SV uppenbar
volume_up
{adjective}

uppenbar (also: frisk, öppen, tydlig, full)
volume_up
clear {adj.}
Betänkandets slutsats är uppenbar: vårt arbete är nödvändigt och måste fortsätta.
The report’ s conclusion is clear: the work we are doing is necessary and must continue.
Det finns en uppenbar motsättning mellan avsnitt A och B i betänkandet.
There is a clear contradiction between parts A and B of the report.
Det finns statistik som visar att uppenbar diskriminering har ignorerats.
Statistical data showing clear discrimination have been ignored.
uppenbar (also: skenbar, synbar, synbarlig)
Systemrisken blir uppenbar efteråt, när krisen har brutit ut.
The systemic risk becomes apparent afterwards, when the crisis has erupted.
De ändrar endast sina kreditbetyg när katastrofen är uppenbar.
They only change their gradings when a disaster is apparent to all.
Jag har inte utsatt vare sig min hälsa eller miljöns välbefinnande för någon uppenbar risk.
I have incurred no apparent detriment to my health or the wellbeing of the environment.
uppenbar (also: tydlig, påtaglig)
Dessutom är anknytningen till Teherans nuvarande hårda kärnkraftlinje uppenbar.
Besides, the connection with Tehran's present hardline nuclear course is evident.
Den är uppenbar i de två största partiernas kompromissförslag.
This is evident from the compromise proposal from the two largest parties.
Vi borde successivt frångå den försiktighet som är uppenbar i dessa resolutioner.
The caution evident in these resolutions is something that we should progressively abandon.
uppenbar (also: tydlig, påtaglig, klar, lättbegriplig)
Subventionernas nationalekonomiska ineffektivitet är uppenbar.
The economic inefficiencies of subsidies are blindingly obvious.
Den ekonomiska nyttan av att tillsätta antibiotika i fodret är uppenbar.
The economic incentive for using antibiotics as a feed additive is obvious.
Risken är uppenbar att medlemsländerna tvingas öka budgetutgifterna.
The risk of Member States being forced to increase their budget expenditure is obvious.
uppenbar (also: grov, skamlös, påfallande, flagrant)
Uppenbar diskriminering förekommer i andra länder, som Polen och Malta.
Blatant discrimination occurs in other countries such as Poland and Malta.
Detta är uppenbar diskriminering och strider mot Europeiska unionens anda.
This is blatant discrimination and runs contrary to the spirit of the European Union.
De är en uppenbar tillämpning av kapitalistisk utveckling som leder till kris.
They are a blatant application of capitalist development which leads to crisis.
uppenbar (also: allmän, generell, öppen, tydlig)
volume_up
broad {adj.}
uppenbar (also: påvisbar, bevisbar)
uppenbar (also: klar, flagrant)
På ett principiellt plan är detta en uppenbar kränkning av personers fria rörlighet.
As a matter of principle, this is a flagrant violation of their freedom of movement.
Detta är skamligt hur man än ser på det, och en uppenbar överträdelse av deras medborgerliga och mänskliga rättigheter.
This is disgraceful by any standards and a flagrant abuse of their civil and human rights.
Detta agerande framstår som ett uppenbart brott mot gemenskapsrätten.
This behaviour strikes me as a flagrant breach of Community law.
Den nuvarande situationen är en uppenbar överträdelse av principerna i konventionen.
The current situation is a glaring contravention of the principles enshrined in the Convention.
   Jag vet inte om det finns någon uppenbar motsättning.
   I do not know whether there is a glaring contradiction.
Det är en sådan iögonfallande, uppenbar motsägelse när en halv miljon EU-medborgare dör i förtid på grund av rökrelaterade sjukdomar.
That is such a glaring, obvious contradiction when half a million EU citizens die prematurely each year from smoking-related diseases.
uppenbar (also: klar, begriplig, förståelig)
uppenbar (also: klar, påtaglig)
Kommissionens roll är begränsad till att kontrollera att det inte finns någon uppenbar oriktighet i definitionen av detta.
The Commission's role is limited to checking that there is no manifest error in the definition.
Till sist vill jag säga - något som också Klaus Rehder tagit upp - att den sociala snedvridningen i fördelningen av medlen är helt uppenbar.
I want to say to end with - and Mr Rehder also had something to say about this - that social imbalances are manifest in the way the funds are distributed.
Det råder inget tvivel om att det inte kan finnas någon europeisk identitet om solidariteten saknas, och denna brist blir uppenbar varje gång ekonomiska beslut fattas.
There can be no question of a European identity if solidarity is lacking, and this lack manifests itself every time financial decisions are taken.
uppenbar (also: tydlig)
uppenbar (also: tydlig, fiffig, patenterad)
volume_up
patent {adj.}
Västländernas ansvar för den ivorianska modellens konkurs är uppenbar och förkrossande.
The West bears a patent and overwhelming responsibility for the current collapse of the Ivoirian system.
Det är nog uppenbart för alla inblandade att detta patent aldrig borde ha beviljats i sin nuvarande form.
It seems clear to everyone involved that this patent should not have been granted in the form it was.
Det är uppenbart att man kan finna vissa brister på gemenskapsnivå, bristande harmonisering eftersom vi inte har ett riktigt europapatent.
