"utdelning" English translation

SV

"utdelning" in English

volume_up
utdelning {comm. gen.}

SV utdelning
volume_up
{common gender}

1. general

Inget annat land inom Europeiska unionen har heller så snabb utdelning av utlandsbrev.
Also, no other country in the European Union has such fast distribution of post from abroad.
Jag röstade för förslaget till en förordning om utdelning av livsmedel till de sämst ställda.
I voted in favour of the proposal for a regulation on food distribution to the most deprived persons.
Ryssland borde så vitt jag kan se gå med på skattefri införsel, bedrägerikontroll och obehindrad utdelning.
But I believe the Russians should agree to tax-free imports, fraud controls and unrestricted distribution.
utdelning (also: valuta, värde, valör)
volume_up
value {noun}
Vi borde köpa fisken och se till att vi får full utdelning.
We should buy the fish and ensure we are getting good value.
Jag måste varje dag stå till svars inför tyska skattebetalare och förklara att våra bidrag ger utdelning.
I have to justify myself every day to German taxpayers and explain that we are getting value for money.
Vi bör be Eurostat och kommissionen att de ordnar upp så att vi får den information vi önskar och så att vi kan försöka få bättre utdelning för dessa pengar.
We should be asking Eurostat and the Commission if they could sort it out, to give us the information we want so that we can try and get better value for this money.
utdelning (also: fördelning, dispensering)
volume_up
payoff {noun}

2. accounting

utdelning
Investeringar i bevarande av biologisk mångfald kommer att ge utdelning.
Investment in the preservation of biodiversity will pay dividends.
Socialförsäkringsförmåner kan inte jämföras med företagarnas vinster eller bankernas utdelning.
Social insurance benefits are not comparable to businessmen's profits or bank dividends.
En effektiv investering inom dessa områden ger strålande utdelning i det långa loppet.
Effective investment in those areas pays excellent dividends in the long run.

3. "i kortspel"

utdelning
volume_up
deal {noun} (in card game)
Min kollega Éric Besson kommer att ta upp Patrizia Toias betänkande om digital utdelning.
My colleague, Éric Besson, will deal with Mrs Toia's report on the issue of the digital dividend.
Jag har därför röstat för Czesław Adam Siekierskis samrådsbetänkande om kommissionens förslag till det nya programmet för utdelning av livsmedel till de sämst ställda.
I have therefore voted in favour of Mr Siekierski's consultation report dealing with the new programme for providing food to the poorest people, as proposed by the Commission.

4. finance

utdelning (also: aktieutdelning)
Min kollega Éric Besson kommer att ta upp Patrizia Toias betänkande om digital utdelning.
My colleague, Éric Besson, will deal with Mrs Toia's report on the issue of the digital dividend.
It will return a dividend.
Vid sidan av kursutvecklingen är en god utdelning en av de främsta anledningarna till varför man investerar i aktier.
In addition to the share price trend, an attractive dividend is one of the main reasons for investing in shares.
utdelning (also: dividend)
volume_up
divvy {noun} [Brit.] [abbr.] (dividend)

Synonyms (Swedish) for "utdelning":

utdelning

Context sentences for "utdelning" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwedishDenna typ av samlat och målinriktat tänkande kan bara ge större utdelning.
That level of joined up and targeted thinking can only bring greater rewards.
SwedishMan skall inte föreslå en utdelning av pengar, när det inte är lagligt.
It should not be proposed that money be given away when it is not legal to do so.
SwedishUtdelning av färsk frukt i skolan kan vara ett starkt incitament till att äta hälsosammare.
The supply of fresh fruit in schools can be a huge incentive to eat healthily.
SwedishBetänkandet stöder även den nuvarande modellen för utdelning av stöd.
The report also continues to support the current model for distributing aid.
SwedishBör det finnas en gemensam utdelning av garantier för de nationella statsskulderna?
Should there be a joint issue of national public debt securities?
SwedishVi bör arbeta för att förbättra socialfondens synlighet, effektivitet och utdelning.
We should work towards improving the visibility, effectiveness and delivery of the Social Fund.
SwedishNär projektet efter fem år är avslutat är det också slut med den policyn för gratis utdelning.
Once the project comes to an end after five years, the policy of free gifts also ends.
SwedishJag är övertygad om att våra ansträngningar mycket snart kommer att ge utdelning.
I am confident that our efforts will be rewarded very soon.
SwedishVi kommer nu att avbryta sammanträdet för det högtidliga mötet om utdelning av Sacharovpriset.
We will now adjourn the session for the formal sitting for the award of the Sakharov Prize.
Swedish(Sammanträdet avbröts kl. 10.55 för utdelning av LUX-priset och återupptogs kl. 11.30.)
(The sitting was suspended at 10.55 a.m. for the award of the LUX Prize and resumed at 11.30 a.m.)
SwedishJag är starkt för att perioden med utdelning av bistånd minskas så mycket som möjligt.
I am very much in favour of reducing the period during which aid is distributed as much as possible.
SwedishMen detta rättfärdigar inte utdelning av frukt och mjölk i skolan.
However, this does not justify school fruit and milk programmes.
SwedishVåra ansträngningar har gett utdelning, för gemenskapen står inför ratificeringen av denna konvention.
These efforts have paid off, for the Convention is about to be ratified by the Community.
SwedishUtdelning av Sacharovpriset - Tjugoårsjubileum (Högtidligt möte)
Award of the Sakharov Prize - 20th Anniversary (Formal sitting)
SwedishJag tror alltså att våra gemensamma ansträngningar har gett utdelning.
I therefore believe that our joint efforts have paid off.
SwedishDetta är en extremt dålig utdelning för ansträngningarna att minska parlamentets onödiga kostnader.
That is an extremely poor yield for now in the fight to reduce this Parliament’s unnecessary costs.
SwedishDet kan röra sig om så mycket som 4 procent av Europeiska regionala utvecklingsfondens totala utdelning.
This can be as much as 4% of the total Regional Fund allocation.
SwedishVi vet att varje euro som satsas från EU:s budget ger bättre utdelning än en euro från en nationell budget.
We know that every euro spent from the EU budget is more profitable than a euro from a national budget.
SwedishOch utgifter på EU-nivå ger mycket ofta större utdelning än osammanhängande utgifter på nationell nivå.
With regard to the Lisbon Strategy, I said that massive investment in research and education was essential.
SwedishEn stor del av resten av regionen har också fått utdelning.
Much of the rest of the region has also benefited.