"uppsving" English translation

SV

"uppsving" in English

volume_up
uppsving {comm. gen.}
EN

SV uppsving
volume_up
{neuter}

1. general

uppsving
Latinamerika har trots sitt tveklösa ekonomiska och demokratiska uppsving hamnat i skuggan av världspolitiken under 90-talet.
In spite of its undisputed economic and democratic upswing in the 1990s, Latin America has to some extent taken a back place in international politics.
Tack vare denna fick vi en lång period av fred som möjliggjorde ett aldrig tidigare skådat uppsving med både ljusa och mörka sidor.
For it is to that Congress that we owe the long period of peace that gave rise to the astonishing economic upswing of that era, which had both its bright and its dark sides.
Det visar ett perspektiv där ett uppsving börjar ta form, och det visar på framtidsutsikter och nödvändiga åtgärder, som Karl von Wogau sedan också har kompletterat.
In terms of outlook, the document points to an upswing, to long-term prospects and the measures required to achieve this, which Karl von Wogau then proceeded to enlarge upon.
uppsving (also: boom, dån, brus, bang)
volume_up
boom {noun}
Jag skulle också vilja påpeka att motorcykelåkandet har ett uppsving för närvarande.
I should also like to point out that motorcycling is enjoying a boom at the moment.
Detta uppsving drevs fram av euroräntenivåerna som varit alltför låga men som nu är för höga.
The boom was driven by euro interest rates which had been far too low but are now too high.
Ingen trodde till exempel att stålindustrin plötsligt skulle få ett uppsving igen.
No one ever thought, for example, that the steel industry would suddenly boom again.
uppsving (also: förbättring, ökning, lyft, knuff)
volume_up
boost {noun}
Det kommer att ge ett välbehövligt uppsving i eftersläpande landsbygdsekonomier.
This will provide a well-needed boost to the flagging rural economies.
Den europeiska enandeprocessen behöver tveklöst ett uppsving.
Ladies and gentlemen, the European unification process undoubtedly needs a boost.
Detta gör att kontrollerna får ett enormt uppsving och att gott uppförande belönas.
This gives inspection an enormous boost and good behaviour is rewarded.

2. business

uppsving (also: konjukturuppgång)
Både inom och utanför Europa står vi inför ett uppsving av våld riktat mot invandrare, flyktingar och asylsökande och mot minoriteter som romerna.
Both within Europe and more widely, we are facing an upsurge in violent attacks targeting migrants, refugees and asylum-seekers, as well as minorities such as the Roma.

Synonyms (Swedish) for "uppsving":

uppsving

Context sentences for "uppsving" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishGenom ekonomins uppsving är visserligen framtidsutsikterna gynnsamma på kort sikt.
It is true that the short-term outlook is good due to the economy picking up.
SwedishSmå lokala hemindustriföretag har stora möjligheter att ge lokala ekonomier ett uppsving.
Small local cottage industries have great scope for boosting local economies.
SwedishDet beror på säkerheten i ett land, om ett ekonomiskt uppsving över huvud taget är möjligt.
Whether or not an economic upturn really is a possibility hinges on security.
SwedishGenom att säkerställa att vi tillhandahåller detta ger vi tjänsteekonomin det uppsving den behöver.
It agreed that the current text needed to be modified if it was to be adopted.
SwedishDet sydliga lägret måste inse att Kinas uppsving har konsekvenser.
The southern camp must realise that China's rise has consequences.
SwedishDe utmärkte sig och gav ekonomier och kulturell och demokratisk rikedom i värdländerna ett uppsving.
They excelled and boosted the economies and cultural and democratic wealth of the host countries.
SwedishDe enas uppsving skulle dra med sig de andra, men det var motsatsen som skedde.
In theory, the leaps forward achieved by some should drag others along behind, but in fact the opposite has occurred.
SwedishDe här frågorna visar att utbildningen har fått ett uppsving.
Mr President, this is a package of issues that shows that education and training is getting a momentum.
SwedishAtt ge järnvägstransporterna ett nytt uppsving och att modernisera dem är en prioritet för unionens framtid.
To revitalise and modernise rail transport is a matter of priority for the future of the Union.
SwedishDen får i stället sociala konsekvenser som på sikt kommer att innebära ett rejält uppsving för opiumproduktionen.
Rather, it has social consequences that will subsequently cause opium production to spiral.
SwedishVi tror att det utifrån dessa förutsättningar kommer att ske ett uppsving för euron de närmaste månaderna.
In these circumstances, we believe that the value of the euro will be rising in the coming months.
SwedishUtvidgningen i sig kommer att generera ett ekonomisk uppsving.
Enlargement itself will generate economic impetus.
SwedishDemokratin fick ett uppsving och det blev en ökning på 5 procent.
Democracy sprang up, and there was a 5% rise.
SwedishNär det nya Daphne-programmet har antagits kommer detta att innebära ett nytt uppsving för kampen mot våldet.
When the new Daphne programme is adopted it will provide a new impetus in the fight against violence.
SwedishVilka gränsöverskridande infrastrukturer planeras för att ge integrationen i området ett uppsving?
What provision has been made for transborder infrastructures with a view to promoting the integration of the area?
SwedishDe ska göra vad de gör ännu mer öppet, eftersom det hjälper i kampen mot fascismens nya uppsving.
They should make what they do even more transparent, because this approach will help to combat the new rise of fascism.
SwedishDärför har avregleringen av telekommunikationer inom vår rättsliga ram varit ett riktigt uppsving för nyskapande och konkurrens.
The communications sector is one area in which Europe has done better than the United States.
SwedishOm EU inför ett relevant Eurovinjettsystem kommer man också att främja ett uppsving för EU:s ekonomiska aktörer.
If Europe introduces a relevant Eurovignette system, it will also promote the rise of European economic players.
SwedishInvesteringar i miljöteknik leder till fler arbetstillfällen, ger nyskapandet ett uppsving och skapar hållbar tillväxt.
Investment in environmental technology leads to more jobs, boosts innovation and creates sustainable growth.
SwedishInförlivandet av tjänstedirektivet kommer att ge den tröga EU-ekonomin ett välbehövligt uppsving i detta skede.
The implementation of the Services Directive will give the sluggish EU economy a much needed kick-start at this stage.