SV upplösa
volume_up
[upplöste|har upplöst] {verb}

Han har beordrat polisen att upplösa fredliga demonstrationer, och efter att ha släppt politiska fångar låter han nu arrestera dem på nytt.
He has ordered his police to break up peaceful demonstrations and, having released political prisoners, he is now re-arresting them.
År 2006, efter Jugoslaviens upplösning, beslutade en enhällig väljarkår i Montenegro, den enda stat som fortfarande var förenad med Serbien, att med demokratiska medel upplösa denna union.
In 2006, after the break-up of Yugoslavia, the electorate of Montenegro, the last state to remain united with Serbia, decided democratically to end this union.
Å andra sidan finns det en risk för att det närmare samarbetet från ett annat håll kommer att upplösa Europas enhet och leda oss till en hel mosaik av olika samarbetsformer mellan regeringar.
The danger, however, is that reinforced cooperation will break up the unity of Europe through the back door, resulting in a patchwork of intergovernmental cooperation.
Armén har fullständigt misslyckats med att avväpna och upplösa milisen.
The army have failed miserably to disarm and disband the militia.
Kommer även rådet att fördöma detta motbjudande förhållande och uppmana IRA och Sinn Féin att omedelbart upplösa sitt olagliga arméråd?
Will the Council join in condemning this obscenity and call upon IRA/Sinn Féin to disband its illegal Army Council forthwith?
Förslagen ger också möjligheter för EU-staterna att på olika sätt straffa eller till och med upplösa organisationer som gömmer flyktingar.
The proposals also enable the Member States to impose various penalties on or even disband organisations which hide refugees.
Vårt första steg var därför att upplösa KGB och avskeda hela polisstyrkan ...
Our first step was therefore to dissolve the KGB and fire the entire police force ...
Den franska presidenten kan till exempel upplösa parlamentet.
The French president, for instance, can dissolve parliament.
Skulle det då inte vara enklare att upplösa folket och välja ett annat i dess ställe?
Would it not therefore be easier to dissolve the people and elect another in their place?
I dessa tider är det inte läge att upplösa barnomsorgen, utan vi bör nu bygga ut en kvalitativ barnomsorg som alla har råd med.
This is not a time to dismiss childcare but to increase quality, affordable childcare for all.
Detta skall vara en demokratisk kammare, men attityden påminner ibland om Bertolt Brechts kända strof ”Har folket fel får man upplösa folket och välja ett nytt”.
This is meant to be a democratic chamber, but its attitude sometimes recalls Bertolt Brecht's famous couplet 'Let us dismiss the people and elect another in their place'.
Om ni vill lägga fram en rad ändringsförslag i syfte att lamslå och upplösa Europas näringsliv, stora som små företag, skulle ni inte kunna ta fram något som förstörde mer.
If you wished to construct a series of amendments to cripple and disperse Europe’s industry, large and small, you could not devise anything more mischievous.
Detta innebär inte på något sätt att man ska upplösa AVS-gruppen, och våra AVS-partner delar i hög grad den synen.
This by no means signifies disrupting the ACP Group, and our ACP partners largely share this approach.
Stor oro uttrycktes av danska väljare över att slopandet av skatteveton i Europeiska unionen skulle upplösa de sociala trygghetsförmånerna i framtiden.
Serious concern was expressed among Danish voters that the elimination of tax vetoes within the European Union would dissipate future social security benefits.
Utvidgningen av Europeiska unionen får emellertid inte urvattna eller upplösa inflytandet för mindre medlemsstater med viktiga nationella intressen som måste skyddas.
However enlargement of the European Union must not dilute or dissipate the influence of smaller Member States with key national interests which must be protected.
Herr Blair, kanske vill ni också använda en del av ert inflytande i Turkiet för att upplösa handelsbojkotten mot Armenien och få en lösning på gränsfrågan.
Mr Blair, you might also might want to use some of your goodwill with Turkey to resolve the Armenia embargo and border issue.
Å ena sidan är det nödvändigt att få all väpnad aktivitet att upphöra och att upplösa terroristorganisationen ETA, men å andra sidan måste man ta itu med och lösa den politiska konflikten.
On the one hand, there is a need to cease all armed activity and dismantle the terrorist organisation ETA, but, on the other hand, the political conflict has to be faced and resolved.

