"uppgift" English translation

SV

"uppgift" in English

volume_up
uppgift {comm. gen.}

SV uppgift
volume_up
{common gender}

1. general

Risken att åka fast på grund av falska uppgifter är alltför liten.
The risk of being convicted for a false declaration is too slight.
Således visade inte verifikationerna från Euratom: s säkerhetskontroller att dessa uppgifter var inkorrekta.
Therefore the verifications performed by Euratom safeguards did not indicate that these declarations had been incorrect.
I EU:s idrottsministrars förklaring från deras sammanträde i Biarritz i november 2008 fastställs två huvudsakliga uppgifter för EU-institutionerna, nämligen att:
The Declaration of the Sports Ministers of the European Union at their meeting in Biarritz in November 2008 set two key tasks for European institutions:
uppgift (also: arbete, syssla, tull, plikt)
volume_up
duty {noun}
Det är myndigheternas uppgift och givetvis även vår uppgift.
That is the duty of the government, and it is obviously ours too.
Då är det myndigheternas uppgift att se till att det skapas öppna system.
The duty of the public authorities is to guarantee the creation of open systems.
Det är vår uppgift att genomföra detta med alla medel som står oss till buds.
It is our duty to implement this with all the means at our disposal.
uppgift (also: funktion)
Det är en uppgift för de inspektörer som är anställda av medlemsstaterna själva.
That is a function for the inspectors employed by the Member States themselves.
Bankens primära uppgift är och förblir att garantera eurons stabilitet.
The primary function of the Bank is, and remains, to ensure the stability of the euro.
Det är inte Europaparlamentets uppgift, vilket vederbörligen konstateras i detta betänkande.
This is not the function of this Parliament, as duly noted by the report in question.
uppgift (also: byrå, kontor, tjänst, expedition)
volume_up
office {noun}
Han pläderar för inrättandet av en byrå för bedrägeribekämpning med en interinstitutionell uppgift.
He advocates the setting up of an Anti-Fraud Office, with an interinstitutional remit.
Detta är också en uppgift för stödkontoret för asylfrågor.
This is also a task for the Asylum Support Office.
Men i själva verket är detta er uppgift, herr rådsordförande.
But in reality this is your job, Mr President-in-Office.
uppgift (also: avsnitt, stycke, del, avdelning)
volume_up
part {noun}
En sådan uppgift kräver utomordentliga kraftansträngningar från alla inblandade.
And a project of this scale calls for an exceptional effort on the part of all concerned.
Utbildningen har en central uppgift när ett jämlikt och stabilt samhälle danas.
Education has a major part to play in building an equal and integrated society.
Det är avgörande att alla industrigrenar fullgör sin uppgift, däribland flygindustrin.
It is vital that all industries play their part, including the aviation industry.
uppgift (also: anställning, tjänst, hem, utrymme)
volume_up
place {noun}
Det är knappast EMI: s uppgift att kräva samordning av denna politik i sin årsrapport.
It is hardly the place of the EMI to demand integration of such policy in its annual report.
Det är här EU har sin uppgift och roll.
This is where the European Union's place and role lies.
Det viktiga är inte att förklara för kammaren vad EU: s politiska uppgift är; det kan vi göra dag ut och dag in.
Katyn, which demonstrated that liberation and destruction can take place at the same time.
uppgift (also: problem, sorg)
Arbetslösheten är dagens verkliga sociala problem. Detta är vår uppgift i dag.
Unemployment is today's real social problem; this is our task today.
Det är därför en uppgift som kommissionen bör lösa i WTO: s regi.
It is therefore a problem that the Commission should solve under the aegis of the WTO.
Det är därför en uppgift som kommissionen bör lösa i WTO:s regi.
It is therefore a problem that the Commission should solve under the aegis of the WTO.
uppgift (also: avsikt, mening, mål, syfte)
Det humanitära biståndet har inte till uppgift att komma med en lösning på konflikten.
The purpose of humanitarian aid is not to resolve the conflict.
Det kan finnas en uppgift för Artorius och hans riddare.
There might be a purpose for Artorius and his Knights.
Vår uppgift bör vara att omvärdera syftet, kostnaden och varaktigheten för vårt engagemang i landet.
Our task should be to reassess the purpose, cost and duration of our engagement there.
uppgift (also: roll)
volume_up
role {noun}
En handledares uppgift är att lotsa doktoranden genom forskarutbildningen.
A supervisor's role is to guide the student through the graduate program.
Lagstiftningen har varit en viktig uppgift, men det är inte den enda uppgift vi har haft.
Legislation has been an important role but not the only one we have played.
Kommissionens uppgift är att se till att kontrollerna sker på ett enhetligt sätt.
It is the Commission's role to ensure that controls are applied uniformly.
uppgift (also: vana, bruk, användning, erfarenhet)
volume_up
use {noun}
Logistikutnyttjandet är givetvis en mycket viktig uppgift för företagen.
The use of logistics is, of course, a primary task of the enterprises.
Jag vill understryka att effektiv energianvändning är vår prioriterade uppgift.
I would like to stress that efficient energy use is our priority task.
Föreställ er att kvinnornas enda uppgift är att föda barn.
Imagine the only use women had was to bear children.
uppgift (also: verk, jobb, arbete, insats)
volume_up
work {noun}
Det är vår uppgift, och strukturen skulle kunna kallas: " Europa 15-25 ".
That is the work before us, and the structure could be called 'Europe 15-25 '.
Naturligtvis är detta en viktig uppgift för Europeiska unionen.
Needless to say, the European Union has its work cut out in this respect.
Det har till uppgift att sammanfatta det brittiska och det österrikiska ordförandeskapet.
Our job is to assess the work done by the British and Austrian Presidencies.
Kammaren har inte till uppgift att garantera någon varaktighet.
This House is not in the business of granting tenure.
Det är dock egentligen inte EU: s uppgift att lösa dessa problem.
Yet it is not really the EU's business to solve these problems.
Det är dock förvisso kommissionens uppgift att se till att det råder en rättvis konkurrens.
However, it is certainly the business of the Commission to see that fair competition prevails.

