"utbilda" English translation

SV

"utbilda" in English

SV utbilda
volume_up
[utbildade|har utbildat] {verb}

För det andra finns en strävan att utveckla det lokala fisket genom att utbilda moçambikiska besättningar.
Secondly, it seeks to develop local fisheries by training Mozambican crews.
Medlemsstaterna bör inrätta program som syftar till att utbilda kvinnor och främja deras företagaranda.
The Member States should develop programmes aimed at educating women and fostering their entrepreneurial spirit.
En tyngdpunkt i det här programmet ligger för övrigt i att utbilda ungdomar i medmänskliga färdigheter.
A major focus of this programme is also to train young people to develop their interpersonal skills.
Det räcker inte längre att utbilda för arbetsplatsernas just in time-behov.
It is no longer enough to educate for the immediate needs of the workplace.
Vi har misslyckats med att utbilda mot glorifieringen av krig i våra egna samhällen.
We have failed to educate against the glorification of combat in our own communities.
Det finns ett akut behov av att ändra vårt sätt att kommunicera, informera och utbilda.
There is an urgent need to change the way we communicate, inform and educate.
utbilda (also: träna upp)
volume_up
to train [trained|trained] {vb} (teach somebody to do something)
Det första problemet var att de tydligen inte kunde utbilda tillräckligt med läkare.
The first problem was that they appeared unable to train a sufficient number of doctors.
Om så är nödvändigt kommer vi att behöva utbilda människor och ändra deras hållning.
If necessary, we will have to train people and change their culture.
Vi kan utbilda flygbolagens anställda så att de kan identifiera falska dokument.
We can train airline staff in the detection of false documents.
utbilda (also: odla, skapa, uppstå, uppkomma)
Som före detta utvecklingsminister hade jag mycket bestämda åsikter om utgifter för vapen, i jämförelse med utgifter för att utbilda folk och förbättra deras hälsa.
As an ex-development minister I formed very strong views about expenditure on armaments as opposed to expenditure on educating people and improving their health.

Synonyms (Swedish) for "utbilda":

utbilda

Context sentences for "utbilda" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishVi måste lära oss om och utbilda våra medborgare i interkulturell kompetens.
We need to learn about and to teach intercultural competences to our citizens.
SwedishAtt betala av räntan på det lånet kommer att kosta mer än att utbilda barnet.
Servicing the interest on that debt is going to cost more than educating the child.
SwedishOfta kan föräldrar inte utbilda sig eftersom de inte har någon barnpassning.
Often parents cannot learn simply because they have nowhere to leave their children.
SwedishVi motsätter oss dock att man inrättar en diplomatskola för att utbilda personalen.
We are opposed, however, to setting up a college of diplomacy for training the staff.
SwedishGivetvis behöver Europa öppna sig för att utbilda eliter från hela världen.
Of course Europe needs to open up to training the elites of the whole world.
SwedishVi har väpnade styrkor, vi har alla haft erfarenhet av att utbilda lokala poliser.
We have armed forces, we have all got experience of training community police officers.
SwedishDet är stor chans att få jobb om man vill utbilda sig vidare, säger Anna Thelin.
There is a great chance to get a job if you want to do further education, says Anna Thelin.
SwedishAtt utbilda ytterligare hälso- och sjukvårdspersonal är bara en del av lösningen.
Training more health workers worldwide is only part of the solution.
SwedishDet är mycket viktigt att utbilda unga konsumenter som är särskilt aktiva på Internet.
Educating young consumers who are particularly active online is crucial.
SwedishMan kan följaktligen inte skydda och utbilda dessa barn inom ramen för familjen.
Consequently, their protection and education cannot be dealt with within the family framework.
SwedishFöräldrarna har huvudansvaret för att fostra och utbilda sina barn.
Parents have the main responsibility for raising and educating their children.
SwedishVi kommer att stödja initiativ för att utbilda konsumenter och öka deras medvetenhet.
We will promote consumer education and awareness-raising initiatives.
SwedishDet är oerhört viktigt att utbilda samhället i och informera om ämnet.
Educating and informing society on the subject is tremendously important.
SwedishDet var snarare deras omständigheter som hindrade dem från att utbilda sig.
Rather, it was their circumstances that did not allow them to learn.
SwedishDetta mjukvaruprogram används för att underhålla och utbilda sin publik genom visualisering.
This software entertains and educates its audience through visualisation.
SwedishÅtgärderna för att utbilda och informera potentiella stödmottagare måste också utökas.
Measures providing training and information to potential beneficiaries must also be expanded.
SwedishFör oss handlar det om att utbilda inte bara för dagens, utan också för morgondagens samhälle.
For us, it is not just about educating for today’s society, but for tomorrow’s as well.
SwedishAtt utbilda allmänheten i beslutsfattande hör enligt min mening till föreningarnas verksamhetsområde.
First of all training the public in decision-making is the role of associations.
SwedishDessutom är de nödvändiga när det gäller att utbilda och välja kandidater.
They are also crucial in training and selecting their candidates.
SwedishÄven åtgärder för att informera och utbilda arbetstagarna fastställs i den gemensamma ståndpunkten.
The common position likewise makes provision for workers to be informed and trained.