"uselt" English translation

SV

"uselt" in English

SV uselt
volume_up
{adverb}

uselt (also: grymt, dåligt, strängt, barskt)
volume_up
grimly {adv.}
Andra utnyttjas i riskfyllda arbeten och är uselt betalda utanför all form av sociala skyddsnät.
Others are exploited in hazardous occupations and are miserably remunerated outside any form of social protection system.

Context sentences for "uselt" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDu har ett år på dig... ett enda uselt år att skapa minnen åt dig själv, min pojke.
You got one year, one stinkin' year to make yourself some memories, son.
SwedishBeträffande ändringsförslag 18 - ranglistor: flygbolagen borde pekas ut för uselt uppförande.
On Amendment No 18 - league tables - airlines should be named and shamed for poor performance.
SwedishDu kan även rigga dina data genom göra den sak du jämför ditt nya läkemedel mot verkligen uselt.
You can also rig your data by making the thing you compare your new drug against really rubbish.
SwedishSlutsatsen måste bli att det europeiska systemet inte kan vara så uselt!
It follows that the European system cannot be that bad!
SwedishJag skäms för parlamentet, det är ett uselt parlament och ett parlament med inkompetenta personer.
I feel ashamed for this Parliament; it is a useless Parliament and a Parliament of useless people.
SwedishUnionens pensionsbestämmelser efterlevs på ett uselt sätt.
Observance of the Union's pension provisions is abysmal.
SwedishDe saknas helt för dessa två länder som båda har ett långt och uppriktigt sagt uselt facit på detta område.
Nowhere to be seen for these two countries, both of which have a long and frankly despicable record.
SwedishDet är diskriminerande, och det strider mot likabehandlingsprincipen - återigen beräknande, uselt beteende.
This is discriminatory and in conflict with the principle of equality - again, scheming, lousy behaviour.
SwedishJag hoppas att ett så allvarligt, smaklöst, inkompetent och uselt agerande inte upprepas i framtiden.
I hope that this serious incidence of discourteous, incompetent and inconsiderate behaviour will not be repeated.
SwedishJag måste tyvärr säga att rådets toppmöte var en enastående uppvisning i uselt ledarskap.
   Mr President, unfortunately, I have to say that the European Council was a unique display of bad leadership.
SwedishDet är uselt och det gör att människor blir arbetslösa.
It is bad and it is putting people out of work.
SwedishHoppa däremot över den biten om att hon kör uselt.
Skip the part about her being lousy driver, though.
SwedishDet spelar ingen roll hur mycket ni putsar upp ett projekt, för om innehållet är uselt så kommer det att misslyckas.
It does not matter how much style and gloss you put on a project, because if the substance is rotten then it will fail.
SwedishAdministrationen har fungerat uselt.
Administrative payments are in a pitiful state.
SwedishDelningen av Irland har varit ett fullkomligt och uselt misslyckande, socialt, ekonomiskt och politiskt.
   Mr President, the partition of Ireland has been a complete and abject failure, socially, economically and politically.
SwedishDet stämmer att vi alla seglar in i stormbyarna tillsammans, men inte alla har en båt i ett så uselt skick som vår.
It is true that we are all sailing together into the squalls, but not every vessel in the convoy is in the same dilapidated condition.
SwedishDet är lika oacceptabelt att dessa fångar inte får den hjälp de behöver när de befinner sig i ett uselt hälsotillstånd.
It is equally unacceptable that these prisoners should not receive the help they need when they are in a very poor state of health.
SwedishOm målet är att smyga in ett fördrag är det ett utmärkt arbete när det gäller förbindelserna med pressen - men vilket beräknande, uselt beteende.
If the objective is to smuggle a treaty in, these are expert media relations - but what scheming, lousy behaviour.
SwedishJag trodde inte att kommissionens bokföring kunde vara så uselt organiserad i den här budgetekonomin som omsluter nästan 100 miljarder euro.
I did not believe that the Commission's accounts could be so very badly organised in a budget of almost EUR 100 billion.
SwedishDen är verkligen i uselt skick.