SV uppföra
volume_up
[uppförde|har uppfört] {verb}

uppföra (also: skapa, grunda, bygga, anlägga)
Den ogynnsamma effekten av att uppföra gasledningen inbegriper även en ekologisk aspekt.
In addition, there is also an ecological aspect to the unfavourable impact of building the gas pipeline.
Jag har ett förslag till Franco Frattini: Låt oss uppföra ett monument som ständigt påminner oss om de migranter som drunknat till sjöss.
I have a proposal to make to Mr Frattini: let us build a monument, an eternal reminder of the migrants drowned at sea.
Syftet är att uppföra strukturer för bearbetning och bortförande av avfall från träindustrin i syfte att framställa pellets.
More specifically, the aim is to build facilities for the processing and disposal of waste products from timber processing, in order to begin producing pallets.
Slovenské Elektrárne har som bekant meddelat sin avsikt att uppföra ett kärnkraftverk.
Slovenské Elektrárne has indeed notified its intention to construct a nuclear power plant.
Den spanska regeringen planerar sedan flera år tillbaka att uppföra ett upplag för högaktivt kärnavfall.
The Spanish Government has been planning to construct a high-level nuclear waste dump (ATC) for several years.
I bergsområdena finns det historisk erfarenhet av att uppföra byggnader som är mer effektiva när det gäller att spara energi.
Furthermore, in mountain areas there is historical experience of constructing buildings that are more efficient in terms of saving energy.
De nationella förutsättningarna måste få vara avgörande för hur man skall uppföra byggnadsställningar och utföra arbeten.
How scaffolding is to be erected and jobs carried out must be decided in the light of national conditions.
De nationella förutsättningarna måste få vara avgörande för hur man skall uppföra byggställningar och utföra arbeten.
National requirements must be allowed to decide how structures are to be erected and how work is to be carried out.
Låt oss få lite stöd av kommissionen för de framsteg som gjorts på området, när den ser den symbol som vi ska uppföra på parlamentets gårdsplan imorgon.
Let us have a bit of support from the Commission on progress on that as they see the symbol that we are going to erect in the courtyard of this Parliament tomorrow.
uppföra (also: bygga upp)
uppföra (also: stadga, statuera)
Syftet är att uppföra strukturer för bearbetning och bortförande av avfall från träindustrin i syfte att framställa pellets.
More specifically, the aim is to build facilities for the processing and disposal of waste products from timber processing, in order to begin producing pallets.

Synonyms (Swedish) for "uppföra":

uppföra

Context sentences for "uppföra" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDet är de villkor som människor lever under som får dem att uppföra sig som de gör.
It is of course the conditions people live under that make them behave as they do.
SwedishDet är väl inget sätt för demokratiska institutioner att uppföra sig sinsemellan!
Surely that is no way for democratic institutions to deal with one another!
SwedishOm vi vill uppföra oss seriöst tycker jag vi ska avsluta denna debatt.
So if we want to behave in a serious manner, I think we should stop this debate.
SwedishNu ber vi rådet att uppföra sig korrekt och inte vara grovt vårdslöst.
Now the Council is asked to conduct itself properly and not be grossly negligent.
SwedishVi kan dock låta bli att uppföra oss oberäkneligt, inkonsekvent och splittrat.
However, we cannot afford to behave in an erratic, inconsequential and fragmented manner.
SwedishRådet kommer naturligtvis inte att uppföra sig annorlunda under den här diskussionen.
It will obviously not behave otherwise in the context of this discussion.
SwedishJag ser med intresse fram emot hur den brittiska regeringen kommer att uppföra sig.
I look with interest to see how the British Government conducts itself.
SwedishDet är att leka med elden att uppföra sig på detta sätt i så osäkra tider.
It is playing with fire to behave like this in times of such uncertainty.
SwedishJag tycker att vi skall uppföra oss på samma sätt även när vi befinner oss i denna kammare.
I think that we should behave in the same way even when we are in this House.
SwedishSluta uppföra er som översittare, sluta sopa den allmänna opinionen åt sidan.
Stop behaving like a bulldozer, stop sweeping aside public opinion.
SwedishNu när vi diskuterar frågan måste vi uppföra oss som goda lagstiftare.
Now that we are debating the issue, we must behave as good legislators.
SwedishOm medlemsstaterna inte lär sig att uppföra sig annorlunda, är Lissabonstrategin i farozonen.
If the Member States do not learn to behave otherwise, the Lisbon strategy is at risk.
SwedishLåt oss upphöra med våra krokodiltårar och äntligen börja uppföra oss som ansvarsfulla människor.
Let us stop crying crocodile tears and finally behave like responsible human beings.
SwedishOm du vill komma på bröllopet så får du inte uppföra dig såhär.
I-I-lf you want to come to the wedding, I'm sorry, you cannot act like this.
SwedishDet innebär inte att de inte behöver uppföra sig redbart under ämbetstiden.
That does not mean that they do not also have to behave with integrity during their terms of office.
SwedishVi förlitar oss på att även Ryssland kommer att uppföra sig som ett modernt och demokratiskt land.
We trust that Russia, too, will behave like a modern, democratic country.
SwedishEU måste sluta uppföra sig som Natos och Förenta staternas förlängda arm och huvudfinansiär.
The EU must stop acting as the extended arm and the funder-in-chief of NATO and the United States.
SwedishVi uppmanar därför medlemsstaterna att uppföra sig på ett korrekt sätt.
We therefore call on the Member States to behave properly.
SwedishDen ogynnsamma effekten av att uppföra gasledningen inbegriper även en ekologisk aspekt.
In addition, there is also an ecological aspect to the unfavourable impact of building the gas pipeline.
SwedishJag skulle vilja föreslå er att ni avbryter sammanträdet och ber våra kolleger att uppföra sig anständigt.
I would propose that you suspend the sitting and ask our colleagues to behave decently.