SV upplösning
volume_up
{common gender}

1. general

Risken för en upplösning och åternationalisering fortsätter följaktligen att öka.
Consequently, the danger of disintegration and renationalisation continues to grow.
Fler uppror skulle kunna ske inom Etiopien, vilket skulle kunna leda till upplösning.
There could be more rebellions inside Ethiopia, leading to disintegration.
Förtryck främjar inte integration utan resulterar i upplösning.
Suppression integrates nobody; it results in disintegration.
upplösning
På samma sätt skall bankens upplösning eller likvidation inte medföra några skatter eller avgifter.
Similarly, its dissolution or liquidation shall not give rise to any imposition.
Ukraina har blivit en stor geopolitisk fråga för Europa efter Sovjetunionens upplösning.
Ukraine has become a major geopolitical issue for Europe since the dissolution of the USSR.
Angående: Upplösning av EU:s 10-procentiga mål för biodrivmedel
Subject: Dissolution of the EU's 10% biofuel target
upplösning (also: uppbrott, uppdelning)
En sådan händelse hade kunnat leda till en upplösning av Europeiska unionen.
This sort of incident could have resulted in the break up of the European Union.
Marknaderna spekulerar om en upplösning av euron.
The markets are speculating on a euro break-up.
Om priset för utvidgningen vore en uppmjukning eller rent av en upplösning av den befintliga unionen, då får man inte betala det priset.
If the price of enlargement is the watering-down or even the break-up of the present Union, then it must not be paid.
upplösning (also: uppbrott, avslutning, uppdelning, brytning)
Marknaderna spekulerar om en upplösning av euron.
The markets are speculating on a euro break-up.
Om priset för utvidgningen vore en uppmjukning eller rent av en upplösning av den befintliga unionen, då får man inte betala det priset.
If the price of enlargement is the watering-down or even the break-up of the present Union, then it must not be paid.
Destabiliseringen började för omkring tio år sedan, i och med Jugoslaviens upplösning, i vilken Europeiska unionen spelade en avgörande roll.
Destabilisation began around ten years ago with the break-up of Yugoslavia, in which the European Union played a decisive part.
upplösning (also: förruttnelse, sönderfall)
upplösning (also: förvittring)
upplösning (also: avslag, avsked, uppgivande, hemförlovning)
(Applåder) Det finns de som anser att den publicitet och det kaos som skulle följa i spåren av en upplösning av kommissionen på något sätt skulle rensa upp i systemet.
(Applause) There are those who consider that the publicity and chaos which would accompany the dismissal of the Commission would somehow cleanse the system.
upplösning (also: oordning, desorganisation)
upplösning (also: splittring, söndring)
Med slutligen var det en upplösning på en upplösning.
But ultimately, it was a disruption on top of a disruption.
upplösning (also: dissociation)
Det organ som fattar de politiska besluten får ständigt alltmer ansvar, och vi måste se till att detta ansvar utnyttjas för att främja integration i stället för upplösning.
Overall, we are allocating new responsibilities to the political decision-making body, and we must try to make these responsibilities promote integration rather than dissociation.
upplösning (also: avräkning, utbyte, utdelning, avgörande)
volume_up
payoff {noun}
upplösning (also: lösning, facit)

2. technology

upplösning
På den här sidan väljer du grafiktyp och målbildskärmens upplösning.
You can choose the graphics type here and the target screen resolution.
Välj låg upplösning när visningen ska vara relativt stor.
Select the lower resolution, if the presentation has to be quite large.
Normal utskriftskvalitet motsvarar en upplösning på 200 dpi.
Normal print quality corresponds to a resolution of 200dpi.

