regeringen i Bahrein, då skulle vi få se vad våld, förtryck, undertryckande och tortyr verkligen betyder.
I have to say that if we were successful in overthrowing the Government of Bahrain we would then really see what is meant by violence, oppression, repression and torture.
undertryckande (also: bannlysning, förtigande)
EU kommer inte att tolerera den vitryska diktaturens undertryckande av friheten.
Europe will not tolerate the suppression of freedom by the Belarusian dictatorship.
Jag anser också att det är ett undertryckande av demokratin.
I also believe it is a suppression of democracy.
Ett effektivt undertryckande av terrorism nödvändiggör respekt för vederbörliga förfaringssätt och rättsstatsprincipen.
The effective suppression of terrorism necessitates respect for due processes and for the rule of law.

Context sentences for "undertryckande" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVi fördömde kraftfullt avrättningar och undertryckande av kvinnors rättigheter.
We firmly opposed executions and the trampling of women's rights.
SwedishUndertryckande och förebyggande av radikaliseringen måste ske parallellt.
Repression and prevention of radicalisation must act in parallel.
SwedishFör det femte stärks de undertryckande mekanismerna under förevändning att bekämpa terrorismen.
Fifthly, the mechanisms of repression are being strengthened under the pretext of combating terrorism.
SwedishDetta uttalande döljer, som vi vet, ett blodigt undertryckande.
These statements, as we know, conceal a bloody repression.
SwedishDet faktum att man inlett ett undertryckande av demokrati och mänskliga rättigheter rättfärdigar en ekonomisk bojkott.
The fact that democracy and human rights are being repressed justifies an economic boycott.
SwedishEuropaparlamentet har redan vid flera tillfällen uttalat sig tydligt och fördömt detta oacceptabla undertryckande.
The European Parliament has already, on several occasions, condemned this unacceptable repression.
SwedishEtt effektivt undertryckande av terrorism nödvändiggör respekt för vederbörliga förfaringssätt och rättsstatsprincipen.
We are also conscious of our obligations to respect human rights and fundamental freedoms when undertaking any counter-terrorism measures.
SwedishMen jag anser att det är beklagligt när det urartar i förstörelse, störande av ordningen, hot och undertryckande av andra åsikter.
However, it is regrettable if this degenerates into causing destruction, disturbance, threatening people and suppressing other views.
SwedishJag skulle vilja be er att även i detta fall rikta kraftfulla protester mot de vitryska myndigheterna för dessa undertryckande åtgärder.
Mr President, in this instance too, I would ask you to address vigorous protests to the Belarus authorities concerning these acts of repression.
SwedishAtt uppträda som EU gör nu, det vill säga att komma med uppmuntrande ord samtidigt som vi vidtar undertryckande, återhållande och fördömande åtgärder, är dömt att misslyckas.
The EU's behaviour, consisting of encouraging words but stifling, reticent and condemnatory actions is doomed to failure.
SwedishMed över 2 000 häktade politiska fångar, myndigheternas undertryckande av fria medier samt ett utbrett slaveri i industrin behöver Burmas folk omfattande hjälp.
With 2 000 political prisoners under arrest, access to free media impeded by the authorities and widespread slavery in industry, the people of this country need serious help.
SwedishLäget i landet har olyckligtvis försämrats mot ett auktoritärt styre och ett undertryckande av de lingvistiska och religiösa rättigheterna efter valet av Lukasjenko till president 1994.
Unfortunately, the country deteriorated into authoritarianism and the repression of linguistic and religious rights after the election of Lukashenko as president in 1994.
SwedishHur kommer en långsiktig politisk strategi för en konfliktlösning att se ut, som inte leder till krig, inte till fördrivning, inte till massförtryck och undertryckande av de mänskliga rättigheterna?
What kind of long-term political strategy can be found to resolve these conflicts that will not lead to war, to expulsions, to mass violence and the trampling of human rights?