SV uppskatta
volume_up
[uppskattade|har uppskattat] {verb}

Jag skulle uppskatta ett uttalande från kommissionären om denna specifika fråga.
I would appreciate a statement from the Commissioner on that particular point.
Jag skulle uppskatta ett klargörande av kommissionen angående detta.
I would appreciate clarification by the Commission on this point.
Jag är säker på att ni efter Seattle kommer att uppskatta betydelsen av dessa avtal.
After Seattle I am sure you will appreciate the significance of these agreements.
Detta gör det ytterst svårt att uppskatta exakt hur stora riskerna är.
This makes it extremely difficult to assess the precise degree of risk involved.
Man har i ett antal undersökningar försökt uppskatta storleken på fördelarna för Europeiska unionen.
A number of studies have tried to assess the magnitude of the benefits for the European Union.
Skatteförlusterna till följd av fusk är svåra att uppskatta.
The tax losses due to fraud are difficult to assess.
Det har gjort det möjligt att bättre uppskatta omfattningen av de humanitära hjälpbehoven.
This has allowed a better estimate of the extent of humanitarian aid needs.
När du kan uppskatta värdet på varje webbplatsmål är det enkelt att omvandla till pengar.
Once you can estimate the value of each of your site goals, it is straightforward to monetize your website.
Are we able to estimate future needs on this point?
Det vittnar om sinne för verkligheten att respektera och uppskatta denna skillnad.
To respect and value these differences shows that we still have our feet firmly on the ground.
Alla åtgärder måste ha ett bestämt mål: att uppskatta mänsklig värdighet.
All the measures have a precise objective: to value human dignity.
När du kan uppskatta värdet på varje webbplatsmål är det enkelt att omvandla till pengar.
Once you can estimate the value of each of your site goals, it is straightforward to monetize your website.
uppskatta
volume_up
to welcome [welcomed|welcomed] {vb} (accept gladly)
Jag skulle uppskatta om kommissionen kunde rapportera årligen om detta till Europaparlamentet.
I would welcome an annual report from the Commission to the European Parliament.
Jag skulle uppskatta ett svar från den med hänsyn till de punkter man tar upp i undersökningen.
I would welcome a response from it with regard to the points highlighted in it.
Jag sade att jag skulle uppskatta om man övervägde ett uppskjutande av omröstningen som en möjlighet.
I said I would welcome it if a postponement of the vote were considered as a possibility.
uppskatta (also: döda, fälla, reda ut, begripa)
Vi skulle uppskatta det ifall ni kunde betala fakturan inom de närmaste dagarna.
We would appreciate if you cleared your account within the next few days.
Utan värderingar är det svårt att uppskatta i vilken omfattning man kommer att sträva efter de föreslagna möjligheterna.
On the other hand, there can be no doubt that, on account of the delays that have occurred, this is a document that does not give a quantitative expression of priorities.
I första hand har de ofta misslyckats med att uppskatta de olika ekonomiska och sociala roller som kvinnorna har i projektområdena på ett riktigt sätt.
Firstly, they have often failed to take proper account of the various economic and social roles carried out by women in the project areas.
Vilka är de viktigaste punkterna i detta skede för att vi ska uppskatta det arbete som har gjorts?
What are the most important points, at this stage, to help us appraise the work that has been done?
Jag uppskattar kollega de Lage mycket, och jag vet också att uppskatta hennes arbete.
I hold my colleague, Mrs Miranda de Lage, in high esteem and I also have the highest regard for her work.
Jag skulle uppskatta om man vidtog nödvändiga åtgärder genast.
I would be grateful if we could take immediate and crucial measures.
Jag skulle uppskatta om parlamentets presidium underrättar oss om vilka åtgärder som bör vidtas.
I would be grateful if Parliament's Bureau could advise on the necessary measures.
Alla åtgärder måste ha ett bestämt mål: att uppskatta mänsklig värdighet.
All the measures have a precise objective: to value human dignity.
Vi vet alla att uppskatta de små och medelstora företagens roll när det gäller att skapa och säkra utbildnings- och arbetsplatser.
We are all aware of the key role played by SMEs in creating and consolidating training places and jobs.
Jag skulle uppskatta om ni lade ned era plakat så att vi kan fortsätta debatten.