2. business

uppgift
volume_up
task {noun}
Ur den synpunkten är UNHCR: s uppgift, dvs. vår uppgift, inte bland de lättaste.
And so it seems to me that the task of the UNHCR - our task therefore - is not of the easiest.
Vår uppgift här i parlamentet är att peka på problemen, och det är en avsevärd uppgift.
Our task here in Parliament is to name the problems, and it is a considerable task.
Det är en politisk uppgift, och egentligen ingen uppgift för rättsskipningen.
This is a political task and not, in fact, a job for the judiciary.

Synonyms (Swedish) for "uppgift":

uppgift

Context sentences for "uppgift" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishMen enligt min mening är det i allmänhet rådets uppgift att besvara alla frågor.
But I do think that, as a general rule, the Council should answer all questions.
SwedishÄr det verkligen vår uppgift att reglera vad andra länder i världen tar sig för?
Is it really up to us to regulate what other countries in the world get up to?
SwedishFör det slovenska ordförandeskapet har denna fråga varit en prioriterad uppgift.
The Slovenian Presidency has set out this issue as one of its priority tasks.
SwedishVi bör tvärtom stödja Indien i dess ansträngningar med denna viktiga uppgift.
On the contrary, we should support India's efforts in this important enterprise.
SwedishDet bör sägas mycket tydligt att vår nuvarande uppgift är att rädda järnvägarna.
It should be stated unambiguously that our current mission is to save the railways.
SwedishDet borde ha varit Catherine Ashtons uppgift att åstadkomma bättre samordning.
Baroness Ashton should have been responsible for ensuring better coordination.
SwedishDet skulle vara en ädel uppgift för Europeiska unionen att medverka till det.
If the European Union were to join them in this, that would be a noble endeavour.
SwedishDet är en stor, en helt visst svår uppgift, som vi borde betrakta som en utmaning!
It is a big job, certainly a difficult job, which we should regard as a challenge!
SwedishEnligt uppgift erhöll de drygt 6 milj SEK under 1996 och lika mycket under 1997.
According to reports, it received over 6 m SKR in 1996 and the same in 1997.
SwedishIdrotten har emellertid en mycket stor uppgift att fylla i dagens samhällsstruktur.
And yet sport has many very important functions to perform in today's society.
SwedishAtt driva på östutvidgningen är därför en viktig uppgift för Europaparlamentet.
Pressing on with enlargement is thus a major obligation for the European Parliament.
SwedishDet är kommissionens uppgift att lägga fram ett förslag för rådet per den 20 april.
It is for the Commission to put forward a proposal to the Council by 20 April.
SwedishDessutom är det vår uppgift som politiker att lösa komplexa och svåra problem.
It is the job, moreover, of us politicians to solve complex and difficult problems.
SwedishJag tror inte att kommissionen har till uppgift att ta initiativ på detta område.
I do not think that it is up to the Commission to take the initiative in this field.
SwedishDetta blir en central uppgift för de kommande, som vi hoppas, postnyliberala tiderna!
That will be one of the main tasks of the coming post-neoliberal years, we hope.
SwedishJag anser att det redan är en viktig uppgift som pekar på framtida riktning.
I believe that this is already a significant fact that points to the way ahead.
SwedishVår första uppgift är att försvara de försvarslösa, dem som är mest utsatta.
Our first mission is to defend the defenceless, those who are the most vulnerable.
SwedishDetta är inte vår uppgift och ansvaret kommer inte att vara vårt om det blir problem.
That is not for us and the responsibility will not be ours if there is trouble.
SwedishNej, detta är nu verkligen en uppgift som måste bemästras på ort och ställe.
No, this is really a job that needs to be successfully handled at local level.
SwedishDet är dock en uppgift för den privata filmindustrin och medlemsstaterna själva.
However, this is a job for the private film industry and the Member States themselves.