SV upptäcka
volume_up
[upptäckte|har upptäckt] {verb}

Det saknas förfaranden för att upptäcka och undanröja intressekonflikter.
Procedures to detect and eliminate conflicts of interest are missing.
som inte ens den mest avancerade teknik kan upptäcka.
It can detect smells that even the most advanced technology in the world cannot.
Vi har tekniken för att upptäcka jordbävningar i de ofta drabbade områdena i världen.
We have the technology to detect earthquakes in the world's danger spots.
Rådet håller alltså på att upptäcka den internationella rätten.
There are people who suddenly discover things which have been there all the time.
Om vi gör det kommer vi att upptäcka att det har förekommit en hel del propaganda.
If we do so, we will discover that there has been a great deal of propaganda.
Ni kommer att upptäcka att den solidaritet ni letar efter saknas.
Commissioner, you will discover that the solidarity you seek will elude you.
upptäcka (also: , skaffa, anse, påträffa)
Vi vill inte upptäcka att vi någon gång i framtiden står inför samma problem igen.
We do not want to find ourselves in years to come with these same problems.
Vi kan därför upptäcka att vi inte håller med om olika aspekter av förslagen.
We may therefore find ourselves disagreeing with these suggestions in various respects.
Jag var förvånad att upptäcka att jag tänkte på ett annorlunda sätt.
And I was shocked to find out that my thinking was quite different.
För det andra finns det tester för en snabb diagnos och för att upptäcka TSE hos nötkreatur.
Secondly, there are tests for a rapid diagnosis and to identify TSE in cattle.
Tillämpningen av dessa lagar bidrar också till att upptäcka anställning av olagliga invandrare.
Applying these laws also helps to identify the employment of illegal immigrants.
Det är ofta omöjligt att upptäcka var en tillämpning av en sådan begränsning börjar och slutar.
It is often impossible to identify where the application of such a restriction begins and ends.
upptäcka (also: titta på, laga, ordna, märka)
Det gäller att i tid upptäcka både mötande fordon och fordon som åker åt samma håll.
The idea is that a driver can see oncoming vehicles and vehicles behind in sufficient time.
I dag ser vi dem arbeta med stor iver för att upptäcka många saker.
Today we see them digging away and finding out all sorts of things.
Unga behöver helt enkelt upptäcka vilka framtidsutsikter de skulle ha inom sjöfarten.
Young people simply need to see what future prospects they would have in maritime transport.
upptäcka (also: se, få syn på, blicka)
volume_up
to spot {vb} (view)
Det har redan nämnts att de inte lyckades upptäcka den kommande krisen.
It has already been said that they failed to spot the crisis coming.
De är förnuftiga och kloka människor som kan känna igen ett egennyttigt argument och upptäcka en bluff när de ser en.
They are a sensible, level-headed people and can recognise a self-serving argument and spot a racket when they see one.
Som alla vet får croupierer på kasinon psykologisk utbildning att upptäcka spelare vars beteende tyder på beroende.
As we all know, croupiers in casinos receive psychological training in order to spot players with addictive behaviour.
Det skall tvinga Europeiska unionen att, oftare än nu, blicka framåt och i tid upptäcka konflikthärdar.
This will force the European Union, more often than is now the case, to anticipate and trace hotbeds of conflict in good time.
Globaliseringen av världshandeln gör att vapenflödena blir billigare, snabbare och svårare att upptäcka.
The globalisation of world trade makes arms cheaper, more readily available and more difficult to trace.
Detta kommer att bli en användbar, effektiv åtgärd för att förhindra, upptäcka, utreda och åtala terrorister och andra brottslingar, samt för att spåra deras tillgångar.
This will be a useful, effective measure to prevent, detect, investigate and prosecute terrorists and other criminals, and to trace their assets.
upptäcka (also: råka stöta på)
För sanningen är att vilken kontroll som helst i produktionskedjan kan upptäcka bedrägeriet.
Because the truth is that a combined investigation of the producer and the processor can always bring fraud to light.
Därför riktar jag min vädjan till er, för att ni under er tid som ordförande också skall upptäcka dessa grundläggande brister.
Hence my appeal to you to shed light on these fundamental weaknesses during your term of the presidency.
upptäcka (also: råka stöta på)
Vi har tekniken för att upptäcka jordbävningar i de ofta drabbade områdena i världen.
The stricken countries will pay more this year in trade tariffs than we will grant them in aid.