Synonyms (Swedish) for "upplösa":

upplösa

Context sentences for "upplösa" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishMen en strävan efter vinstmaximering kan också upplösa en hållbar utveckling.
But striving for maximum profit can also derail sustainable development.
SwedishAlltså måste kommissionen snarast upplösa denna " tre asterisker " kategori.
For that reason, the Commission must eliminate this 'three-star ' category as soon as possible.
SwedishAlltså måste kommissionen snarast upplösa denna "tre asterisker"kategori.
For that reason, the Commission must eliminate this 'three-star' category as soon as possible.
SwedishSom anges i betänkandet bör man upplösa pelarstrukturen.
As stated in the report, the pillar structure should be done away with.
SwedishVill vissa gå bakåt och upplösa gemenskapens regelverk?
Do some want to go backwards and unravel the acquis communautaire?
SwedishVi måste upplösa denna spänning mellan dessa två element på ett lämpligt och balanserat sätt.
The next issue relates to the communication of data.
SwedishCuster rekommenderade Kongressen att försöka hitta ett sätt att upplösa avtalen med Lakota så snart som möjligt.
Custer recommends that Congress find a way to end the treaties with the Lakota as soon as possible.
SwedishNu har man huvudsakligen lyckats upplösa nedskärningarna.
Now we have been able to prevent most of these cuts.
SwedishUtåt vill ingen kännas vid de yttersta konsekvenserna av denna modell, som skulle upplösa nationerna.
In reality, no one desires the ultimate consequences of this model, in which the nations would cease to exist.
SwedishDetta innebär inte på något sätt att man ska upplösa AVS-gruppen, och våra AVS-partner delar i hög grad den synen.
This by no means signifies disrupting the ACP Group, and our ACP partners largely share this approach.
SwedishObjuden utländsk lagstiftning strömmade över gränsen i ett försök att förändra traditionerna och upplösa nationen.
Uninvited foreign regulations poured over the border attempting to change traditions and eliminate the country.
SwedishAtt upplösa de flaskhalsar som begränsar tillträdet för de angränsande områdena är dock inte till fördel för nätoperatörerna.
Network operators, however, have no interest in removing bottlenecks in the supply to their neighbours.
SwedishVi beklagar den turkiska författningsdomstolens beslut i december att upplösa Demokratiska samhällspartiet (DTP).
We regret the decision of the Constitutional Court of Turkey in December to close the Democratic Society Party (DTP).
SwedishDärför skulle det vara fel att förklara att krisutskottets arbete mer eller mindre är färdigt och att upplösa det.
It would therefore be incorrect to declare the work of the Crisis Committee more or less done and to end its mandate.
SwedishHandel och vandel måste upplösa de nationella aggressionerna, och de nödvändiga medlen för det skall ställas till förfogande.
Trade and change must replace national aggressions and the necessary means must be put in place to achieve this.
SwedishTibetanerna tvingades följa utländsk lagstiftning som hade som mål att ändra deras traditioner och upplösa deras land.
Tibetans were forced to comply with foreign regulations aimed at changing their traditions and eliminating their country.
SwedishDet är därför inte nödvändigt att upplösa budgetdisciplinen, och det är inte heller meningsfullt, så som kollegan Herman har påpekat.
It is therefore necessary not to ease budgetary discipline; to do so would not be prudent, as Mr Herman has emphasised.
SwedishEftersom man ändå på några års sikt kan vänta sig att konsumtionen sjunker permanent, måste man försöka upplösa lagren genom export.
As, at least for a few years, we can expect consumption to fall permanently, we should aim to release these stocks for export.
SwedishKung Gyanendras beslut i februari 2005 att upplösa regeringen och utlysa undantagstillstånd var droppen som fick bägaren att rinna över för nepaleserna.
. – Mr President, a new era is beginning in Nepal following 10 years of civil war and almost 13 000 deaths.
SwedishVi känner alla till OSSE: s svagheter, men det handlar väl snarare om att stärka denna organisation och inte om att upplösa den.
We are all aware of the weaknesses of the OSCE, but after all what we must do is strengthen this organisation rather than abandon it.