We have evidently been found wanting at European Community level: there is not sufficient harmonisation, as no genuine European patent exists.
uppenbar (also: tydlig, utpräglad, klar, bestämd)
Det krävs ingen förklaring och syftet med ändringen är uppenbart.
That is self-explanatory and the purpose of the change is obvious.
(Skratt) Varför är ganska uppenbart.
(Laughter) It's fairly self-explanatory.
uppenbar (also: vardaglig, uppriktig, banal, klar)
volume_up
simple {adj.}
Det är uppenbart att det inte räcker att bara sköta de löpande ärendena, när man regerar ett land.
Obviously, simple management by the intergovernmental conference is not enough.
Det är uppenbart att livet i Tjetjenien i dag inte är en dans på rosor.
It is obvious that daily life in Chechnya today is not that simple.
Först och främst är det uppenbart att det förekommer bedrägeri med EU-fonderna.
The first of these is the simple fact that fraud involving EU funds does take place.
För att undvika missbruk måste rekryteringsförfarandena präglas av insyn, det är uppenbart.
The recruitment procedures must be transparent to avoid all abuse; that is obvious.
Detta är en uppenbar kränkning av principen om att tillhandahålla rätt och öppen information till potentiella förmånstagare.
This is a clear breach of the principle of providing fair and transparent information to potential beneficiaries.
Det är uppenbart att det krävs insyn i stället för mörkläggande inom den europeiska och nationella byråkratin.
It demonstrates that impenetrable European and national bureaucracies can be forced to become more transparent.
uppenbar (also: obestridd)
Vad som idag syns vara en självklar och uppenbar lösning var långt ifrån oomstridd när diskussionen startade.
What today appears a clear and obvious solution was far from uncontested when the discussion started.
uppenbar (also: klar)
volume_up
cut and dry {adj.} [fig.]

Context sentences for "uppenbar" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishNatos roll är uppenbar på detta europeiska politiska område vad gäller krishantering.
The role of NATO in this European policy on crisis management is unmistakable.
SwedishEn viss kompensation kan bli nödvändig, men vinsten skulle ändå vara uppenbar.
A certain level of compensation may be required, but the profit would still be there.
SwedishDet finns ingen uppenbar vetenskaplig bevisning, oavsett om det är bra eller dåligt.
There is no conclusive scientific evidence as to whether it is good or bad.
SwedishOch eftersom ni är välinformerad ser ni hur uppenbar rådets frånvaro är.
And as you are well informed, you will see that the Council is clearly absent.
SwedishDet är uppenbar att detta stöd redan formellt planerats i gemenskapsländerna.
Obviously such aid is already officially provided for in the countries of the Community.
SwedishVårt system är självrefererande, ineffektivt och en uppenbar kvarleva från det förgångna.
Our system is self-referential, ineffectual and clearly a legacy of previous times.
SwedishRisken är uppenbar, symbolen katastrofal, och allt detta för en helt försumbar marknad!
The risk is established, the symbol is disastrous, and all for a quite laughable market!
SwedishÄrade kommissionsledamot, min kritik gentemot rådets hållning är uppenbar.
I have openly criticized the Council's attitude, Madam Commissioner.
SwedishVi står i begrepp att godkänna en räddningsaktion i uppenbar strid mot artikel 125 i fördragen.
We are about to mandate a bail-out in plain violation of Article 125 of the treaties.
SwedishDetta är en uppenbar kränkning av den personliga integriteten och av varje enskild individs värdighet.
The Chinese Government must listen to our calls for respect for human rights.
SwedishBetydelsen av järnvägarnas utveckling för miljön och säkerheten är naturligtvis helt uppenbar.
In the first instance, these seem to me to be excellent reports.
SwedishDet är viktigt att vi har den samverkan eftersom blockeringen är uppenbar i ministerrådet.
It is important that we have this synergy, because the blockage is obviously in the Council of Ministers.
SwedishMed kommissionens första förslag var risken uppenbar, och det var anledningen till att vi förkastade det.
With the Commission’s first proposal, the risk was plain to see. That is why we rejected it.
SwedishStämningen var mycket god under lunchen och solidariteten mellan medlemsstaterna var uppenbar.
The atmosphere over lunch was excellent and the solidarity among the Member States could definitely be felt.
SwedishKullkastandet av naturens egna regler är uppenbar, ett kullkastande som är analogt med det som hänt i samband med BSE.
The laws of nature are clearly being overthrown, just as they were with BSE.
SwedishFör det andra innebär principen om relativ stabilitet uppenbar diskriminering av vissa gemenskapsflottor.
Moreover, the principle of relative stability clearly discriminates against some Community fleets.
SwedishDet finns en uppenbar risk för att vi bara driver ut transaktionerna ur EU, vilket inte skulle vara bra.
There is obviously a risk that we just push transactions outside the EU, which would not be beneficial.
SwedishDet utgör en uppenbar orättvisa mot det cypriotiska folket.
The people of Cyprus are clearly being wronged here.
SwedishÄven om det har funnits enighet i utskottet, är vitsen med det nu framlagda ändringsförslag 1 inte helt uppenbar för mig.
Even though it was agreed in committee, I cannot really see the point of Amendment No 1.
SwedishI detta sammanhang anser jag att den vikt som vi i kommissionen lägger vid det arbete som ni utför, ärade ledamöter, är uppenbar.
This proves how much we in the Commission value your work, ladies and gentlemen.