Synonyms (Swedish) for "upptäcka":

upptäcka

Context sentences for "upptäcka" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVi måste reagera mot icke-konventionella hot och bli bättre på att upptäcka hot.
We have to react to non-conventional threats and to improve the detection of threats.
SwedishVi kommer att upptäcka det sakta men säkert under detta århundrade hoppas jag.
I hope that over the course of this century we shall gradually become aware of this.
SwedishGenom att upptäcka sanningen kan vi avlägsna det misstroendeklimat som råder.
Discovering the truth will allow the climate of suspicion to be eliminated.
SwedishMetaforen handlar inte bara om att upptäcka mönster; utan också om skapandet av mönster.
Metaphor is not just the detection of patterns; it is the creation of patterns.
SwedishDet är av avgörande vikt att snabbt upptäcka brott och tillämpa sträng bestraffning.
Rapid crime detection and strict enforcement of penalties are imperative.
SwedishVi behöver en bättre mekanism för att upptäcka dessa problem innan de uppstår.
We need a better mechanism to recognise the problems before they arise.
SwedishMan kunde inte upptäcka några problem i samband med projektets etiska aspekter.
No problems have been found with the ethical aspects of the project.
Swedish—Är en utredning på gång som ska upptäcka dessa eventuella kopplingar?
—Are there any investigations under way to uncover any such possible links?
SwedishEtt sätt att få Google att snabbare upptäcka nya webbsidor är att skicka en webbplatskarta.
One way to expedite Google's discovery of new pages is to submit a Sitemap.
SwedishVi måste därför vara beredda på att vi ständigt kan upptäcka nya problem.
We must therefore be prepared for the possibility of constantly discovering new problems.
SwedishDet är handlar faktiskt om att upptäcka nya saker som poppar upp på nätet.
This is actually about discovering new things that pop up on the web.
SwedishFör detta krävs förfaranden för att upptäcka dessa elever och handlingsplaner på skolorna.
This requires protocols for detection and courses of action at schools.
SwedishMöjligheten att upptäcka sprängämnen i vätskor tycks nu vara på god väg att bli verklighet.
The detection of explosives in liquids seems now to be well on the way.
SwedishAtt upptäcka de här sakerna är definitivt ett nöjesbetonat incitament för att arbeta med vetenskap.
Discovering this stuff is certainly a pleasurable incentive to work in science.
SwedishEuropa, som med beslutsamhet glömmer allt, kommer med bitterhet åter att upptäcka det.
Europe, which has a tendency to forget such things, will rediscover this with some bitterness.
SwedishVi har tekniken för att upptäcka jordbävningar i de ofta drabbade områdena i världen.
The stricken countries will pay more this year in trade tariffs than we will grant them in aid.
SwedishDetta kommer att göra det lättare att upptäcka nya obalanser och risker.
It will facilitate the detection of emerging imbalances and risks.
SwedishMänniskorna måste ha möjlighet att själva upptäcka alternativ.
People themselves must have the opportunity to become aware of the options.
SwedishTröskelvärdet på 0,9 procent som toleransnivå ligger på gränsen till vad som är möjligt att upptäcka.
The 0.9 % tolerance level is, in itself, on the very margin of detectibility.
SwedishAtt upptäcka skattebedrägerier och sociala bedrägerier är komplicerat till och med på den inre marknaden.
The detection of fiscal and social fraud is complex even in the internal market.