I would appreciate it if you would put down your placards so that we can proceed with the debate.
uppskatta (also: tycka om)
Skatteförlusterna till följd av fusk är svåra att uppskatta.
The tax losses due to fraud are difficult to assess.
Efter att vi 1991 återfått vår självständighet var vi äntligen fria att tala vårt eget språk och fick möjlighet att uppskatta vår kultur och vår identitet.
After restoring our independence in 1991, we finally enjoyed the liberty to speak our language and treasure our culture and identity.
uppskatta
Jag skulle uppskatta om man vidtog nödvändiga åtgärder genast.
I would be grateful if we could take immediate and crucial measures.
Jag skulle därför uppskatta om kommissionären explicit vill gå in på den punkten.
I should therefore be very grateful to hear what the Commissioner thinks about this.
Jag skulle uppskatta om parlamentets presidium underrättar oss om vilka åtgärder som bör vidtas.
I would be grateful if Parliament's Bureau could advise on the necessary measures.
uppskatta
volume_up
to preciate {vb} [slg.] [abbr.] (appreciate)

Context sentences for "uppskatta" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishMed kemikalier är det alltid en fråga om att uppskatta hur stor risk det rör sig om.
With chemicals it is always a question of weighing up the degree of risk involved.
SwedishVi skulle också uppskatta att en ny budgetpost införs för Leader East-instrumentet.
To begin with we would like to see more money being set aside for the LEADER programme.
SwedishGemenskapen är skyldig att uppskatta detta och alltså vidta de påvisade åtgärderna.
The Community must consider this fact and, in consequence, must take the necessary action.
SwedishJag skulle uppskatta om vi kunde få igång en intensivare dialog om detta med Ryssland.
I would be delighted if we could start an intensive dialogue with Russia.
SwedishVi skulle naturligtvis uppskatta om detta organ skulle få möjlighet att föra samtal med er.
We would, of course, be pleased if this body were to be able to have talks with you.
SwedishDessförinnan hade herr De Gucht presenterat en rapport, som vi alla borde uppskatta.
It was preceded by the report of Mr De Gucht, which each of us should hold in great respect.
SwedishÖsterrike är inte ensamt om att uppskatta sin budgetbörda för stor.
Austria is not alone in saying that it estimates its budgetary burden is too great.
SwedishJag skulle uppskatta mycket om ni i era rapporter i mitten av maj kunde ta upp denna fråga.
I would be much obliged if you, in your reports in mid-May, could refer to this topic.
SwedishJag skulle verkligen uppskatta om ni bekräftade detta i ert svar.
It would be of vital importance if you could confirm this in your response.
SwedishHan är en erkänd expert på området och det bör vi uppskatta.
He is an acknowledged expert in this area, and I believe we must recognise that.
SwedishVi har lagt fram förslag angående detta och vi skulle uppskatta ett positivt svar.
We have made proposals on this subject and we would be pleased if they received a positive response.
SwedishDet kommer säkert löntagarna, som uppenbarligen betraktas som en tröghetskraft, att uppskatta mycket.
Wage earners, obviously viewed as the force of inertia, will be most appreciative.
SwedishJag hoppas att denna rapport kommer att bidra till att jag kan uppskatta nyttan av ett sådant organ.
Think how many there were which were not reported because they were not identified.
SwedishJag skulle uppskatta om ni kunde säga lite mer om den bestämmelsen.
I would be delighted if you could say some more about that provision.
SwedishJag skulle verkligen uppskatta lite mer stringens i inläggen.
The truth, ladies and gentlemen, is that a little more rigour in the interventions would not go amiss.
SwedishFör närvarande är det dock inte möjligt att uppskatta vilka åtgärder vi kommer att vidta.
At the moment, however, our actions are subject to imponderables.
SwedishDet är Italien som har lärt världen äta och uppskatta den!
It is because of Italy that people are eating and enjoying it throughout the world!
SwedishVi skulle uppskatta om ni sa ett enda ord om detta utöver en generell anmärkning.
We would be delighted to hear just one word from you on this subject that is not merely a general remark.
SwedishOmfattningen av de ekonomiska konsekvenserna är hittills omöjliga att uppskatta.
The financial consequences are unquantifiable as yet.
SwedishJag skulle uppskatta en så bred debatt som möjligt med er och med andra intresserade ledamöter.
I should be happy to have as broad a debate as possible with you and other interested Members.