"utbredd" English translation

SV

"utbredd" in English

SV utbredd
volume_up
{adjective}

1. general

utbredd (also: utspridd)
utbredd (also: trevlig, omfattande, vid, vidsträckt)
utbredd (also: full av, mycket vanlig)
volume_up
rife {adj.}
Ni bör veta att det finns en utbredd ilska hos persikoproducenter i Grekland.
You should know that anger is rife among peach producers in Greece.
Den sociala verkligheten i Europa är utbredd fattigdom.
Mr President, the social reality of Europe is that poverty is rife.
För det första är det verkligen så att den livsmedelsbrist som är utbredd i många länder i världen är oacceptabel.
Firstly, the food shortage that is rife in many countries in the world is quite rightly unacceptable.
utbredd (also: utspridd, spridd, strödd)

2. "helt dominerande"

volume_up
prevailing {adj.} (completely dominant)

Synonyms (Swedish) for "utbredd":

utbredd
utbreda

Context sentences for "utbredd" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishOtryggheten i arbetet åtföljs naturligtvis av en mer utbredd vuxenmobbning.
Job uncertainty is, of course, accompanied by an increase in cases of bullying.
SwedishEn utbredd rädsla finns för att den olagliga invandringen kommer att öka avsevärt.
The widespread fear is that illegal immigration will increase considerably.
SwedishLyckligtvis håller trenden på att vända och sjukdomen är nu inte längre lika utbredd.
Fortunately, however, fashion is changing and the disorder is now less widespread.
SwedishDetta visar klart hur utbredd terrorismen och dess konsekvenser har blivit.
This brings home how widespread terrorism and the effects of terrorism have become.
SwedishI Rumänien har vi en utbredd korruption och problem med rättsväsendet att kämpa med.
In Romania we have extensive corruption and problems with the judiciary to contend with.
SwedishSedan dess har den blivit så utbredd att hela sjöar och vattendrag töms på fisk.
In the meantime, it has become so prevalent that whole ponds and rivers are being eaten bare.
SwedishDagens debatt handlar inte bara om utbredd avlyssning i Bulgarien.
(BG) Mr President, today's debate is not just about widespread eavesdropping in Bulgaria.
SwedishI Vitryssland är förföljelsen av minoriteter inte lika utbredd som i Turkiet.
Belarus is a country where the persecution of minorities is not as widespread as in Turkey.
SwedishFör närvarande finns det en allmänt utbredd kultur av förtidspension inom unionen.
There is now a widespread early retirement culture within the Union.
SwedishDet gläder mig att denna indignation är utbredd här i kammaren också.
I am delighted that this indignation is widely shared in this House as well.
SwedishDäremot är vi för en utbredd informationsspridning till patienterna.
We are, however, in favour of providing patients with extensive information.
SwedishJag tror därför att det råder en utbredd enighet mellan institutionerna.
I believe that, from this point of view, there is broad agreement among the institutions.
SwedishSystematiska våldtäkter som ett vapen i krigföring är sorgligt nog en utbredd företeelse.
Systematic rape as a weapon in warfare is, sadly, a widespread practice.
SwedishEn atmosfär av intolerans mot andra religioner och mot kvinnor är utbredd i Pakistan.
An atmosphere of intolerance towards other faiths and towards women is prevalent in Pakistan.
SwedishI dag finns en utbredd tendens att luckor i lagstiftningen fylls med självregleringskoder.
Today there is a widespread tendency to fill regulatory gaps with self-regulation codes.
SwedishJag anser att detta citat väl uttrycker en utbredd oro bland våra medborgare.
I believe that this closely reflects a concern which is widespread amongst our fellow citizens.
SwedishI och utanför Europa är fattigdomen särskilt utbredd bland kvinnor som lever på landsbygden.
This applies above all to the EU, to which I am nonetheless thoroughly proud to belong.
SwedishDet är också ett land som saknar ett oberoende domstolsväsen och som lider av utbredd korruption.
It also suffers from the lack of an independent judiciary and widespread corruption.
SwedishDetta kan också hänga samman med att frigörelsen bland hutuerna var mindre utbredd.
However, that might also be due to the fact that emancipation amongst the Hutus was less widespread
SwedishEn mer utbredd användning av elektriska nätverk i hemmet för dataöverföring borde uppmuntras.
More widespread use of home electric networks for data transmission should be encouraged.