"uppmärksamhet" English translation

SV

"uppmärksamhet" in English

SV uppmärksamhet
volume_up
{common gender}

uppmärksamhet (also: omsorg, kännedom, vård, omtanke)
Det krävs också särskild uppmärksamhet för kostnaderna för produktionsmedlen.
Special attention is also required for the costs of the means of production.
Kampen mot detta skamliga brott förtjänar brådskande och speciell uppmärksamhet.
The fight against this shameful crime deserves urgent and specific attention.
. – Jag vill fästa ordförandeskapets uppmärksamhet på Euratomfördraget.
I wish to draw the attention of the presidency to the Euratom Treaty.
uppmärksamhet
Klarsynthet och uppmärksamhet mot varandra gagnar parlamentets traditioner.
Clear-mindedness and open attentiveness towards each other befit its traditions.
Jag tackar än en gång alla ledamöter för er uppmärksamhet.
Many thanks once again to all my fellow Members and for their attentiveness.
Och för henne tydde det på den typen av uppmärksamhet hon behövde.
And to her, that spoke of a kind of attentiveness that she needed.
uppmärksamhet (also: kunskap, kännedom, medvetenhet)
Evenemang för att dra uppmärksamhet till deponeringar och transporter organiseras där risken är hög.
Awareness events concerning landfills and waste shipments are organised where the risk is high.
Vid sidan av tillsyn och sanktioner är utbildning och medvetenhet områden som kommissionen kommer att ägna stor uppmärksamhet åt.
Besides control and sanctions, education and awareness are areas to which the Commission will give strong emphasis.
Medvetenheten om att vi måste kommunicera effektivare med allmänheten om vad Europa är och vad det gör kräver ständig uppmärksamhet.
The awareness that we need to communicate more effectively with the public about what Europe is and what it is doing requires constant attention.
uppmärksamhet (also: avsikt, minne, åsikt, sinne)
volume_up
mind {noun}
Trots detta skulle jag vilja dra kommissionens uppmärksamhet till en annan fråga.
However, I should like to focus the Commission's mind on another issue.
Med dessa ord tackar jag hjärtligt för er uppmärksamhet!
With that in mind, I thank you warmly for your attention.
Jag hoppas att också ni, i ljuset av detta, skall skänka nödvändig uppmärksamhet åt relationerna med det landet.
I hope that you too will bear this in mind in your relations with that country.
uppmärksamhet (also: ton, märke, stämning, beaktande)
volume_up
note {noun}
Han borde fästa större uppmärksamhet vid frasen " fredsbevarande verksamhet ".
He should take more note of the phrase " peacekeeping operations ".
Han borde fästa större uppmärksamhet vid frasen " fredsbevarande verksamhet" .
He should take more note of the phrase "peacekeeping operations".
Jag avslutar med detta påpekande och tackar för er uppmärksamhet.
I shall conclude on that note and thank you for your attention.
uppmärksamhet (also: beaktande, kännedom, avi, uppsägning)
volume_up
notice {noun}
Tack för att ni påkallat vår uppmärksamhet avseende detta.
Mr Tomlinson, thank you for the notice of the question.
Det kanske är sant, men EU fäster ingen uppmärksamhet vid folkets röst.
This may be true, but Europe does not take any notice of the democratic voice of the people.
Jag förmodar att det bara undgick er uppmärksamhet.
I assume that this has simply escaped your notice.
uppmärksamhet (also: aktning, hänsyn, avseende, hänseende)
volume_up
regard {noun}
Därför följer vi med uppmärksamhet det som händer med OECD: s överenskommelser.
In this regard we are following developments in the CSCE agreements closely.
Ämnet subsidiaritet måste också få tillräckligt uppmärksamhet i detta sammanhang.
The subject of subsidiarity must also be given adequate consideration in this regard.
Vad beträffar möjliga undantag, herr talman, vill jag be om uppmärksamhet för två problem.
With regard to possible exceptions, I should like to draw your attention to two problems.
uppmärksamhet (also: försiktighet, vaksamhet, påpasslighet)
Jag är också säker på att de känner viss tillfredsställelse över detta eftersom parlamentets engagemang och uppmärksamhet i denna fråga stort har bidragit till detta.
I am also certain that they will take some satisfaction in it because the vigilance and attention this Parliament has shown on this issue has been helpful.
Dessa åtgärder, i likhet med de nationella myndigheternas och finansiella institutens ökade uppmärksamhet, är avgörande för att minska risken för penningtvätt när euron införs.
These measures, along with the increased vigilance of the national authorities and financial institutions, are crucial to reducing the risk of money laundering on the introduction of the euro.
Det är med andra ord av den största betydelse att vi ägnar dricksvattnet den största uppmärksamhet och att vi uppmärksamt studerar och godkänner de förordningar som gäller vattnet.
In my view, it is, therefore, immensely important to exercise extreme vigilance over the water we all drink and, consequently, to study and approve the provisions referred to here.
uppmärksamhet (also: omsorg, varsamhet)
volume_up
heed {noun}
uppmärksamhet (also: igenkännande)

