"utbyggd" English translation

SV

"utbyggd" in English

SV utbyggd
volume_up
{adjective}

När det avslutningsvis gäller tobak bygger våra förslag också på en utbyggd konsekvensanalys.
Finally, as regards tobacco, our proposals are also based on an extended impact assessment.

Context sentences for "utbyggd" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishMin erfarenhet är att kostnaderna för utbyggd flygplatskapacitet nästan aldrig stämmer.
My experience is that the costs of expanded airport capacity almost never tally.
SwedishAldrig tidigare i historien har den humanitära rätten varit så väl utbyggd.
Mr President, never before in history were humanitarian rights so well developed.
SwedishAldrig tidigare i historien har den humanitära rätten varit så väl utbyggd.
Never before in history has humanitarian right been so well developed.
SwedishNär det avslutningsvis gäller tobak bygger våra förslag också på en utbyggd konsekvensanalys.
That is why we have also proposed that it should be accompanied by rural development measures.
SwedishDet är bara till att titta på de medlemsstater som har en väl utbyggd föräldraförsäkring.
You only need to look at those Member States that have a well-developed parental insurance system.
SwedishFör det andra behöver vi en utbyggd barnomsorg av hög kvalitet.
Secondly, we need to expand high-quality childcare.
SwedishFör att bara ta ett exempel är det mycket svårt att tala om jämställdhet när barnomsorgen är så dåligt utbyggd.
To take just one example, it is very difficult to talk about equality when there are so few child care facilities.
SwedishDet får inte vara så att en dåligt utbyggd infrastruktur för informationstekniken gör att man inte kan verka ute i regionerna.
It must not be allowed to be the case that it is not possible to work out in the regions because of an underdeveloped IT infrastructure.
SwedishJo, vi har planer på att upprätta en europeisk bas för att utprova vaccinet även om det redan finns en fullt utbyggd afrikansk bas.
True, we have plans to set up a European platform to test the vaccine, even if there is already a fully developed African platform.
SwedishEn väl utbyggd barn- och äldreomsorg är en av de viktigaste förutsättningarna för att även kvinnan ska kunna arbeta.
Well-developed childcare and care for the elderly is one of the most important pre-requisites necessary for women, too, to be able to go out to work.
SwedishVi har ett exempel på en god demografisk utveckling här i EU - i Frankrike - där barnomsorgen är tillräckligt utbyggd och billig.
We have an example of favourable demographic trends here in the EU - in France - as childcare places there are sufficient and affordable.
SwedishDet får inte vara så att en dåligt utbyggd infrastruktur för informationstekniken gör att man inte kan verka ute i regionerna.
If new companies are to be able to work in all the regions, there must be IT and infrastructure in place to make it possible for them to work effectively.
SwedishAlltför lätt antas det att vi kan övervinna världens ondska och bygga ett bättre samhälle med en högt utbyggd institutionell struktur.
We seem to assume all too readily that a vastly expanded institutional structure will enable us to conquer evil in the world and build a better society.
SwedishDärtill måste bränsleförbrukningen minska och det enda sättet att lyckas med det är att tillhandahålla en väl utbyggd, miljövänlig och prisvänlig kollektivtrafik.
In addition, the car mileage will need to come down, and that is only possible by providing robust, healthy and affordable public transport.
SwedishJag kan som exempel nämna flygplatsen Laibach i Slovenien, som är modernare och bättre utbyggd än flygplatsen Klagenfurt i södra Österrike.
As an example of this, I would mention the airport at Laibach in Slovenia, which is more modern and much better developed than the airport at Klagenfurt in Southern Austria.
SwedishVad vi behöver är en utbyggd vidarebefordran av information till våra datasamlingar, inte bara i medlemsstaterna, utan även från tredje land till Europeiska unionen.
What we need are better ways of channelling information into our files, not only in the Member States, but also from third countries into the European Union.
SwedishI en utbyggd Europeisk union borde emellertid funktionshindrade ha samma rättigheter som andra europeiska medborgare att resa fritt över unionens hela område.
However, in a developing European Union, disabled people should have the same opportunity as other European citizens to travel freely throughout the whole territory of the Union.