"ut" English translation

SV

"ut" in English

EN
volume_up
UT {noun} [abbreviation]
EN
EN

"UT" in Swedish

volume_up
UT {noun} [abbreviation]
SV
SV

ut {adjective}

volume_up
Hade du gjort det valet 1965 skulle du ha råkat ut för kulturrevolutionen året efter.
If you made that decision in 1965, the down side of that is the next year we have the Cultural Revolution.
Om Ni och jag tillsammans kastar ut våra pengar genom fönstret, kan man inte använda dessa för vettiga ändamål.
If you or I, or we together, throw our money down the drain, it cannot be used for sensible purposes.
Detta måste tillämpas fullt ut under genomförandeprocessen.
This must be followed down to the last full stop during the implementation process.
EN

UT {noun} [abbreviation]

volume_up
1. "universal time"
UT
volume_up
UT {noun} [abbr.] (universaltid)
Országos Egészségbiztosítási Pénztár National Health Insurance Fund Váci út 73/a.
Országos Egészségbiztosítási Pénztár National Health Insurance Fund Váci út 73/a.
Kammarkollegiet Student UT-försäkring
I sometimes tell myself that 'we are learning nothing ' or as the Latin saying goes 'oportet ut scandala eveniat!
a portet ut scandala eveniat!?.

Context sentences for "ut" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishHur många av dessa klagande slås ut - för man överhuvudtaget register över detta?
How many of those fall by the wayside - or, indeed, is there ever a record kept?
SwedishSoliga vårvinterdagar plockar folk fram solglasögonen och vallfärdar ut på isen.
On sunny winter days people put on their sunglasses and spend the day on the ice.
SwedishDe lär sig att öva detta system som släpper ut deras egna hormonbaserade opiater.
They're learning to flex this system that releases their own endogenous opiates.
SwedishSom det ser ut får jag ersätta honom.
I am sorry that Mr Fatuzzo is not here today - I seem to be standing in for him.
SwedishVi måste släppa loss vår inneboende energi och utnyttja våra resurser fullt ut.
We must release all our existing energies and harness our resources to the full.
SwedishI det långa loppet kan man inte ge ut mer än man får in.
Mr President, Mr Lamfalussy, in the long run you cannot spend more than you earn.
SwedishJag tror att vi har utvecklat denna fråga tillräckligt och att allt har retts ut.
I think we have spent enough time on this point and everything has been decided.
SwedishOm ett par stora länder utgör dåliga exempel ser situationen inte särskilt bra ut.
If a few big countries set a bad example, the situation does not look very good.
SwedishDe ledamöter jag har valt ut är Philip Bushill-Matthews och Silvia-Adriana Ţicău.
The Members I have selected are Philip Bushill-Matthews and Silvia-Adriana Ţicău.
SwedishVid sidan av positiva förslag finns det även några negativa som måste pekas ut.
Alongside positive points, there are also a few negative points to be identified.
SwedishBåde parlamentet och kommissionen kan delta fullt ut och gemensamt göra jobbet.
Both Parliament and the Commission can fully participate and do the job together.
SwedishJag välkomnar också initiativet att dela ut gratis frukt och grönsaker i skolorna.
I also welcome an initiative to distribute fruit and vegetables free in schools.
SwedishOm den här rutan är markerad skrivs bakgrunder som infogats i textdokument ut.
Mark this option to include inserted background objects in the printed document.
Swedish   – Protokollet från sammanträdet torsdagen den 26 februari 2004 har delats ut.
   The Minutes of the sitting of Thursday, 26 February 2004 have been distributed.
SwedishLyckligtvis ges det i dag ut allt fler titlar, med eller utan fasta bokpriser.
With or without price fixing, happily, more and more titles are being published.
SwedishVi måste alltid komma ihåg att det är medlemsstaterna som betalar ut pengarna.
We should always remember that it is the Member States who distribute the money.
SwedishDessutom måste de välja ut och tillämpa ett antal krav på offentlig upphandling.
Furthermore, they must select and use a number of public procurement requirements.
SwedishVi utgår från att vårt intresse i första hand går ut på att skydda befolkningen.
Our basic assumption is that our primary interest is in protecting the public.
SwedishFör befolkningen kommer EMU att bli en framgång om också en social union byggs ut.
For the people, EMU will be a success if, likewise, a social Union is developed.
SwedishI betänkandet pekas emellertid även de möjliga negativa effekterna ut noggrant.
The report, however, also accurately identifies the possible negative effects.