SV upphöra
volume_up
[upphörde|har upphört] {verb}

Censuren måste upphöra och pressfriheten och yttrandefriheten måste återinföras.
Censorship needs to end and freedom of the media and expression need to be restored.
Som en del av kompromissen kommer programmet också att upphöra vid utgången av 2006.
As part of the compromise, too, the programme will cease at the end of 2006.
De måste upphöra med förföljelserna av Hmong och andra minoriteter.
They need to end the persecution of the Hmong and other minorities.
Jag anser att detta hyckleri måste upphöra och att det måste upphöra nu.
I believe this hypocrisy must stop, and must stop now.
Det är helt enkelt oacceptabelt att en persons säkerhet ska upphöra vid gränsen.
It is simply unacceptable that an individual's safety should stop at the border.
Ratificeringsprocessen bör upphöra och vi måste börja lyssna till folket.
The ratification process should stop. The listening to the people should begin.
upphöra (also: sluta, gå över, lykta)
Eftersom betalningsbalansrestriktionen och problemen kommer att upphöra att existera.
Because the balance of payments constraint and problems will cease to exist.
När skall förföljelserna av medborgarrörelsens delegater upphöra?
When will lawsuits cease against representatives of the citizens ' movement?
När skall förföljelserna av medborgarrörelsens delegater upphöra?
When will lawsuits cease against representatives of the citizens' movement?
Den bör upphöra nu och denna församling bör förkasta detta direktiv.
It should desist now, and this assembly should reject this directive.
Vi uppmanar därför också demonstranterna att upphöra med våld.
We therefore also call on the demonstrators to desist from violence.
Jag ber er därför att upphöra med ert störande uppträdande.
If this warning is of no effect, then I will, with regret, have to order you from the Chamber, so I ask you to desist from your disorderly conduct.
Eritrea borde veta att också viljan att ge bistånd kan upphöra om demokratiska principer så flagrant missbrukats som i Eritrea idag.
Eritrea should know that the willingness to provide aid can disappear if democratic principles are abused as flagrantly as they are in Eritrea today.
Det skulle ta bort incitamentet för enpartiregimen att upphöra med de allvarliga brott mot mänskliga rättigheter som har begåtts under lång tid.
The impetus for the one-party regime to end the significant human rights violations that we have seen for so long would disappear.
.– Öppenhet i beslutsprocessen, vilket är något jag alltid har kämpat för, kan inte upphöra när det gäller antagandet av rättsakter.
Transparency in decision-making processes, something that I have always fought for, cannot disappear when it comes to adopting legislative acts.
Aer Lingus' beslut att upphöra med flygrutterna till London har inverkat negativt på regionen, inte minst ekonomiskt.
Aer Lingus's decision to discontinue flights to London has adversely affected the region, not least economically.
Om så är fallet, skulle ni nu öppet stödja och uppmuntra Förenade kungariket att upphöra med sina nuvarande metoder?
If that is so, would you now publicly support and encourage the United Kingdom to discontinue its present prosecutions?
Tidigare träffades ett tydligt avtal om att bidragen till varvssektorn skulle upphöra i mitten av 2001.
It was made clear in the past that the subsidies for the shipbuilding industry would be discontinued in mid-2001.
Enligt direktivet är medlemsstater skyldiga att upphöra med sådana otillåtna utsläpp.
Under the directive Member States are required to terminate such unauthorised releases.
Konkurrensverket kan anmoda ett företag att upphöra med en verksamhet om myndigheten anser att verksamheten hindrar konkurrensen.
The Swedish Competition Authority can order a company to terminate a business activity if it considers the business activity to be an obstruction to competition.
Om Demokratiska folkrepubliken Korea inte går med på att ändra sin politik och nedrusta när det gäller dess kärnvapen bör Europeiska unionens bidrag till KEDO fullständigt upphöra.
If the DPRK does not agree to reverse its policy and disarm in terms of its nuclear weapons then the whole KEDO contribution by the European Union should be terminated.
Detta är oparlamentariskt och bör därför upphöra.
That is unparliamentary, and therefore should be dropped.
Vi motsätter oss det förslag som beaktades om att kommissionens mandat skulle upphöra när arbetet med C-SIS, den centrala delen av Schengens informationssystem, är klart.
We are opposed to the idea, which was considered, of the Commission's mandate finishing when work on the C-SIS central system is concluded.
upphöra (also: skicka, släppa, anta, avge)
Vi ber internationella biståndsgivare, både statliga och icke-statliga, att upphöra med sin verksamhet på vissa områden om lagförslaget går igenom.
We ask international donors, both governmental and non-governmental, to cease their activities in certain fields should the bill pass.
Jag anser att det egentligen måste upphöra nu, eftersom tidsfristen för genomförandet av direktiv 220 / 90 redan har utlöpt.
I believe that it should actually end now, because the deadline for the implementation of Directive 220/ 90 has already passed.
Jag anser att det egentligen måste upphöra nu, eftersom tidsfristen för genomförandet av direktiv 220/90 redan har utlöpt.
I believe that it should actually end now, because the deadline for the implementation of Directive 220/90 has already passed.
upphöra

