"ur" English translation

SV

"ur" in English

volume_up
ur- {adj.}
volume_up
ur {adv.}
EN
volume_up
ur {prp.}
volume_up
UR {pr.n.} [abbreviation]

SV ur
volume_up
{neuter}

Vi såg dem, Michèle Rivasi och jag, när de kom ut ur sina tält klockan sex på morgonen, skinande rena och med rena och prydliga barn.
We watched them, Michèle Rivasi and I, coming out of their tents at 6 o'clock in the morning shining like a shilling and with their children washed.
ur

Synonyms (Swedish) for "ur":

ur
Swedish

Context sentences for "ur" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishUnionen kan inte leva ur hand i mun: den måste ha detta långsiktiga perspektiv.
The Union cannot live hand-to-mouth: it has to have this long-term perspective.
SwedishHarmoniseringsmålet har med tiden förlorats ur sikte och barriärerna finns kvar.
The target date for harmonization is long past, yet the barriers still remain.
SwedishDen 30 maj kommer vi tillsammans att gå igenom situationen ur alla dess aspekter.
That being so, on 30 May, we will look at the whole situation in all its aspects.
SwedishOm man vill lära sig något, då kan man läsa ut en hel mängd ur hans betänkande.
Anyone who wants to learn will find a great deal of information in his report.
SwedishHan sade att kött med ben kan tas in i Storbritannien och måste där benas ur.
He said that meat can enter Great Britain on the bone and must be deboned there.
SwedishUr den här synvinkeln är kommissionens förslag och Sindals betänkande på sin plats.
This view is in agreement with the Commission's proposal and Mr Sindal's report.
SwedishDet är regeringarna och parlamenten i dessa länder som måste ta sig ur krisen.
It is up to the government and parliament of each country to overcome the crisis.
SwedishJag skulle därför vilja betrakta frågan ur ett mycket mer praktiskt perspektiv.
I should therefore like to look at this issue on a much more practical level.
SwedishVi anser att invandringspakten inte var tillfredsställande ur nationell synpunkt.
we believe that in the national interest the Immigration Pact was not satisfactory;
SwedishNär Usla drar sig ur en krigszon så tar de vanligtvis inte med sig ammunitionen.
When the United States Ieaves a war zone, they generally don't take their munitions.
SwedishUr rationell synvinkel kan tjänsternas ekonomiska betydelse knappast överskattas.
Viewed rationally, the economic importance of the services cannot be overestimated.
SwedishKommissionen kan inte godta ändringsförslag 8 och 11 ur konceptuell synpunkt.
The concepts behind Amendments Nos 8 and 11 are unacceptable to the Commission.
SwedishUr denna synpunkt är alltså den dialog som har inletts mellan oss mycket viktig.
In view of this, the dialogue that has started between us is very important.
SwedishDetta är ett yttrande ur en godkänd intervju i de Volkskrant av den 7 oktober 2009.
That is a statement in an authorised interview in de Volkskrant of 7 October 2009.
SwedishDet innebär inte att vi bara slänger ur oss några ord då och då om socialpolitiken.
It does not mean merely passing a few comments here and there about social policy.
SwedishMen jag ifrågasätter om förslaget är realistiskt och klokt ur politisk synpunkt.
I would, however, question both the realism of the proposal and its political wisdom.
SwedishDärför undrar jag: Vilka kostnader uppstår ur denna förordningsproposition?
For that reason I have to ask what the cost of this proposed Regulation will be.
SwedishVarken den europeiska saken eller vårt land går stärkta ur den här följetongen.
This soap opera has done little to advance Europe's cause and our country's.
SwedishLämpliga alternativ, ur både tekniskt och ekonomiskt hänseende, är tillgängliga.
Suitable alternatives, both in technical and economic terms, are available.
SwedishJag beklagar att delar av Konrads betänkande gör att kommissionens plan vattnas ur.
I regret that elements of Mr Konrad's report water down the Commission's plan.