"uppleva" English translation

SV

"uppleva" in English

SV uppleva
volume_up
[upplevde|har upplevt] {verb}

Men Japan och Ryssland kommer att få uppleva en befolkningsminskning.
Yet, Japan and Russia will experience a declining population.
Vi kan uppleva denna dagligen, även i denna församling och i detta hus.
We can experience this on a daily basis, both in this Assembly and in this House too.
De tror att mat från McDonald's är godare, och det får dem att uppleva det som godare.
They believe McDonald's food is tastier, and it leads them to experience it as tastier.
uppleva (also: ha, , lura, visa)
Den känslan kommer en man aldrig att behöva uppleva och det är en viktig skillnad.
This is a feeling which men will never have and it is an important difference.
Vem hade anat att vi skulle få uppleva sådana förändringar de senaste 20 åren?
Who could have predicted the rate of change that we have seen in the past 20 years?
Det innebär radikala förändringar, precis som även andra kandidatländer fått uppleva.
That means radical changes, as other candidates have also experienced.
Vi vet att detta är ambitiöst, men Kroatien förtjänar att äntligen få uppleva rättvisa.
We know that this is ambitious, but Croatia deserves to see justice at long last.
dit människor kunde komma för att uppleva en annan verklighet.
We know about the circuses, the arenas, the theaters.
Men ni upplever en frihet som andra kvinnor aldrig får uppleva.
But you will experience a freedom other women will never know.
Ni kommer nu att få uppleva att man i Europa ofta måste cykla mot vinden.
You will now learn that, in Europe, you will often be cycling into the wind.
De som inte lär av historien kan tvingas uppleva katastrofen igen.
Those who do not learn their lesson from history will sometimes experience the disaster again.
Det är mycket riktigt otillfredsställande att uppleva att Europaparlamentet inte riktigt har hörts i det här unika fallet.
It is indeed disappointing to learn that in this unique instance Parliament has not really been consulted.
Jag har träffat många av dem och har fått uppleva deras påhittighet och entusiasm på nära håll.
I have met many of them and have experienced at first hand their resourcefulness and dedication.
För att förverkliga dessa målsättningar måste invånarna lära känna sitt hus eller ännu hellre sitt hem och framför allt lära sig uppleva det.
In order to meet these objectives, the residents need to get to know and get a feel for their house, or rather their home.
Själv har jag som föredragande för detta parlament för Slovakien på nära håll fått uppleva de ansträngningar som Slovakien har gjort för att kunna uppfylla EU: s villkor.
As rapporteur for this Parliament for Slovakia, I myself have experienced the efforts made by the Slovaks to meet the EU's conditions at close hand.
uppleva (also: titta på, laga, ordna, upptäcka)
Tyvärr fick mina föräldrar inte uppleva detta historiska ögonblick.
It is unfortunate that my parents could not live to see this event.
Att uppleva fred under de olympiska spelen i Turin kommer emellertid att vara ett steg framåt.
However, to see peace during the period of the Turin Games will be a step forward.
Vi vet att detta är ambitiöst, men Kroatien förtjänar att äntligen få uppleva rättvisa.
We know that this is ambitious, but Croatia deserves to see justice at long last.
uppleva (also: ha, känna)
uppleva (also: genomleva)
Vi kommer hela tiden att få uppleva tragedier av detta slag, och vi kommer – med all rätt – att ådra oss förakt, eftersom vi inte har klarat att genomföra en så grundläggande uppgift.
We will constantly live through tragedies of this kind and we will continue – justifiably - to attract scorn, because we will have been incapable of carrying out a crucial task.
uppleva
För att förverkliga dessa målsättningar måste invånarna lära känna sitt hus eller ännu hellre sitt hem och framför allt lära sig uppleva det.
In order to meet these objectives, the residents need to get to know and get a feel for their house, or rather their home.
Själv har jag som föredragande för detta parlament för Slovakien på nära håll fått uppleva de ansträngningar som Slovakien har gjort för att kunna uppfylla EU: s villkor.
As rapporteur for this Parliament for Slovakia, I myself have experienced the efforts made by the Slovaks to meet the EU's conditions at close hand.
Förutsatt att de uppfyller de nödvändiga villkoren kommer vi under 2007 att uppleva Bulgariens och Rumäniens anslutning, och jag ser fram emot deras bidrag till EU.
Provided they meet the necessary conditions, in 2007 we shall see the accession of Bulgaria and Romania, and I look forward to their contribution to the European Union.