3. "i drama och dylikt"

upplösning
volume_up
denouement {noun} (french)

4. electronics

upplösning (also: upplösningsförmåga)
På den här sidan väljer du grafiktyp och målbildskärmens upplösning.
You can choose the graphics type here and the target screen resolution.
Välj låg upplösning när visningen ska vara relativt stor.
Select the lower resolution, if the presentation has to be quite large.
Normal utskriftskvalitet motsvarar en upplösning på 200 dpi.
Normal print quality corresponds to a resolution of 200dpi.
upplösning (also: upplösningsförmåga)

Synonyms (Swedish) for "upplösning":

upplösning
Swedish

Context sentences for "upplösning" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Swedish(Applåder) Jag skulle vilja tacka alla dem som bidragit till denna lyckliga upplösning.
I would like to thank all those who helped to bring about this fortunate outcome.
SwedishDen politik som idag bedrivs i Östturkestan är ett folkmord genom etnisk upplösning.
What is happening today in Eastern Turkestan is a veritable policy of genocide by ethnic dilution.
SwedishSamhällets upplösning har till sist också en negativ effekt på den ekonomiska utvecklingen.
The corruption of society eventually harms economic development.
SwedishRegionen har befunnit sig i upplösning i ungefär tio år.
For about 10 years, the situation in the area has been fluid.
SwedishVi måste stoppa upp och fundera över de tänkbara konsekvenserna av en upplösning av det naturliga systemet.
We must stop and reflect on the possible implications of upsetting the laws of nature.
SwedishJugoslaviens upplösning. Även detta bör tas med som en viktig faktor.
I believe that should be seen as an important factor too.
SwedishDen grundläggande bristen hos dagens europeiska integration är att denna andra hörnsten är i upplösning.
The main flaw in European integration today is the lack of emphasis on this second pillar.
SwedishFörtryck främjar inte integration utan resulterar i upplösning.
Tibet is not a minority problem; the problem is that it is a country that has been overrun by colonisers.
SwedishFör närvarande, som ni tagit upp i ert tal, ser vi upplösning, käbbel och ett möjligt misslyckande.
At the moment, as your address has demonstrated, we see disunion, squabbling and the prospect of failure.
SwedishDen översta författningsdomstolen står för sin upplösning.
The Supreme Constitutional Court is about to be dissolved.
SwedishDet finns alltså två hot som man måste konfronteras med: hotet om upplösning och hotet om handlingsförlamning.
Thus we have to deal with two threats: on the one hand, explosion, and on the other, paralysis.
SwedishDärför hoppas vi att en process som i slutändan kan få en lyckosam upplösning nu har satts igång här.
We therefore hope that a process has now been begun here that can ultimately be brought to a successful conclusion.
SwedishDet är inte bara förbränning som kommer i fråga utan nu finns det även en natriumhydrolysmetod för upplösning av kreatur.
Not only is there incineration but there is now a sodium hydrolysis method of dissolving cattle.
SwedishJag tror att Kosovofrågan och dess lyckliga upplösning i någon mån har ställt de sex senaste månaderna i skuggan.
I believe that the Kosovo affair and its favourable outcome have eclipsed the six months which have just passed.
SwedishDet närmare samarbetet antogs i Amsterdam enbart för att kunna kryssa mellan två blindskär: förlamning och upplösning.
Closer cooperation was only adopted at Amsterdam to navigate between two pitfalls: paralysis or fragmentation.
SwedishIrland är ett av de två länder där en majoritet skulle beklaga en upplösning av Europeiska unionen.
Mr President, Ireland is one of the two countries in which a majority of people would regret the EU's being dissolved.
SwedishDet vi inte vill se är en upplösning av den ryska centralstaten och en uppsplittring i regionala krafter.
We do not want to see the centre of power in the Russian State disintegrate and split up into a host of regional power bases.
SwedishIngen utveckling kan stödja sig på social utslagning av arbetskraften och på socialförsäkringssystemets upplösning.
Reducing the workforce to poverty and dissolving the social protection system cannot be a basis for any kind of growth.
SwedishFörutom problemet med upplösning av partier anser jag att det är viktigt att diskutera den demokratiska omvandlingen mer generellt.
I think it is important, apart from party closures, to discuss the democratic transformation more broadly.
SwedishI europabolaget leder en flytt av huvudkvarteret varken till upplösning av bolaget eller till att en ny juridisk person inrättas.
With an SE, a transfer will not result in the company being dissolved or in a new legal entity being created.