Synonyms (Swedish) for "upphöra":

upphöra

Context sentences for "upphöra" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDessa överträdelser måste nu upphöra och nya överträdelser måste förebyggas.
These infringements must now be removed and new infringements must be prevented.
SwedishSex: hjälp och stöd för att de paramilitära organisationerna skall kunna upphöra.
Besides, the regime itself recognises that it is a political/ military organisation.
SwedishDetta har tvingat många mjölkbönder i min valkrets att helt upphöra med sin verksamhet
That has driven many dairy farmers in my constituency out of business altogether.
SwedishVi kan inte upphöra med köttproduktionen över en natt, för kalvarna är redan avlade.
We cannot halt meat production overnight, because the calves are already gestating.
SwedishPortugals underskott på 4,1 procent 2001 väckte frågan om stödet borde upphöra.
Portugal's 4.1% deficit in 2001 raised the question of the possible suspension of funding.
SwedishVarje dag måste uppfödare upphöra med sin verksamhet under dramatiska omständigheter.
Every day, livestock breeders are being forced out of business in the most tragic way.
SwedishDen måste upphöra helt.
On the fifth aspect, that of distillation, you are right: it has to be stopped completely.
SwedishPortugals underskott på 4,1 procent 2001 väckte frågan om stödet borde upphöra.
Portugal's 4.1 % deficit in 2001 raised the question of the possible suspension of funding.
SwedishTre personer har skadats och FN har beslutat att upphöra med all sin verksamhet i Gaza.
Three people have been injured and the UN has decided to shut down all its operations.
SwedishDet iranska rättsväsendet hade beslutat att upphöra med stening som avrättningsmetod.
The Iranian judiciary had decided to suspend the use of stoning as a means of execution.
SwedishFör fem år sedan tvingades kanadensarna upphöra med torskfisket utanför Newfoundland.
Five years ago, the Canadian cod fishery off the coast of Newfoundland had to be closed.
SwedishUnder de senaste åren har man förberett sig på att verksamheterna skall upphöra i juni 2002.
In recent years preparations have been under way to wind it down in July 2002.
SwedishDet är självklart att djurplågeriet måste upphöra.
Mr President, Commissioner, it goes without saying that cruelty to animals must be stopped.
SwedishVi måste upphöra att driva våra ekonomier som om billigt fossilt bränsle var något bra.
We have to move away from running our economies as if cheap fossil fuel is a good thing.
SwedishDen andra punkten handlar om att hela förordningen ska upphöra att gälla 2030.
The second point concerns the fact that the regulation as a whole will be phased out in 2030.
SwedishKopplingen " invandring är lika med arbetstagare " måste också snarast upphöra.
Furthermore, we urgently need to correct the misconception that, 'immigration equals workers '.
SwedishÄven här - eller särskilt här - får våra insatser inte upphöra i framtiden.
Of course, however, here too - or here in particular - our efforts must not lapse in future.
SwedishDet kommer nu att upphöra, vilket är för väl.
This trick has been played one last time; it will now be laid to rest, and a good job too.
SwedishJag förespråkar att avtalet ska upphöra att gälla till dess att demokrati återupprättas på Fiji.
I am in favour of suspending the agreement until democracy is restored in Fiji.
SwedishFlaggstaternas stränghet får inte upphöra vid Europeiska unionen.
Other countries besides those of the EU must take a firm hand with the flag states.