Synonyms (Swedish) for "uppleva":

uppleva

Context sentences for "uppleva" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishGuinea har sedan sin självständighet 1958 endast fått uppleva diktatoriska regimer.
Since its independence in 1958, Guinea has only ever known dictatorial regimes.
SwedishDen känslan kommer en man aldrig att behöva uppleva och det är en viktig skillnad.
This is a feeling which men will never have and it is an important difference.
SwedishVem hade anat att vi skulle få uppleva sådana förändringar de senaste 20 åren?
Who could have predicted the rate of change that we have seen in the past 20 years?
SwedishHelt nyligen har Thailand fått uppleva solidaritet från hela världen efter tsunamin.
Thailand experienced the world’ s solidarity only recently after the tsunami.
SwedishMånga av oss trodde inte att vi skulle få uppleva Berlinmurens fall under vår livstid.
Many of us did not believe we would see the Berlin Wall come down in our lifetime.
SwedishAtt Irland fick uppleva solidaritet från Europa under krisen är dock något positivt!
Ireland experienced European solidarity during the crisis. That is a positive thing!
SwedishVi vet att detta är ambitiöst, men Kroatien förtjänar att äntligen få uppleva rättvisa.
We know that this is ambitious, but Croatia deserves to see justice at long last.
SwedishHelt nyligen har Thailand fått uppleva solidaritet från hela världen efter tsunamin.
Thailand experienced the world’s solidarity only recently after the tsunami.
SwedishJag ser fram emot att uppleva att denna strategi tillämpas i resten av Europa.
I look forward to seeing this approach applied across the rest of Europe.
SwedishNittonhundratalet var ett århundrade då vi fick uppleva de värsta massmorden i historien.
The 20th century was the century that saw the most shocking massacres in history.
SwedishVi måste komma ihåg historiens fasor, om vi inte vill uppleva dem på nytt.
We need to remember the horrors of history if we do not want to relive them.
SwedishFör två och ett halvt år sedan besökte jag Nicosia och fick uppleva den stadens delning.
Two and a half years ago, I visited Nicosia and saw how that city was divided.
SwedishLandet har alltid haft en blomstrande kultur, som man ännu i dag kan uppleva där.
It has always enjoyed a flourishing culture, much of which one can sense there even today.
SwedishNi kommer nu att få uppleva att man i Europa ofta måste cykla mot vinden.
You will now learn that, in Europe, you will often be cycling into the wind.
SwedishDet har vi ju ofta fått uppleva i utskottet för externa ekonomiska förbindelser.
That is something we very often experience in the Committee on External Economic Relations.
SwedishJag hoppas att även de kommer att få uppleva att viseringskravet avskaffas 2010.
I hope that in 2010, they will also be able to see the visas waived.
SwedishNi kan naturligtvis mycket väl få uppleva vår hundrade födelsedag.
Mrs McAvan, you of course may well live to see our hundredth birthday.
SwedishAnnars kommer vi under lång tid framöver få uppleva det vi dagligen får ta del av i media.
Otherwise we will have to go on and on hearing these same daily media reports.
SwedishDe tror att mat från McDonald's är godare, och det får dem att uppleva det som godare.
They believe McDonald's food is tastier, and it leads them to experience it as tastier.
SwedishOch det andra är att människor verkar uppleva en faktisk kommunikation.
And the second is that people seem to be experiencing an actual connection.