"ur funktion" English translation

SV

"ur funktion" in English

SV

ur funktion {adjective}

volume_up
ur funktion (also: tråkig, dunkel, svag, matt)
ur funktion (also: omodern, utslagen, ute, landsbygden)
Förra sommaren var den ur funktion i veckor.
Last summer it was out of order for weeks.
Darrell's phone's out of order.
Den intellektuella äganderätten, det monopol och de standarder som ibland förekommer gör att mycket av konkurrensrätten sätts ur funktion.
My time is running out, so I will end with a question to the Commissioner.
Förra sommaren var den ur funktion i veckor.
Last summer it was out of order for weeks.
Darrell's phone's out of order.
Även i Bryssel har det i flera veckor varit rent av omöjligt att ta sig fram i de labyrintiska parlamentsbyggnaderna, eftersom hissarna har varit ur funktion.
In Brussels, too, there have been weeks during which it really was impossible to move around the various labyrinthine Parliament buildings, because the lifts were out of order.

Synonyms (Swedish) for "ur funktion":

ur funktion
Swedish

Similar translations for "ur funktion" in English

ur noun
ur adverb
English
ur preposition
ur- adjective
ur-
UR noun
funktion noun

Context sentences for "ur funktion" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishEuropa-Medelhavspartnerskapet som inleddes 1995 är ur funktion, det har man sagt.
Mr President, the Euro-Mediterranean Partnership launched in 1995 has broken down.
SwedishBarnskydd som installeras mot färdriktningen är tillåtna endast om luftkudden i fråga sätts ur funktion.
Rear-facing child restraint systems which are fitted to the front passenger seat are only permitted if the airbag has been deactivated.
SwedishFredsavtalet från Abuja har satts ur funktion, och de utländska trupperna kränker de mänskliga rättigheterna på löpande band.
The Abuja peace agreement has been suspended and the foreign troops are committing countless human rights violations.
SwedishRådet satte förfarandet ur funktion så snart som det insåg hur kompromissvillig föredraganden från det ansvariga utskottet var.
The Council turned the procedure on its head as soon as it realised how willing the rapporteur of the lead committee was to compromise.
SwedishInitiativtagarna själva bedömer det som att Barcelonaprocessen är ur funktion - det är det uttryck som används - och den har långtifrån uppfyllt sina löften.
Even those behind the Barcelona process consider that it has broken down - that is the description which has been used - and it is a long way from having fulfilled its promises.
SwedishDet är nödvändigt att överge det komplicerade systemet med viktning av rösterna i enlighet med Nicefördraget, så att EU:s beslutsfattande inte blir satt ur funktion.
It is necessary to abandon the complicated system regarding the weighting of votes under the Treaty of Nice so that decision-making in the EU does not become immobilised.