Synonyms (Swedish) for "uppmärksamhet":

uppmärksamhet
Swedish

Context sentences for "uppmärksamhet" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVi har förmodligen inte ägnat denna fråga tillräcklig uppmärksamhet i parlamentet.
We probably have not given enough consideration to this issue in this Parliament.
SwedishJag tycker det är rätt att föredraganden ber om uppmärksamhet för den frågan.
I think it quite proper that the rapporteur should ask for that to be addressed.
SwedishVi måste även ägna stor uppmärksamhet åt respekt för de grundläggande rättigheterna.
We will also have to give full consideration to respect for fundamental rights.
SwedishVi har lyssnat till er med uppmärksamhet, och vi är oroliga.
Mr President Prodi, we have listened to you attentively and we are concerned.
SwedishDen sydliga delen, så nära Mellanöstern, förtjänar där prioriterad uppmärksamhet.
And priority should be given here to the southern flank bordering on the Middle East.
SwedishSärskild uppmärksamhet måste riktas mot situationen för små och medelstora företag.
Special account must be taken of the position of small and medium-sized enterprises.
SwedishDärför är det särskilt lämpligt att i denna debatt ägna uppmärksamhet åt tre saker.
It is therefore particularly apt to acknowledge three things in this debate.
SwedishFör det tredje måste särskild uppmärksamhet ägnas åt era internationella förhandlingar.
One such matter is the much-needed regulation of the fruit and vegetable market.
SwedishUppmärksamhet måste fortfarande ägnas åt hur allmänheten skall få information.
The Commissioner could perhaps explain how this should be done in practice.
SwedishDärför bör vår särskilda uppmärksamhet och vårt starkaste stöd komma dem till del.
They should therefore be our priority, and they deserve our greatest possible support.
SwedishDet är emellertid inte bara fri rörlighet för varor som vi bör ägna uppmärksamhet åt.
However, it is not only the free movement of goods that we should be concerned about.
SwedishAlla dessa resurser har stått i centrum för utländska investerares uppmärksamhet.
All of these have been the centre of attraction for foreign investors.
SwedishSärskild uppmärksamhet bör ägnas de små och medelstora företagens ställning.
We would ask that special consideration be given to the position of SMEs.
SwedishEuron har fått, och får fortfarande stor uppmärksamhet i de indiska medierna.
The euro has received, and continues to receive, extensive coverage in the Indian media.
SwedishDärför anser jag att frågan förtjänar samma uppmärksamhet av parlamentet.
Therefore, I believe that it is worthy of equal consideration by the House.
SwedishAlla politiker och beslutsfattare bör ägna denna fråga den uppmärksamhet som den förtjänar.
Every policymaker and decision-maker should give this matter due consideration.
SwedishVi lyssnade med stor uppmärksamhet till er.
Madam President, Commissioner, we have listened to you very carefully.
SwedishDen fjärde prioriteten är den uppmärksamhet som ägnas de nya riskerna.
The fourth priority is the consideration which needs to be given to new risks.
SwedishNu har vi krisen i Irak, som verkligen måste få rådets största uppmärksamhet.
Now we have the crisis in Iraq, which really must be given the Council's best attentions.
SwedishDärför är det viktigt att uppdraget får den uppmärksamhet som behövs.
It is therefore important that the requisite publicity be given to the mission.