SV uppmuntran
volume_up
{common gender}

uppmuntran (also: ny tillförsikt)
Konsumenterna behöver riktig information och de behöver uppmuntran.
The consumers need correct information and they need reassurance.
Vi kommer att invänta omröstningen, men vi vet att den europeiska allmänheten förväntar sig betydligt mer av oss än solidaritet och moralisk uppmuntran.
We will await the result of the vote, Commissioner, but we know that the European public is expecting a great deal more of us than solidarity and moral reassurance.
Som ledamot av Europaparlamentets delegation för förbindelserna med Kina välkomnar jag Byrnes uttalande och uppmuntran.
Madam President, as a member of Parliament's Delegation for relations with the People's Republic of China, I welcome the statement and reassurances given by Mr Byrne.
uppmuntran (also: uppmaning, förmaning)

Synonyms (Swedish) for "uppmuntran":

uppmuntran
uppmuntra

Context sentences for "uppmuntran" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishFamiljerna måste garanteras ett system som ger dem effektiv uppmuntran och skydd.
Families must be guaranteed a system that encourages them effectively, and protection.
SwedishNaturligtvis innebär detta att vi måste ge uppmuntran och resurser åt denna sektor.
This, of course, means that we must provide incentives and resources for this sector.
SwedishDen andra frågan som jag önskar ta upp rör uppmuntran av en politik för kvalitet.
The second question I should like to raise relates to the policy of encouraging quality.
SwedishDet tar bort all uppmuntran att övergå till mer selektiva fångstmetoder.
It removes all incentives to change over to more selective catching methods.
SwedishDetta är naturligtvis delvis rent av en uppmuntran till gränsöverskridande miljöbrott.
This is then naturally to some extent an incentive for cross­border environmental crimes.
SwedishUppmuntran av förnybara energikällor faller under samma rubrik.
Encouraging the use of renewable sources of energy comes under the same heading.
SwedishVi har faktiskt sett att rasistiska brott och uppmuntran till våld ökar inom EU.
We have, in fact, seen that racist crimes and incitement to violence are on the increase in Europe.
SwedishBristande solidaritet och underkastelse inför en angripare innebär alltid en uppmuntran för denne.
Lack of solidarity and subservience to an aggressor always encourages the latter.
SwedishSamtidigt får andra medlemsstater som redan gör bra ifrån sig inte tillräcklig uppmuntran.
Meanwhile others, who had already been performing well, are not given adequate incentives.
SwedishJag hoppas att effekten av vår debatt skall vara en uppmuntran för de nya kandidatländerna.
I hope our debate will give the new candidate states a shot in the arm.
Swedishkommissionens uttalande om uppmuntran till produktion av växtproteiner.
Commission statement on incentives for vegetable protein production.
SwedishDet är en enorm uppmuntran fjorton dagar innan den fjärde ministerkonferensen börjar.
This is a tremendous boost a fortnight prior to the start of this Fourth Ministerial Conference.
SwedishSom lösning ser jag en klar uppmuntran till företagsamhet.
The solution, as I see it, lies in clearly encouraging entrepreneurship.
SwedishFör det andra måste stöd och uppmuntran till små och medelstora företag i industrisektorn betonas.
Ladies and gentlemen, this is a gross corruption of feminist ideals.
SwedishDessutom är den en uppmuntran till att uppodla nedlagda arealer.
It would also offer an incentive for cultivating set-aside areas.
SwedishDet skulle vara en egendomlig uppmuntran eller belöning för att landet i själva verket struntat i oss.
It would be a bizarre incentive or reward for, in effect, ignoring us.
SwedishVi har alltid tänkt i termer av positiv diskriminering och uppmuntran hellre än sanktioner.
We have always thought more in terms of positive discrimination and incentives rather than sanctions.
SwedishPå detta sätt riktar vi möjligen, vilket jag hoppas, en uppmuntran till toppmötet i Helsningfors i december.
This may, as I hope, provide an impetus for the Helsinki summit in December.
SwedishDet skall vara en uppmuntran till att återvinna konsumentens förtroende i jordbrukssektorn.
It will be an incentive for farmers to win back the consumer's trust in agriculture and farm products.
SwedishJag fick klart intryck av att han förtjänade uppmuntran.
I was under the distinct impression that this man needed cheering up.